පිළි-පොළ(ඉලෙක්ට්‍රොනික් විද්‍යාව) - Other languages