ශ්‍රී ලංකාවේ උප බෙදීම්

මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් අනුව උප බෙදීම්සංස්කරණය

දේශපාලනික බෙදීම්සංස්කරණය

 1. පළාත්
 2. පළාත් පාලන කොට්ඨාස

පරිපාලනමය බෙදීම්සංස්කරණය

 1. පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක
 2. ප්‍රාදේශීය මහලේකම් බල ප්‍රදේශ
 3. ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ (තුලාන)

මැතිවරණ බෙදීම්සංස්කරණය

 1. මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්ක

අධ්‍යාපන සේවා බෙදීම්සංස්කරණය

 1. පළාත්
 2. අධ්‍යාපන කලාප
 3. අධ්‍යාපන කොට්ඨාශය

සෞඛ්‍ය සේවා බෙදීම්සංස්කරණය

 1. පළාත්
 2. සෞඛ්‍ය සේවා දිස්ත්‍රික්ක
 3. සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාශ
 4. පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා කොට්ඨාශ

සිවිල් නීති අනුව බෙදීම්සංස්කරණය

 1. පහතරට: සාමාන්‍ය (රෝම ලන්දේසී හා ඉංග්‍රීසි) සිවිල් නීතිය පමණක් බලපාන ප්‍රදේශය
 2. උඩරට: සිංහල සාම්ප්‍රදායික සිවිල් නීතිය බලපාන ප්‍රදේශය
 3. තෙන්නමරාචිචි සහ වඩමාරච්චි: දෙමළ ජාතිකයන් සඳහා තේසවලාමෙයි නීතිය බලපාන ප්‍රදේශය

රෙජිස්ට්‍රාර් කලාපසංස්කරණය

ඉඩම්, උප්පැන්න, විවාහ සහ මරණ ලියාපදිංචි කරන්නාවූ කලාපවේ. මේවා ලක්දිව පැරණි දේශපාලන සහ පරිපාලන කලාප වලට අනුරූපී වේ.

උඩරටසංස්කරණය

කෝරළ හත්පත්තු වලට බෙදේ

පහතරටසංස්කරණය

කෝරළ පත්තු වලට බෙදේ

තෙන්නමරාචිචි සහ වඩමාරච්චිසංස්කරණය

ස්වභාවික ‍ලක්‍ෂණ අනුව උප බෙදීමසංස්කරණය

භූ ගෝලීය බෙදීම්සංස්කරණය

ගොඩබිමසංස්කරණය

 1. ලංකා දූපත
 2. වෙනත් දූපත්

මුහුදසංස්කරණය

 1. අභ්‍යන්තර ජල ප්‍රදේෂ
 2. රාෂ්ඨීය මුහුද
 3. යාබද මුහුද
 4. පරම ආර්ථික මුහුද

ලංකා දූපතේ භූ විශමතා කලාපසංස්කරණය

 1. වෙරළබඩ තැන්න
 2. අභ්‍යන්තර තැන්න සහ ශේෂ කඳු
 3. සබරගමු කඳුවැටිය
 4. ගල්ඔය කඳු
 5. මධ්‍ය කඳුකරය

ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ශ්‍රී_ලංකාවේ_උප_බෙදීම්&oldid=432528" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි