විකිපීඩියා:මකා දැමීමේ ප්‍රතිපත්තිය - Other languages