ප්‍රමිතිකරණය සඳහා වූ අන්තර්ජාතික සංවිධානය - Other languages