"ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
1977 සහ 2009 කාලපරිචිඡේදය තුලදී ජාත්යහන්තර මූල්යප අරමුදලෙන් ලබාගෙන ඇති ණය පහසුකම් (වි.ගැ.හි. දශ ලක්ෂ)
 
'''වර්ෂය''' '''විස්තර''' '''අනුමත කරන ලද ප්රමමාණය''' ''' ලබාගත් රගමාණය'''
 
1977 සමීපස්ථ ණය පහසුකම -- 133.6
 
1979 ජාත්ය්න්තර මූල්යණ අරමුදලෙහි හර ගැනීම් -- 29.7
1980 ජාත්ය්න්තර මූල්යණ අරමුදලෙහි විස්තීර්ණ ණය පහසුකම් -- 55.1
 
1981 හිලව් ණය සැපයීමේ ක්රලමය හා විස්තීර්ණ ණය පහසුකම් -- 176.0
 
1982 හිලව් මුදල් ණය පහසුකම් -- 39.2
 
1983 සමීපස්ත ණය පහසුකම් ්‍ර 100.0 50.0
1988 හිලව් මුදල් ණය පහසුකම් හා ව්යු්හාත්මක ගැලපුම් පහසුකම -- 153.4
 
1991 දිළිඳුකම අඩුකිරීම සහ ආර්ථීක වර්ධන පහසුකම 336.2 280.0
 
2001 සමීපස්ථ ණය පහසුකම 200.0 200.0
2003 දිළිඳුකම අඩු කිරීම සහ ආර්ථීක වර්ධන පහසුකම 269.0 38.4
2003 විස්තීර්ණ ණය පහසුකම 144.4 20.7
 
2005 ස්වාභාවික ආපදා තත්ත්වයන්ට කඩිනම් ආධාර 103.4 103.4
 
2009 සමීපස්ථ ණය පහසුකම 1653.6 --
{| class="wikitable"
-
| '''වර්ෂය'''
| '''විස්තර'''
| '''අනුමත කරන ලද ප්‍රමාණය'''
| ''' ලබාගත් ණය ප්‍රමාණය'''
|-
| 1977
1977 | සමීපස්ථ ණය පහසුකම -- 133.6
|--
| 133.6
|-
| 1979
1979 | ජාත්ය්න්තර මූල්යණ අරමුදලෙහි හර ගැනීම් -- 29.7
| --
| 29.7
|-
| 1980
1980 | ජාත්ය්න්තර මූල්යණ අරමුදලෙහි විස්තීර්ණ ණය පහසුකම් -- 55.1
| --
| 55.1
|-
| 1981
1981 | හිලව් ණය සැපයීමේ ක්රලමය හා විස්තීර්ණ ණය පහසුකම් -- 176.0
| --
| 176.0
|-
| 1982
1982 | හිලව් මුදල් ණය පහසුකම් -- 39.2
| --
| 39.2
|-
| 1983
| සමීපස්ත ණය පහසුකම්
| 100.0
| 50.0
|-
| 2001
2001 | සමීපස්ථ ණය පහසුකම 200.0 200.0
| 200.0
| 200.0
|-
| 2003
2003 | දිළිඳුකම අඩු කිරීම සහ ආර්ථීක වර්ධන පහසුකම 269.0 38.4
| 269.0
| 38.4
|-
| 2005
2005 | ස්වාභාවික ආපදා තත්ත්වයන්ට කඩිනම් ආධාර 103.4 103.4
| 103.4
| 103.4
|-
| 2009
2009 | සමීපස්ථ ණය පහසුකම 1653.6 --
| 1653.6
| --
|}
 
මෙම ණය සැමවිටම ලංකාව ලබාගෙන ඇත්ේත් විවිධ කොන්දේසි වලට යටත්වය. මෙම කොන්දේසි වලට අනුකූලව කටයුතු නොකරන සෑම අවස්ථාවකදීම ඉතිරි වාරික මුදල් ලබාදීම අත්හිටවනු ලැබේ. මෙම ලබාගන්නා මුදල් වැය කරන ආකාරය හා රජයේ ආර්ථීක ක්රි යා පිළිවෙත අධීක‍ෂණය කිරීම නිරන්තරයෙන් සිදු වේ.

සංස්කරණ

33

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/86445" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි