මුල්කාලීන රාජවංශික යුගය (ඊජිප්තුව) - Other languages