"කෙසෙල් නාමාවලිය - ශ්‍රී ලංකා" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
* [[කෝලි කුට්ටු]]
* [[ආනමාලු]]
* [[සීනි කෙසෙල්]]
* [[බිම් කෙසෙල්]]
* [[සුවඳැල්]]
* [[ඇටි කෙහෙල්]]
* [[ඇම්බන්]]
* [[කණ්ඩුකොණ්ඩේන් කණ්ඩුකොණ්ඩේන්|කණ්ඩුල]]
* [[පූවාළු]] හෙවත් වතපාළු
*
* [[මැටි කිතල]]<br>
*
* රත් ‌කෙසෙල්
*[[මැටි කිතල]]<br>
* රතඹලා
*[[මුරු මුන්දන්]]<br>
* [[අළුමුරු මුන්දන්]]<br>
* [[මුරුඅළු මුන්දන්]]<br>
* [[ගෝන ඇඹුල්]]<br>
*<br>
* [[වල් සුවඳැල්]]<br>
* [[කිරි සුවඳැල්]]<br>
* [[මර්ත මාළු]]<br>
*<br>
* [[රට හොඹුරවලු]]<br>
*[[මර්ත මාළු]]<br>
* [[මුව තුනි කෙහෙල්]]<br>
*<br>
* [[අංගවීර]]<br>
*<br>
* [[ඇට මුරු]]<br>
*[[රට හොඹුරවලු]]<br>
* [[කිනල|දිය මුන්දන්]]
*[[මුව තුනි කෙහෙල්]]<br>
* [[රබර්පේර කෙහෙල්]]
*[[අංගවීර]]<br>
* [[කන්නන් නොරු]]<br>
*[[පූවාළු]] හෙවත් වතපාළු
* [[කළු පූවාළු]]
*[[ඇට මුරු]]<br>
* [[අංගවීරරබර් කෙහෙල්]]
*[[කිනල|දිය මුන්දන්]]
* [[රන්කෙසෙල්]] හෙවත් [[රතඹලා]]
*<br>
* [[පේරඅංගවීර කෙහෙල්]]<br>
* [[රත් ආනමාලු]]
*[[කන්නන් නොරු]]<br>
* [[කළුඅළු පූවාළුකෙසෙල්]]<br>
 
*[[රබර් කෙහෙල්]]
*[[රන්කෙසෙල්]] හෙවත් [[රතඹලා]]
*[[අංගවීර කෙහෙල්]]
*[[රත් ආනමාලු]]
*[[අළු කෙසෙල්]]<br>
[[Category:කෙසෙල්]]
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/492624" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි