ශ්‍රී ලංකාවේ බදුල්ල කලාපයේ රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව

ශ්‍රී ලංකාවේ බදුල්ල කලාපයෙහි රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව දැක්වීමේදී එය බදුල්ල, හාලිඇළ, සොරණතොට, මීගහකිවුල හා කන්දෙකැටිය යන අධ්‍යාපන කොට්ඨාශවලට අදාල රජයේ පාසැල් ලැයිස්තු වශයෙන් දැක්විය හැකිය.

බදුල්ල අධ්‍යාපන කොට්ඨාශයසංස්කරණය

පාසැල් නම පාසැල් ලිපිනය
අල්-අඩ්හාන් මහා විද්‍යාලය බදුල්ල
බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය බදුල්ල
භාරතී මහා විද්‍යාලය දෙවන සැතපුම් කණුව, පස්සර පාර, බදුල්ල
භාරතී කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය දෙවන සැතපුම් කණුව, පස්සර පාර, බදුල්ල
කල්ලන් දෙමළ විද්‍යාලය කල්ලන් වතුයාය බදුල්ල
දෙයනගල දෙමළ විද්‍යාලය ග්ලෙන් ඇල්පින් සමූහය, බදුල්ල
ධර්මදූත මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය බදුල්ල
ග්ලෙන් ඇල්පින් දෙමළ විද්‍යාලය බදුල්ල
ග්‍රැහැම්ස්ලන්ඩ් දෙමළ විද්‍යාලය. ග්ලෙන් ඇල්පින් සමූහය, බදුල්ල
හම්බවෙල ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය හම්බවෙල ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය
කලයිවානි දෙමළ විද්‍යාලය තෙල්බැද්ද, බදුල්ල
කැන්දගොල්ල අම්පිටිය මහා විද්‍යාලය කැන්දගොල්ල, බදුල්ල
කැන්දගොල්ල මහා විද්‍යාලය කැන්දගොල්ල, බදුල්ල
ලුම්බිණි විද්‍යාලය පිංගරාව, බදුල්ල
මහපාගල දෙමළ විද්‍යාලය මහපාගල කොට්ඨාශය, ඌරි සමූහය, පස්සර
මොටමල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය කහටරුප්ප, බදුල්ල
නෙළුම්ගම විද්‍යාලය නෙළුම්ගම, බදුල්ල
සරස්වතී කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය දේවාලය පාර, බදුල්ල
සරස්වතී මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය මහියංගන පාර, බදුල්ල
ශිවනන්ද දෙමළ විද්‍යාලය ග්ලෙන් ඇල්පින් සමූහය, බදුල්ල
සිරිමල්ගොඩ මහා විද්‍යාලය සිරිමල්ගොඩ, බදුල්ල
සිරිසුමන මහා විද්‍යාලය හිඟුරුගමුව, බදුල්ල
ශ්‍රී ධම්මානන්ද මහා විද්‍යාලය හිඳගොඩ, බදුල්ල
ශ්‍රී රාහුල මහා විද්‍යාලය මයිලගස්තැන්න, බදුල්ල
ශ්‍රී රාමක්‍රිෂ්න දෙමළ විද්‍යාලය වේවැස්ස වතුයාය, බදුල්ල
ශ්‍රී රතනපාල විද්‍යාලය මැදපතන, බදුල්ල
ශ්‍රී වානි දෙමළ විද්‍යාලය තෙල්බැද්ද වතුයාය, මලන්ගමුව කොට්ඨාශය
සුජාතා මහා විද්‍යාලය පහළ රජ වීදිය, බදුල්ල
දෙමළ කාන්තා මහා විද්‍යාලය බදුලුපිටිය පාර, බදුල්ල
තෙල්බැද්ද අංක-1 දෙමළ විද්‍යාලය තෙල්බැද්ද වතු යාය, බදුල්ල
උඩවෙල මහා විද්‍යාලය පස්සර පාර, බදුල්ල
උදයරාජ මහා විද්‍යාලය පුවක්ගොඩමුල්ල, බදුල්ල
ඌව මහා විද්‍යාලය බදුල්ල
වල්ලුවාර් දෙමළ විද්‍යාලය වෙස්ට්මෝර්ලන්ඩ්, තෙල්බැද්ද, බදුල්ල
විද්‍යාදීප විද්‍යාලය විනීතගම, මලන්ගමුව, බදුල්ල
විහාරමහා‍දේවී බාලිකා මහා විද්‍යාලය බදුල්ල
විශාකා බාලිකා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය බදුල්ල
වේවැස්ස අංක-1 දෙමළ විද්‍යාලය වේවැස්ස සමූහය, බදුල්ල
වියදිගුණ විද්‍යාලය විනීතගම, බදුල්ල

හාලිඇළ අධ්‍යාපන කොට්ඨාශයසංස්කරණය

පාසැල් නම පාසැල් ලිපිනය
අල්-ඉර්ෂාඩ් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය හාලිඇළ
අඹේවෙල මහා විද්‍යාලය ඇටම්පිටිය
අන්තුඩුවවෙල විද්‍යාලය හාලිඇළ
බද්දෙගම මහා විද්‍යාලය ස්ප්‍රිංවැලි
බෝගොඩ මහා විද්‍යාලය ජංගුල්ල, හාලිඇළ
බෝගොඩ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ලන්දෙවෙල
බෝගොඩතලාව කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය ගලඋඩ, හාලිඇළ
චෙල්සි දෙමළ විද්‍යාලය බණ්ඩාරවෙල
දීගල විද්‍යාලය ඌව දීගල්ල, හාලිඇළ
දෙහිවින්න විද්‍යාලය දෙහිවින්න,ඇටම්පිටිය
ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මහා විද්‍යාලය හාලිඇළ
එලදළුව දෙමළ විද්‍යාලය හාලිඇළ
ඇටම්පිටිය මහා විද්‍යාලය ඇටම්පිටිය
එත්තලගෙදර තක්ෂිලා විද්‍යාලය එත්තලගෙදර, පට්ටියගෙදර
ගවල විද්‍යාලය ගවල, ඇටම්පිටිය
හාළිඇළ දෙමළ විද්‍යාලය බණ්ඩාරවෙල පාර, හාළිඇළ
හාළිඇළ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය හාළිඇළ
හැතැක්ම විද්‍යාලය හාළිඇළ
කන්දන සිරිසීවලී මහා විද්‍යාලය කන්දන, ස්ප්‍රිංවැලි
කටුගහ ශ්‍රී ධම්මාලංකාර විද්‍යාලය පට්ටියගෙදර
කින්රොස් දෙමළ විද්‍යාලය නෙළුව-බණ්ඩාරවෙල
කිරින්ද විද්‍යාලය පට්ටියගෙදර
කොහොවිල්කඳුර විද්‍යාලය කන්දෙගෙදර
කොට්ටගොඩ දෙමළ විද්‍යාලය ස්ප්‍රිංවැලි
කොට්ටගොඩ උදාගම විද්‍යාලය කොට්ටගොඩ, ස්ප්‍රිංවැලි
කුරුකුඩේ සාරිපුත්ත මහා විද්‍යාලය පට්ටියගෙදර
ලුනුගල්ල විද්‍යාලය නාරංගල, හාළිඇළ
මහතැන්න විද්‍යාලය පට්ටියගෙදර
මහවත්තේගම මහා විද්‍යාලය බදුල්ල
මලිත්ත මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය පට්ටියගෙදර
මේ මලේ දෙමළ විද්‍යාලය ස්ප්‍රිංවැලි වතුයාය, ස්ප්‍රිංවැලි
මොරගොල්ල දෙමළ විද්‍යාලය උනුගොල්ල සමූහය, හාළිඇළ
මොරතොට විද්‍යාලය මොරතොට, හාළිඇළ
මුගුණුමත විද්‍යාලය උඩුවර, හාළිඇළ
නමලවත දෙමළ විද්‍යාලය ස්ප්‍රිංවැලි
නේපියර් දෙමළ විද්‍යාලය උඩුවර, දෙමෝදර
නෙළුව දෙමළ විද්‍යාලය බණ්ඩාරවෙල
ඌඩුවෙර පහළ දෙමළ විද්‍යාලය දෙමෝදර
ඌඩුවෙර ඉහළ දෙමළ විද්‍යාලය දෙමෝදර
පල්ලෙවෙල විද්‍යාලය හාළිඇළ
පේරහෙට්ටිය විද්‍යාලය පට්ටියගෙදර
ක්වීන්ස්ටවුන් දෙමළ විද්‍යාලය හාළිඇළ
රිල්පොල ධර්මරාජ මහා විද්‍යාලය රිල්පොල, බදුල්ල
රිල්පොල මැදගම මහා විද්‍යාලය රිල්පොල, බදුල්ල.
රූකතැන්න දෙමළ විද්‍යාලය හාළිඇළ
රොසෙට් දෙමළ විද්‍යාලය හාළිඇළ
සෙරන්ඩිබ් දෙමළ විද්‍යාලය ලන්දෙවෙල, හාළිඇළ
ස්ප්‍රිංවැලි දෙමළ විද්‍යාලය ස්ප්‍රිංවැලි
ශ්‍රී ෂන්මුගනන්ද විද්‍යාලය දික්වැල්ල පහළ කොට්ඨාශය, දික්වැල්ල වතු යාය, හාළිඇළ
ශාන්ත ජේම්ස් දෙමළ විද්‍යාලය හාළිඇළ
උඩ දොම්පෙ විද්‍යාලය හාළිඇළ
උඩුවර මහා විද්‍යාලය උඩුවර, හාළිඇළ
උන්ගල්ල දෙමළ විද්‍යාලය උන්ගල්ල, හාළිඇළ
ඌව හයිලන්ඩ්ස් දෙමළ මහා විද්‍යාලය බණ්ඩාරවෙල
ඌව කෙට්ටවෙල දෙමළ විද්‍යාලය ලන්දවෙල, හාළිඇළ
ඌව විද්‍යා විද්‍යාලය හාළිඇළ
විවේකානන්ද දෙමළ විද්‍යාලය ඇටම්පිටිය
වකුම්බුර විද්‍යාලය ඇටම්පිටිය
වෙල්ගොල්ල විද්‍යාලය දෙමෝදර
වැලිකෙමුල්ල මහා විද්‍යාලය බදුල්ල
වැල්ලෙවෙල පේමානන්ද විද්‍යාලය ඇටම්පිටිය
වේපස්සවෙල සිරිනිවාස මහා විද්‍යාලය පට්ටියගෙදර
වේතලාව ප්‍රාථමික විද්‍යාලය පට්ටියගෙදර
වේවැල්හින්න විද්‍යාලය රිල්පොල
වෙයිවැල්හෙන්න දෙමළ විද්‍යාලය වෙයිවැල්හෙන්න
යෙල්වෙටන් දෙමළ විද්‍යාලය බෝගහමැදිත්ත, හාළිඇළ

සොරණතොට අධ්‍යාපන කොට්ඨාශයසංස්කරණය

පාසැල් නම පාසැල් ලිපිනය
බටුයාය විද්‍යාලය එගොඩවෙල, බදුල්ල
බුදුගේකන්ද මහා විද්‍යාලය බුදුගේකන්ද, තැන්නපංගුව, බදුල්ල
කොබෝ දෙමළ විද්‍යාලය කොබෝ කොට්ඨාශය, තෙල්බැද්ද වතුයාය, බදුල්ල
එගොඩවෙල මහා විද්‍යාලය එගොඩවෙල, බදුල්ල
හුඹහමඩ කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය කැන්දගොල්ල, බදුල්ල
කන්දෙගෙදර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය කන්දෙගෙදර, හාළිඇළ
කීනකැලේ දෙමළ විද්‍යාලය කන්දෙගෙදර, බදුල්ල
කිරිඔරුව පිරිමි විද්‍යාලය කිරිඔරුව, කන්දෙගෙදර
කොහන කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය කොහන, පතනවත්ත, බදුල්ල
කොස්ගොල්ල මහා විද්‍යාලය කොස්ගොල්ල, තිඹිරිගස්පිටිය, බදුල්ල
කුට්ටියගොල්ල මහා විද්‍යාලය කුට්ටියගොල්ල, බදුල්ල
මීගහවෙල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය සොරණතොට, බදුල්ල
මුත්තෙට්ටුවගම පිරිමි විද්‍යාලය මුත්තෙට්ටුවගම, කන්දෙගෙදර