සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව මෙහෙයුම් පද්ධතිය - Other languages