ශ්‍රී ලංකාවේ මහඔය කලාපයෙහි රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව

ශ්‍රී ලංකාවේ මහඔය කලාපයෙහි රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව දැක්වීමේදී එය මහඔය හා පදියතලාව යන අධ්‍යාපන කොට්ඨාශවලට අදාල රජයේ පාසැල් ලැයිස්තු වශයෙන් දැක්විය හැකිය.

මහඔය අධ්‍යාපන කොට්ඨාශයසංස්කරණය

පාසැල් නම පාසැල් ලිපිනය
බැදිරැක්ක විද්‍යාලය බැදිරැක්ක, මහඔය
බෝගමුයාය විද්‍යාලය බෝගමුයාය, මහඔය
බොරපොල විද්‍යාලය බොරපොල, මහඔය
දඹදෙණිය විද්‍යාලය දඹදෙණිය, මහඔය
ඇල්ලෙගොඩ විද්‍යාලය කැකිරිහේන, මහඔය
හරස්ගල විද්‍යාලය කැකිරිහේන, මහඔය
ඉද්දපොල විද්‍යාලය කැකිරිහේන, මහඔය
කැප්පෙටිපොල මහා විද්‍යාලය මහඔය
කුඩාහරස්ගල විද්‍යාලය කැකිරිහේන, මහඔය
නිලොබ විද්‍යාලය නිලොබ, මහඔය
නුවරගලතැන්න මහා විද්‍යාලය මංගලාරාම, අම්පාර
පොල්ලෙබද්ද විද්‍යාලය පොල්ලෙබද්ද, මහඔය
පූලවල විද්‍යාලය පූලවල, මහඔය
ටැම්පිටිය මහා විද්‍යාලය ටැම්පිටිය, මහඔය
උණුවතුරබුබුල විද්‍යාලය උණුවතුරබුබුල, මහඔය
වරාපිටිය විද්‍යාලය කැකිරිහේන, මහඔය

පදියතලාව අධ්‍යාපන කොට්ඨාශයසංස්කරණය

පාසැල් නම පාසැල් ලිපිනය
දෙමෝදර විද්‍යාලය සරණගම, පදියතලාව
ගල්ගොඩේ විද්‍යාලය පදියතලාව
හෙලකෝමන විද්‍යාලය දොරකුඹුර. පදියතලාව
හොලිකේ විද්‍යාලය හොලිකේ, පදියතලාව
කීනත්මුල්ල විද්‍යාලය දොරකුඹුර, පදියතලාව
කෙහෙළුල්ල විද්‍යාලය කෙහෙළුල්ල, පදියතලාව
කොමන විද්‍යාලය දොරකුඹුර, පදියතලාව
කොටිකෙවෙල විද්‍යාලය කොටිකෙවෙල, සේරන්කඩ
මරන්ගල විද්‍යාලය දොරකුඹුර, පදියතලාව
මිරිස්වත්ත විද්‍යාලය කොලමන්තලාව, පදියතලාව
පදියතලාව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය මහා විද්‍යාලය, පදියතලාව
පල්ලෙගම විද්‍යාලය සේරන්කඩ
සද්ධාතිස්ස විද්‍යාලය තලපිටියඔය-දකුණ, පදියතලාව
සේරන්කඩ මහා විද්‍යාලය සේරන්කඩ
වහව විද්‍යාලය දොරකුඹුර, පදියතලාව
වීරනගම විද්‍යාලය වීරනගම, පදියතලාව
වැලිකුඹුර විද්‍යාලය පදියතලාව