ප්‍රවර්ගය:String manipulation templates - Other languages