"රිචඩ් ද සොයිසා" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
සුළු (Richard De Soyza යන්න රිචඩ් ද සොයිසා වෙත ගෙන යන ලදි)
No edit summary
{{තොරතුරුකොටුව නළුවා
Richard de Zoysa
| bgcolour = silver
From Wikipedia, the free encyclopedia
| name = රිචඩ් ද සොයිසා
(Redirected from Richard De Soyza)
| image = Yuganthayafilm.JPG
Richard de Zoysa
| imagesize = 200px
| caption = රිචඩ් ද සොයිසා
| birthdate =
| location = {{ධජනිරූපකය|ශ්‍රී ලංකාව}} [[කොළඹ]], [[ශ්‍රී ලංකාව]]
| deathdate = 1990
| deathplace = [[ශ්‍රී ලංකාව]]
| birthname = රිචඩ් ද සොයිසා
| height =
| notable role = ''[[යුගාන්තය (චිත්‍රපටය)|යුගාන්තයෙහි]]'' මාලින් කබලාන ([[1983 හි චිත්‍රපටයන්හී |1983]])
}}
 
'''Richard de Zoysa''' was a well-known [[Sri Lanka]]n journalist, author, [[human rights]] activist and actor, who was abducted and murdered on February 18, 1990. His murder caused widespread outrage inside the country, and is widely believed to have been carried out by a death squad linked to elements within the government.
Richard de Zoysa
Born Richard de Zoysa
Colombo, Sri Lanka
Died 1990
Sri Lanka
Richard de Zoysa was a well-known Sri Lankan journalist, author, human rights activist and actor, who was abducted and murdered on February 18, 1990. His murder caused widespread outrage inside the country, and is widely believed to have been carried out by a death squad linked to elements within the government.
Contents [hide]
1 Life and death
1.1 Background
1.2 Abduction
1.3 Government response
2 Aftermath
3 UN award in his memory
4 See also
5 References
6 External links
[edit]Life and death
 
==Life and death==
[edit]Background
===Background===
de Zoysa was born in Colombo, Sri Lanka. He was of mixed ethnicity, his father a majority Sinhalese and mother a prominent medical surgeon from the minority Sri Lankan Tamil community.
de Zoysa was born in Colombo, Sri Lanka. He was of mixed ethnicity, his father a majority [[Sinhalese people|Sinhalese]] and mother a prominent medical surgeon from the minority [[Sri Lankan Tamil]] community.
In 1983, de Zoysa starred in Lester James Peries's film Yuganthaya alongside Gamini Fonseka. The role of socialist Malin Kabalana in the movie closely mirrored de Zoysa's own beliefs.
[edit]Abduction
At the time of his abduction and murder, de Zoysa was the head of the Colombo office of the Inter Press Service[1] He lived in the Welikadawatte housing estate with his mother, Dr. Manoranee Saravanamuttu and associate A. V. Karunaratne.[1] In the early morning of February 18, 1990, an armed group broke into their home, and forcibly removed de Zoysa and drove off without explanation.[1]
Sri Lankan Conflict
1976 - 2009
Background
Sri Lanka · History of Sri Lanka
Origins of the Civil War
Origins of the Civil War · Sri Lankan Tamil nationalism · Sinhalese Buddhist nationalism · Riots · Black July
Main phases
Eelam War I · Indian intervention · Eelam War II · Eelam War III · Eelam War IV
LTTE
LTTE · Black Tigers · Attacks · Expulsion of Muslims
Military of Sri Lanka
Military of Sri Lanka · Attacks
Major leaders
M. Rajapaksa · V. Prabhakaran · Karuna · S. Chandrakanthan · G. Rajapaksa · Sarath Fonseka
Indian involvement
Operation Poomalai · Indo-Sri Lanka Accord · Indian Peace Keeping Force · Operation Pawan · Rajiv Gandhi · RAW
See also
Battles · Casualties · Human rights · Child soldiers · Allegations of state terror · Notable assassinations · Disappearances · Tamil militant groups (List) · TMVP · 2009 Tamil diaspora protests
This box: view • talk • edit
Saravanamuttu then hastily traveled to the Welikada police station and lodged a complaint. The following day, de Zoysa's lifeless body was dumped on the beach[2] at Moratuwa, some 12 miles south of Colombo. He had been shot in the head and the throat, and his jaw had been broken.[1] His body was identified by his friend Taraki Sivaram, who suffered a similar fate in 2005.[1]
[edit]Government response
At the inquest the following day, Dr. Saravanamuttu stated that she could identify two of the abductors. Three months later, she saw one of the abductors on television. He was a high-ranking police officer. She informed her lawyer who brought it to the notice of both the Magistrate conducting the inquiry into the incident and the police.[1]
However, the suspect was not arrested and the lead was ignored.[1] Both Dr. Saravanamuttu and her lawyer, Batty Weerakoon, subsequently received death threats.[1] Police officers assigned to guard Batty Weerakoon have also received similar threats.[1] Dr. Saravanamuttu later became an activist for missing people and died in 2004.
In 2005, Assistant Superintendent of Police Lal Priyantha Darmasiri Ranchagoda, Officer in Charge Bodeniya Gamlath Gedara Devasurendra and Sergeant Mahawedikkarage Sarathchandra were indicted for de Zoysa's murder.[3] They were acquitted of all charges on November 9, 2005 by Colombo High Court Judge Rohini Perera; she stated that the evidence presented by the prosecution was "contradictory and not credible".[4]
[edit]Aftermath
 
In 1983, de Zoysa starred in [[Lester James Peries]]'s film ''[[Yuganthaya (film)|Yuganthaya]]'' alongside [[Gamini Fonseka]]. The role of socialist Malin Kabalana in the movie closely mirrored de Zoysa's own beliefs.
de Zoysa's murder is widely believed to have been carried out be a death squad that was formed under the auspices of members of the government to crush the insurrection launched by the militant Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) organization.[5] Since 1987, when the insurrection was launched, these death squads are alleged to have killed thousands of alleged JVP members in an ultimately successful attempt to quell the rebellion. They are also alleged to have killed political opponents, including de Zoysa, who was linked to the JVP.[5]
Dr. Rajiva Wijesinha, a political analyst and Secretary-General of the Secretariat for Coordinating the Peace Process (SCOPP), has repeatedly said that de Zoysa's murder was the turning point for the death squads. He claims the with the JVP insurrection largely over and the usefulness of the death squads coming to an end, President Ranasinghe Premadasa used de Zoysa's murder and the subsequent outcry against it as a reason to call a halt to the killings carried out by the death squads, which were formed during his predecessors era.[6]
[edit]UN award in his memory
 
===Abduction===
An award in recognition of independent journalism was established by the UN sponsored Inter Press Service news agency in de Zoysa's memory.
At the time of his abduction and murder, de Zoysa was the head of the [[Colombo]] office of the [[Inter Press Service]]<ref name="HumanRights">{{cite web|url=http://www.sangam.org/FB_REPORTS/98rappv.htm|title=Impunity|accessdate=2007-04-22|author=Ndiaye, Bacre|date=1997|publisher=Commisson on Human Rights}}</ref> He lived in the [[Welikadawatte]] housing estate with his mother, Dr. [[Manoranee Saravanamuttu]] and associate A. V. Karunaratne.<ref name="HumanRights"/> In the early morning of February 18, 1990, an armed group broke into their home, and forcibly removed de Zoysa and drove off without explanation.<ref name="HumanRights"/>
Legacy
{{Sri Lankan Conflict}}
Rajiva Wijesinha wrote a novel based on the life and death of Richard de Soyza titled " Limits of Love" . Published after the death Richards mother in 2005 , it has some controversial revelations including explicit references to homosexuality of the titular character.
Saravanamuttu then hastily traveled to the Welikada police station and lodged a complaint. The following day, de Zoysa's lifeless body was dumped on the beach<ref>[http://www.island.lk/2009/01/13/opinion2.html Smashing a private TV station is most foul] The Island Online</ref> at [[Moratuwa]], some 12 miles south of Colombo. He had been shot in the head and the throat, and his jaw had been broken.<ref name="HumanRights"/> His body was identified by his friend [[Taraki Sivaram]], who suffered a similar fate in 2005.<ref name="HumanRights"/>
[edit]See also
 
===Government response===
State terrorism in Sri Lanka
At the inquest the following day, Dr. Saravanamuttu stated that she could identify two of the abductors. Three months later, she saw one of the abductors on television. He was a high-ranking police officer. She informed her lawyer who brought it to the notice of both the Magistrate conducting the inquiry into the incident and the police.<ref name="HumanRights"/>
Sri Lankan civil war
[edit]References
 
However, the suspect was not arrested and the lead was ignored.<ref name="HumanRights"/> Both Dr. Saravanamuttu and her lawyer, Batty Weerakoon, subsequently received death threats.<ref name="HumanRights"/> Police officers assigned to guard Batty Weerakoon have also received similar threats.<ref name="HumanRights"/> Dr. Saravanamuttu later became an [[activist]] for missing people and died in 2004.
^ a b c d e f g h i Ndiaye, Bacre (1997). "Impunity". Commisson on Human Rights. Retrieved 2007-04-22.
^ Smashing a private TV station is most foul The Island Online
^ "Four men dragged Richard down the stairs - says witness". Daily News. 2005. Retrieved 2007-04-22.
^ "All accused in Richard de Zoysa killing acquitted". Freemedia. 2005. Retrieved 2007-04-22.
^ a b SRI LANKA: Radio Play Poses New Questions About Journalist's Murder, IPS News
^ Time’s Music - Richard de Zoysa at fifty, Daily News
[edit]External links
 
In 2005, [[Assistant Superintendent of Police]] Lal Priyantha Darmasiri Ranchagoda, Officer in Charge Bodeniya Gamlath Gedara Devasurendra and [[Sergeant]] Mahawedikkarage Sarathchandra were indicted for de Zoysa's murder.<ref name="AffairsGov">{{cite web|url=http://www.dailynews.lk/2005/01/29/new21.html|title=Four men dragged Richard down the stairs - says witness|accessdate=2007-04-22|date=2005|publisher=Daily News}}</ref> They were acquitted of all charges on November 9, 2005 by Colombo High Court Judge Rohini Perera; she stated that the evidence presented by the prosecution was "contradictory and not credible".<ref name="FreeMedia">{{cite web|url=http://www.freemediasrilanka.org/index.php?action=con_news_full&id=56&section=news|title=All accused in Richard de Zoysa killing acquitted|accessdate=2007-04-22|date=2005|publisher=Freemedia}}</ref>
IPS award in excellence by the UN
Drama poses new questions on Richard's murder
Categories: Assassinated Sri Lankan activists | Deaths by firearm in Sri Lanka | Assassinated Sri Lankan journalists | Sri Lankan human rights activists | People murdered in Sri Lanka | Sri Lankan Tamil journalists | Kidnapped Sri Lankan people | Sinhalese people | 1990 deaths
article discussion edit this page history
Try Beta Log in / create account
navigation
Main page
Contents
Featured content
Current events
Random article
search
interaction
About Wikipedia
Community portal
Recent changes
Contact Wikipedia
Donate to Wikipedia
Help
toolbox
What links here
Related changes
Upload file
Special pages
Printable version
Permanent link
Cite this page
languages
தமிழ்
 
==Aftermath==
This page was last modified on 15 January 2010 at 12:22.
de Zoysa's murder is widely believed to have been carried out be a death squad that was formed under the auspices of members of the government to crush the [[Insurrection 1987-89|insurrection]] launched by the militant [[Janatha Vimukthi Peramuna]] (JVP) organization.<ref name='ips1'>[http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=44942 SRI LANKA: Radio Play Poses New Questions About Journalist's Murder], '''IPS News'''</ref> Since 1987, when the insurrection was launched, these death squads are alleged to have killed thousands of alleged JVP members in an ultimately successful attempt to quell the rebellion. They are also alleged to have killed political opponents, including de Zoysa, who was linked to the JVP.<ref name='ips1'/>
Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. See Terms of Use for details.
 
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization.
Dr. [[Rajiva Wijesinha]], a political analyst and Secretary-General of the [[Secretariat for Coordinating the Peace Process (SCOPP)]], has repeatedly said that de Zoysa's murder was the turning point for the death squads. He claims the with the JVP insurrection largely over and the usefulness of the death squads coming to an end, President [[Ranasinghe Premadasa]] used de Zoysa's murder and the subsequent outcry against it as a reason to call a halt to the killings carried out by the death squads, which were formed during his predecessors era.<ref>[http://www.dailynews.lk/2008/03/13/fea01.asp Time’s Music - Richard de Zoysa at fifty], '''Daily News'''</ref>
Contact us Privacy policy About Wikipedia Disclaimers
 
==UN award in his memory==
An award in recognition of independent journalism was established by the [[UN]] sponsored [[Inter Press Service]] news agency in de Zoysa's memory.
 
Legacy
 
[[Rajiva Wijesinha]] wrote a novel based on the life and death of Richard de Soyza titled " Limits of Love" . Published after the death Richards mother in 2005 , it has some controversial revelations including explicit references to homosexuality of the titular character.
 
==See also==
*[[State terrorism in Sri Lanka]]
*[[Sri Lankan civil war]]
 
==References==
{{reflist|2}}
 
==External links==
*[http://www.ipsnews.net/ips_award/i_ranked.asp IPS award in excellence by the UN]
*[http://www.dailynews.lk/2008/12/03/news51.asp Drama poses new questions on Richard's murder]
 
{{DEFAULTSORT:Zoysa, Richard de}}
[[Category:Assassinated Sri Lankan activists]]
[[Category:Deaths by firearm in Sri Lanka]]
[[Category:Assassinated Sri Lankan journalists]]
[[Category:Sri Lankan human rights activists]]
[[Category:People murdered in Sri Lanka]]
[[Category:Sri Lankan Tamil journalists]]
[[Category:Kidnapped Sri Lankan people]]
[[Category:Sinhalese people]]
[[Category:1990 deaths]]
 
[[ta:ரிச்சர்ட் டி சொய்சா]]

සංස්කරණ

414

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/85656" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි