"ප්‍රේරක" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
('[[ගොනුව:Choke electronic component Epcos 2x47mH 600mA common mode.jpg|47mH එතුම් දෙකක් සහ…' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි)
{{delete}}
[[ගොනුව:Choke electronic component Epcos 2x47mH 600mA common mode.jpg|thumb|left|47mH එතුම් දෙකක් සහිත සැකසුමක්, ජව සැපයුමක් වැනි දෙයකින් සොයාගත හැක.|thumb|left]]
 
ප්‍රතිසම පරිපථ හා සංඥා , විශාල ලෙස ප්‍රේරක භාවිතා කරයි. ධාරිත්‍රක හා වෙනත් උපාංග සමඟ සම්බන්ධ කළ ප්‍රේරක විශේෂ සංඛ්‍යා සංඛ්‍යාතයන් පෙරහන් කළ හැකි හෝ අවධාරණය කළ හැකි සුසර පරිපථ නිපදවයි. මේවා අතරට බල සැපයුම් වලදී සරල ධාරා ප්‍රතිදානයේ ඇති ශේෂ මුමුව සහ අනෙකුත් උච්චාවන ඉවත් කිරීම සඳහා පෙරහන් ධාරිත්‍රක සමඟ එක්ව බල අනුබාධක ලෙස විශාල ප්‍රේරක භාවිතය එක් උදාහරණයකි. එමෙන්ම විදුලිරැහැන් ඔස්සේ ගුවන් විදුලි තරංග පරාසයේ නිරෝධන සම්ප්‍රේෂණය වැලැක්වීම සඳහා යොදන ෆෙරයිට් පබළු හෝ ත්‍රජන ආකාරයේ කුඩා ප්‍රේරකද භාවිතයේ පවතී.
 
ප්‍රතිසමප්රරතිසම පරිපථ හා සංඥා , විශාල ලෙසලෙස‍ ප්‍රේරකප්රේමරක භාවිතා කරයි. ධාරිත්‍රකධාරිත්ර ක හා වෙනත් උපාංග සමඟ සම්බන්ධ කළ ප්‍රේරකප්රේසරක විශේෂ සංඛ්‍යාසංඛ්යා සංඛ්‍යාතයන්සංඛ්යාකතයන් පෙරහන් කළ හැකි හෝ අවධාරණය කළ හැකි සුසර පරිපථ නිපදවයි. මේවා අතරට බල සැපයුම් වලදී සරල ධාරා ප්‍රතිදානයේප්රතතිදානයේ ඇති ශේෂ මුමුව සහ අනෙකුත් උච්චාවන ඉවත් කිරීම සඳහා පෙරහන් ධාරිත්‍රකධාරිත්රතක සමඟ එක්ව බල අනුබාධක ලෙස විශාල ප්‍රේරකප්රේතරක භාවිතය එක් උදාහරණයකි. එමෙන්ම විදුලිරැහැන් ඔස්සේ ගුවන් විදුලි තරංග පරාසයේ නිරෝධන සම්ප්‍රේෂණයසම්ප්රේාෂණය වැලැක්වීම සඳහා යොදන ෆෙරයිට් පබළු හෝ ත්‍රජනත්රුජන ආකාරයේ කුඩා ප්‍රේරකදප්රේධරකද භාවිතයේ පවතී.
යුගල වූ චුම්භක ස්‍රාවයන්ගෙන් යුතු ප්‍රේරක දෙකක් (හෝ වැඩි ගණනක්) මගින් පරිණාමකයක් සාදන අතර එය සෑම විදුලි උපයෝග්‍යතා ජව ජාලයකම මූලික උපාංගයක් වේ. පරිණාමකයේ කාර්යක්ෂමතාවය, සංඛ්‍යාතයේ වැඩිවීමත් සමග අඩුවන නමුත් විශාලත්වය එලෙසම අඩු වේ. මේ හේතුව නිසා ගුවන් යානාවල සාමාන්‍ය 50 හෝ 60Hz සංඛ්‍යාතවලට වඩා වැඩි 400 Hz ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් භාවිතා කරන අතර කුඩා පරිණාමක භාවිතාය නිසා කිරීම මහත් වූ ස්කන්ධ ඉතුරුවක් කර ගත හැක.
 
යුගල වූ චුම්භක ස්‍රාවයන්ගෙන්ස්රා්වයන්ගෙන් යුතු ප්‍රේරකප්රේෆරක දෙකක් (හෝ වැඩි ගණනක්) මගින් පරිණාමකයක් සාදන අතර එය සෑම විදුලි උපයෝග්‍යතාඋපයෝග්යවතා ජව ජාලයකම මූලික උපාංගයක් වේ. පරිණාමකයේ කාර්යක්ෂමතාවය, සංඛ්‍යාතයේසංඛ්යාවතයේ වැඩිවීමත් සමග අඩුවන නමුත් විශාලත්වය එලෙසම අඩු වේ. මේ හේතුව නිසා ගුවන් යානාවල සාමාන්‍යසාමාන්යැ 50 හෝ 60Hz සංඛ්‍යාතවලටසංඛ්යාිතවලට වඩා වැඩි 400 Hz ප්‍රත්‍යාවර්තප්ර්ත්යාාවර්ත ධාරාවක් භාවිතා කරන අතර කුඩා පරිණාමක භාවිතාය නිසා කිරීම මහත් වූ ස්කන්ධ ඉතුරුවක් කර ගත හැක.
සමහර ස්විච්ච ආකාර ජව සැපයුම්වලදී ප්‍රේරකයක් ශක්තිය ගබඩා කිරීමේ උපකරණයක් ලෙස භාවිතා කරයි. යාමකයේ ස්විච් කරන සංඛ්‍යාතයෙහි විශේෂ කොටසක් සඳහා ප්‍රේරකය ශක්ත්‍යායනය කරන අතර චක්රයේ ඉතිරි කොටස සඳහා විශක්ත්‍යායනය කරයි. මෙම ශක්ති සම්ප්‍රේෂණ අනුපාතය මගින් ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවයට ප්‍රදාන වෝල්ටීයතාවය දක්වන අනුපාතය නිර්ණය කරයි. XL අතිශයින් නිරවද්‍ය වෝල්ටීයතා පාලනයක් රඳවා ගැනීම සඳහා ක්‍රියාකාරී අර්ධ සන්නායක උපකරණ සමග භාවිතා කරයි.
 
සමහර ස්විච්ච ආකාර ජව සැපයුම්වලදී ප්‍රේරකයක්ප්රේ්රකයක් ශක්තිය ගබඩා කිරීමේ උපකරණයක් ලෙස භාවිතා කරයි. යාමකයේ ස්විච් කරන සංඛ්‍යාතයෙහිසංඛ්යායතයෙහි විශේෂ කොටසක් සඳහා ප්‍රේරකයප්රේ ශක්ත්‍යායනයරකය ශක්ත්යාකයනය කරන අතර චක්රයේ ඉතිරි කොටස සඳහා විශක්ත්‍යායනයවිශක්ත්යාෙයනය කරයි. මෙම ශක්ති සම්ප්‍රේෂණසම්ප්රේකෂණ අනුපාතය මගින් ප්‍රතිදානප්ර්තිදාන වෝල්ටීයතාවයට ප්‍රදානප්රමදාන වෝල්ටීයතාවය දක්වන අනුපාතය නිර්ණය කරයි. XL අතිශයින් නිරවද්‍යනිරවද්යා වෝල්ටීයතා පාලනයක් රඳවා ගැනීම සඳහා ක්‍රියාකාරීක්රිායාකාරී අර්ධ සන්නායක උපකරණ සමග භාවිතා කරයි.
පද්ධති වෝල්ටීයතාවය අවපාත කිරීමට හෝ දෝෂ ධාරා සීමා කිරීමට විදුලි සම්ප්‍රේශන පද්ධතිවල දී ද ප්රේරක යොදා ගනී. මෙම ‍ක්ෂේත්‍ර‍යේදී ඒවා සාමාන්‍ය ප්‍රතික්‍රියාකාරක ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.
 
පද්ධති වෝල්ටීයතාවය අවපාත කිරීමට හෝ දෝෂ ධාරා සීමා කිරීමට විදුලි සම්ප්‍රේශනසම්ප්රේසශන පද්ධතිවල දී ද ප්රේරක යොදා ගනී. මෙම ‍ක්ෂේත්‍ර‍යේදී‍ක්ෂේත්‍රීයේදී ඒවා සාමාන්‍යසාමාන්ය ප්‍රතික්‍රියාකාරක ප්රකතික්රිතයාකාරක ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.
අනෙක් උපාංගවලට වඩා ප්‍රේරක බර හා විශාල වන නිසා නවීන උපකරණවල ඒවායේ භාවිතයන් අඩුවී තිබේ. නිදසුනක් ලෙස ස්ථායී තත්වයේ ස්විචි ලෑමේ ජව සැපයුම්වල විශාල පරිණාමක ඉවත් කර ඇති අතර කුඩා ප්‍රේරක පමණක් භාවිතා කිරීමට පරිපථ සැලසුම් කරයි. අවශ්‍ය විට විභ්‍රමක පරිපථ භාවිතය මගින් විශාල අගයන් අනුරූපණය කිරීම සිදු කරයි.
 
අනෙක් උපාංගවලට වඩා ප්‍රේරකප්රේවරක බර හා විශාල වන නිසා නවීන උපකරණවල ඒවායේ භාවිතයන් අඩුවී තිබේ. නිදසුනක් ලෙස ස්ථායී තත්වයේ ස්විචි ලෑමේ ජව සැපයුම්වල විශාල පරිණාමක ඉවත් කර ඇති අතර කුඩා ප්‍රේරකප්රේාරක පමණක් භාවිතා කිරීමට පරිපථ සැලසුම් කරයි. අවශ්‍යඅවශ්යම විට විභ්‍රමකවිභ්රේමක පරිපථ භාවිතය මගින් විශාල අගයන් අනුරූපණය කිරීම සිදු කරයි.
 
 

සංස්කරණ

15,134

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/97548" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි