ලිපියේ අන්තර්ගතයට ස්තුතියි. නමුත් මෙහි ඔය වෙනුවට ඹය යෙදීම් බහුලය. — ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය බිඟුවා (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් 07:52, 28 ජනවාරි 2010‎ හිදී එක් කර ඇත

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:වැව්&oldid=597019" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි
Return to "වැව්" page.