1993 ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථාන බෝම්බ ප්‍රහාරය - Other languages