තාරකා විද්‍යාවේ තාවකාලික නාමකරණය - Other languages