ඝන ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ යාන්ත්‍ර විද්‍යාව - Other languages