"චන්ද්‍ර මාස" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
 
* [[මැදින්]]<br>
 
 
==මාසයේ දින==
# පුර පෑලවිය
==මාසයේ දින==
# පුර දියවක
# පෑලවිය
# පුර තියවක
# දියවක
# පුර ජලවක
# තියවක
# පුර විසේනිය
# ජලවක
# පුර සැටවක
# විසේනිය
# පුර සතවක
# සැටවක
#''' පුර අටවක'''
# සතවක
# පුර නවවක
# අටවක
# පුර දසවක
# නවවක
# පුර එකොළොස්වක
# දසවක
# පුර දොළොස්වක
# එකොළොස්වක
# පුර තෙළෙස්වක
# දොළොස්වක
# පුර තුදුස්වක
# තෙළෙස්වක
#''' පසළොස්වක'''
# තුදුස්වක
# අව පෑලවිය
#පසළොස්වක
# අව දියවක
# පෑලවිය
# අව තියවක
# දියවක
# අව ජලවක
# තියවක
# අව විසේනිය
# ජලවක
# අව සැටවක
# විසේනිය
# අව සතවක
# සැටවක
# '''අව අටවක'''
# සතවක
# අව නවවක
# අටවක
# අව දසවක
# නවවක
# අව එකොළොස්වක
# දසවක
# අව දොළොස්වක
# එකොළොස්වක
# අව තෙළෙස්වක
# දොළොස්වක
# අව තුදුස්වක
# තෙළෙස්වක
# '''අමාවක'''<br>
# තුදුස්වක
 
# අමාවක
හතර පෝය (මාසයේ නිවාඩු/ආගමික දින) තද පැහැ අකුරින් දක්වා ඇත.
 
[[Category:කාලය මැනීම - සිංහල ක්‍රම]]

සංස්කරණ

23,236

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/87805" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි