උදවු:පටුන/ගිණුම් කලමානාකරණය සහ පවත්වාගෙන යාම - Other languages