"ඇන්ටෝනි ගවුඩි" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
(' ඇන්ටෝනි ගවුඩි in 1878 පෞද්ගලික විස්තර නම ඇන්ටෝනි ග...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි)
 
 
පෞද්ගලික විස්තර
නම ඇන්ටෝනි ගවුඩි in 1878
පෞද්ගලික විස්තර
උපන් දිනය ජුනි 25, 1852
නම ඇන්ටෝනි ගවුඩි
උපන් ස්ථානය රියුස් හෝ රියඩම්ස්
උපන් දිනය ජුනි 25, 1852
විපත ජුනි 10, 1926 (වයස  73)
විපත සිදු වූ ස්ථානය බාර්සිලෝනා (ස්පාඤ්ඤය)
ක්‍රියාකාරකම්
සුවිශේෂ ගොඩනැඟිලි සග්රඩා ෆැමිලියා, කාසා මිලා, කාසා බට්ලො
සුවිශේෂ ව්යාිපෘතිව්‍යාපෘති Parc Güell, Colònia Güell
 
ඇන්ටෝනි ප්ලැස්ඩ් ගැයිලෙම් ගවුඩි අයි කෝනෙට් යන්න් ස්පාඤ්ඤ බසින් ඔහුගේ නම දැක්වෙන ආකාරය වේ. “ඇන්ටෝනියෝ ගවුඩි ස්පාඤ්ඤ ජාතික ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පි‍යකු වන අතර ඔහු වඩාත් ප්රගචලිතප්‍රචලිත වී ඇත්තේ ඔහුගේ අසමසම තනි පුද්ගලවාදී නිර්මාණකරණය නිසාමය.
උපන් ස්ථානය රියුස් හෝ රියඩම්ස්
විපත ජුනි 10, 1926 (වයස 73)
 
විපත සිදු වූ ස්ථානය බාර්සිලෝනා (ස්පාඤ්ඤය)
ක්රිසයාකාරකම්
සුවිශේෂ ගොඩනැඟිලි සග්රඩා ෆැමිලියා, කාසා මිලා, කාසා බට්ලො
සුවිශේෂ ව්යාිපෘති Parc Güell, Colònia Güell
 
== References ==
http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gaud%C3%AD
 
ඇන්ටෝනි ප්ලැස්ඩ් ගැයිලෙම් ගවුඩි අයි කෝනෙට් යන්න් ස්පාඤ්ඤ බසින් ඔහුගේ නම දැක්වෙන ආකාරය වේ. “ඇන්ටෝනියෝ ගවුඩි ස්පාඤ්ඤ ජාතික ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පි‍යකු වන අතර ඔහු වඩාත් ප්රගචලිත වී ඇත්තේ ඔහුගේ අසමසම තනි පුද්ගලවාදී නිර්මාණකරණය නිසාමය.
 
 
----
 
"This article has been translated from the English wikipedia by felidae, http://www.felidae.lk. The translated article has been reviewed by a panel of experts to ensure accuracy and quality. This initiative is sponsored by the Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka (ICTA), http://www.icta.lk. Support and access to rural communities provided by Practical Action (formerly ITDG), http://practicalaction.org/?id=region_south_asia."
http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gaud%C3%AD

සංස්කරණ

7,789

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/69631" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි