ස්පර්ශ ක්‍රමයෙන් සල්ෆියුරික් නිපදවීම - Other languages