"නූතන සෛල වාදය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
('නූතන ෙසෙල වාදයේ පොදුවේ පිළිගත් කොටස් 1 ෙසෙලය ජී...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි)
 
නූතන ෙසෙලසෛල වාදයේ පොදුවේ පිළිගත් කොටස්
1# ෙසෙලයසෛලය ජීවීන්ගේ මූලික ව්යු්හමයව්‍යුහමය හා කෘත්යlමයකෘතීයමය ඒකකය වේ.
2# සියලූම ෙසෙලසෛල ඇතිවන්නේ ඊට පෙර පැවති ෙසෙලසෛල වලිනි.
3# ෙසෙලසෛල තුල ශක්ති ගලනය (පරිවෘත්තිය හා ජෛව රසායනය) සිදුවේ.
4# ෙසෙලසෛල විභාජනයේදී ෙසෙලයෙන්සෛලයෙන් ෙසෙලයටසෛලයට හුවමාරු වූ පරප්‍රවේණික රසවේණිකද්‍රව්‍යය ද්රතව්ය‍ ෙසෙලසෛල තුල අන්තර්ගත වේ.
5# සෑම ෙසෙලයක්මසෛලයක්ම රසායනික සංයුතියෙන් මූලිකව එක හා සමාන වේ.
6# සියළු ජීවීන් තැනී ඇත්තේ ෙසෙලසෛල වලිනි.
7# ඇතැම් ජීවීන් ඒක ෙසෙලිකසෛලික වන අතර තනි ෙසෙලයකින්සෛලයකින් තැනී ඇත.
8# අනෙකුත් ජීවීන් බහු ෙසෙලිකසෛලික වන අතර ෙසෙලසෛල අසීමිත සංඛ්යා වකින්සංඛ්‍යාවකින් සමන්විත විය හැක.
9# ජීවියාගේ සමස්ත කරි ෙ යාකාරීත්වයක්‍රියාකාරිත්වය ස්වාධීන ෙසෙලසෛල වල පොදු කරිිතක්‍රියාකාරිත්වය යාකාරීත්වය මත තීරණය වේ.
 
 

සංස්කරණ

622

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/68469" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි