ශ්‍රී ලංකා සම්භවයක් සහිත දෙමළ ඩයස්පෝරාව - Other languages