අැමරිකානු මනෝවිද්‍යාඥයන්ගේ සංගමය - Other languages