එක්සත් ජනපද මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය, ටෙහෙරානය - Other languages