විකිපීඩියා:Requests for adminship/Nominate - Other languages

විකිපීඩියා:Requests for adminship/Nominate is available in 3 other languages.

විකිපීඩියා:Requests for adminship/Nominate වෙත නැවත යන්න.

Languages