එක්සත් රාජධානියෙහි හත්වන එඩ්වඩ් රජ - Other languages