"කෙසෙල් නාමාවලිය - ශ්‍රී ලංකා" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
===# [[කෝලි කුට්ටු|කෝලිකුට්ටු]] ===
===# [[ආනමාලු]] ===
===# [[සීනි කෙසෙල්]] ===
===# [[බිම් කෙසෙල්]] ===
===# [[ඇඹුල්]] ===
===# [[සුවඳැල්]] ===
===# [[ඇටි කෙහෙල්]] ===
===# [[ඇම්බන්]] ===
===# [[කණ්ඩුල]] ===
===# [[පූවාළු]] ===
===# [[මැටි කිතල]] ===
===# [[රත් ‌කෙසෙල්]] ===
===# [[රතඹලා]] ===
===# [[අංගවීර කෙහෙල්]] ===
===# [[මුරු මුන්දන්]] ===
===# [[අළු මුන්දන්]] ===
===# [[ගෝන ඇඹුල්]] ===
===# [[වල් සුවඳැල්]] ===
===# [[කිරි සුවඳැල්]] ===
===# [[මර්ත මාළු]] ===
===# [[රට හොඹුරවලු]] ===
===# [[මුව තුනි කෙහෙල්]] ===
===# [[අංගවීර]] ===
===# [[ඇට මුරු]] ===
===# [[කිනල|දිය මුන්දන්]] ===
===# [[පේර කෙහෙල්]] ===
===# [[කන්නන් නොරු]] ===
===# [[කළු පූවාළු]] ===
===# [[රබර් කෙහෙල්]] ===
===# [[රන්කෙසෙල්]] හෙවත් [[රතඹලා]] ===
===# [[රත් ආනමාලු]] ===
===# [[අළු කෙසෙල්]] ===
 
=== [[ආනමාලු]] ===
 
=== [[සීනි කෙසෙල්]] ===
 
=== [[බිම් කෙසෙල්]] ===
 
=== [[ඇඹුල්]] ===
 
=== [[සුවඳැල්]] ===
 
=== [[ඇටි කෙහෙල්]] ===
 
=== [[ඇම්බන්]] ===
 
=== [[කණ්ඩුල]] ===
 
=== [[පූවාළු]] ===
 
=== [[මැටි කිතල]] ===
 
=== [[රත් ‌කෙසෙල්]] ===
 
=== [[රතඹලා]] ===
 
=== [[අංගවීර කෙහෙල්]] ===
 
=== [[මුරු මුන්දන්]] ===
 
=== [[අළු මුන්දන්]] ===
 
=== [[ගෝන ඇඹුල්]] ===
 
=== [[වල් සුවඳැල්]] ===
 
=== [[කිරි සුවඳැල්]] ===
 
=== [[මර්ත මාළු]] ===
 
=== [[රට හොඹුරවලු]] ===
 
=== [[මුව තුනි කෙහෙල්]] ===
 
=== [[අංගවීර]] ===
 
=== [[ඇට මුරු]] ===
 
=== [[කිනල|දිය මුන්දන්]] ===
 
=== [[පේර කෙහෙල්]] ===
 
=== [[කන්නන් නොරු]] ===
 
=== [[කළු පූවාළු]] ===
 
=== [[රබර් කෙහෙල්]] ===
 
=== [[රන්කෙසෙල්]] හෙවත් [[රතඹලා]] ===
 
=== [[රත් ආනමාලු]] ===
 
=== [[අළු කෙසෙල්]] ===
[[Category:කෙසෙල්]]
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/493078" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි