සාකච්ඡාව:ශක්තිය (‍භෞතික විද්‍යාව)

Add topic
There are no discussions on this page.

ශක්තියට ඒකම වෙලාවෙ තැන් දෙකක ඉන්න පුළුවන් ද?— ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය ‎112.134.82.149 (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් 21-06-2016 හිදී එක් කර ඇත

ශක්තිය සෑම තැනම පවතිනවා.---Randeer (talk) 08:58, 21 ජූනි 2016 (යූටීසී)

Return to "ශක්තිය (‍භෞතික විද්‍යාව)" page.