"ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
04 මෙසේ ලබාගන්නා ආයෝජන යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා මෙන්ම ගැටුම් පවතින ප්රයදේශවල ප්රනතිසංස්කරණ කටයුතු සහ සහන සැලසීම සඳහා යොදාගත හැකි අතර එමගින් දිගු කාලීනව රටේ නිශ්පාදනය සහ රැකියා අව්ස්ථා වැඩිකර ගැනීම මගින් අනාගත ආර්ථීක වර්ධනය සහ සාර්ව ආර්ථීක සමතුලිතතාවය අත්කර ගත හැකිවනු ඇත.
 
'''01- පවතින අර්බුදයෙන් වැලකීම සඳහා ශ්රීත ලංකාවේ සංචිත නැවත වර්ධනය කිරීම.'''
 
'''02- ගැටුම් අවසන් වීමෙන් පසු නැවත ගොඩනැංවීමේ ප්රායත්නය සඳහා සහයෝගය දැක්වීම.'''
 
'''03- දිලිඳු පුද්ගලයන්ට රැකවරනය - ආධාර සැපයීම.''''''තදකුරු පෙළ'''(ඡරදඑැජඑසදබ දෙර චදදරල්ිිසිඑසබට එයැ පදිඑ ඩමකබැර්ඉකැග- මෙහි ප්ර ධාන අරමුණු වේ.
 
- '''''සංචිතවර්ධනය,'''''.
 
- '''''දැරිය හැකි මට්ටමට අයවැය හිගය අඩු කිරීම,'''''.
 
- '''''මූල්ය අංශය ශක්තිමත් කිරීම,''''' .
 
- '''''සංචිතවර්ධනය,'''''
- '''''දැරිය හැකි මට්ටමට අයවැය හිගය අඩු කිරීම,'''''
- '''''මූල්ය අංශය ශක්තිමත් කිරීම,'''''
ගැටුම් පැවති ප්රයදේශ ප්රකතිසංස්කරනය යන කරුණු ඔස්සේ ලංකා රජය සකසන ලද වැඩසටහනට ෂඵත‍ අනුමැතිය ලබා දී
තිබේ.

සංස්කරණ

33

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/86491" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි