ට්‍රයිටන් (නෙප්චූන්ගේ චන්ද්‍රයා) - Other languages