හොඳම චිත්‍රපටය සඳහා ඇකඩමි සම්මානය - Other languages