විකිපීඩියා:අවහිරකිරීම් ප්‍රතිපත්තිය - Other languages