"අණුක ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
('ක්ෂුද්රe ජීව විද්යා/වේ ශාඛාවකි. ප්රෝයකැරියෝටාව,...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි)
 
ක්ෂුද්රeක්ෂුද්‍ර ජීව විද්යා/වේවිද්‍යාවේ ශාඛාවකි. ප්රෝයකැරියෝටාවප්‍රෝකැරියෝටාව, ඉයු‍කැරියෝටාව, ක්ෂුද්රෙක්ෂුද්‍ර ජීවීන් (බැක්ටීරියා වෛරස, එක් සෛලික ඇල්ගී, දිලීර, ප්රොාටෝසෝවාවන්ප්‍රොටෝසෝවාවන් වැනි) ජීව සංවිධානවල ජීව මාත්රීයේමාත්‍රයේ කායික විද්යාරවිද්‍යා ක්රිීයාවලික්‍රියාවලි අණුක මූලධර්ම පිළිබඳ අධ්යදයනයයිඅධ්‍යයනයයි. ජාන ප්රාකාශනයප්‍රකාශනය, නියාමනය ප්රාවේණිකප්‍රවේණික ද්රයව්යවද්‍රව්‍ය මාරුවීම, මහා අණු නිෂ්පාදනය, උප සෛලිය සංවිධානගත වීම, සෛලයට සෛලයේ ඇති පණිවිඩ හුවමාරු, ව්යා‍ධිව්‍යාධි ජනනයේ හා ප්ර,චණ්ඩත්වයේඅණුකප්‍රචණ්ඩත්වයේඅණුක පැතිකඩයන් ද මිට අදාලය. අණු ක්ෂුද්රාක්ෂුද්‍ර ජීව විද්යායවවිද්‍යාව මූලිකවම නොයෙක් සෛල පද්ධති (ක්ෂුද්රනක්ෂුද්‍ර ජිවීන්ගේ) අතර ඇති අන්තර් ක්රිුයාක්‍රියා (DNA, RNA , ප්රෝකටීනප්‍රෝටීන නිෂ්පාදනය ඇතුලුව) අධ්ය(යනයඅධ්‍යයනය හා ඒවායේ පාලනය සිදු වන ආකාරය ද බැලීමට මූලිකව සිදු කෙරේ.
 
 
 
== References ==
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_microbiologyMolecular_biology
 
----
 
"This article has been translated from the English wikipedia by felidae, http://www.felidae.lk. The translated article has been reviewed by a panel of experts to ensure accuracy and quality. This initiative is sponsored by the Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka (ICTA), http://www.icta.lk. Support and access to rural communities provided by Practical Action (formerly ITDG), http://practicalaction.org/?id=region_south_asia."
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_microbiology

සංස්කරණ

7,789

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/71210" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි