දීපිකා පඩුකෝන් වෙත ලැබුණු සම්මාන හා නාමයෝජනා ලැයිස්තුව - Other languages