"විකිපීඩියා:වැලිපිල්ල" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

පිටුව වෙනුවට 'test' ප්‍රතිස්ථාපනය කරමින්
(පිටුව වෙනුවට 'test' ප්‍රතිස්ථාපනය කරමින්)
ටැගය: Replaced
test
{{Redirect|Fifth-generation iPad|the device thought of as the 5th generation iPad until this iPad's release|iPad Air}}
{{lowercasetitle}}
{{Infobox information appliance
| name = iPad
| logo = [[File:IPad Logo (2017).svg]]
| logo_size = 75px
| image = [[File:IPad_2017_tablet.jpg|250px]]
| image_size = 250px
| caption = iPad 5th generation in silver
| aka = iPad and iPad 2017
| developer = [[Apple Inc.]]
| manufacturer = [[Foxconn]]
| family = [[iPad
| type = [[Tablet computer]]
| lifespan =
| media =
| os = '''Original:''' [[iOS 10|iOS 10.2.1]]<br>'''Current:''' [[iPadOS 13|iPadOS 13.4.1]], released {{start date|mf=yes|2020|4|7}}
| power = Built-in rechargeable [[lithium-ion polymer battery|Li-Po battery]]<br/ >8,827&nbsp;mAh 3.7&nbsp;V {{convert|32.9|W.h|abbr=on}}
| discontinued = March 27, 2018
| soc = [[Apple A9]] with 64-bit architecture and [[Apple M9]] motion co-processor
| cpu = 1.80 GHz dual-core 64-bit [[ARMv8-A]] ''"Twister"''<ref name="AnandTech specs">{{cite web |first=Ryan |last=Smith |title=Apple Announces 2017 iPad 9.7-Inch: Entry Level iPad now at $329 |url=http://www.anandtech.com/show/11215/apple-announces-2017-ipad-97inch-329 |website=[[AnandTech]] |publisher=[[Purch Group]] |date=March 21, 2017 |accessdate=March 24, 2017}}</ref>
| memory = 2 GB [[LPDDR4]] RAM<ref name="AnandTech specs"/>
| storage = 32 or 128 GB [[flash memory]]
| display = {{convert|9.7|in|mm}} 2,048 × 1,536 [[pixel|px]]<ref name="AnandTech specs"/> (264 ppi) with a 4:3 [[graphics display resolution|aspect ratio]]
| graphics = [[PowerVR#Series7XT .28Rogue.29|PowerVR GT7600]] GPU<ref name="AnandTech specs"/>
| sound = Stereo
| input = [[Multi-touch]] [[touch screen|screen]], [[#Audio|headset controls]], M9 motion co-processor, [[Proximity sensor|proximity]] and [[low-key lighting|ambient light]] sensors, 3-axis [[accelerometer]], 3-axis [[gyroscope]], [[Touch ID]] [[fingerprint reader]], [[barometer]]
| controllers =
| camera = '''Front''': 1.2&nbsp;MP, 720p HD, ƒ/2.2 aperture<br />'''Rear''': 8.0&nbsp;MP AF, [[iSight]] with Five Element Lens, Hybrid [[IR filter]], video stabilization, face detection, HDR, ƒ/2.4 aperture
| touchpad =
| connectivity = {{flatlist|
: '''Wi-Fi''' and '''Wi-Fi + Cellular:'''
:: [[Wi-Fi]] [[IEEE 802.11|802.11]] [[IEEE 802.11a-1999|a]]/[[IEEE 802.11b-1999|b]]/[[IEEE 802.11g-2003|g]]/[[IEEE 802.11n-2009|n]]/[[IEEE 802.11ac|ac]] at 2.4 GHz and 5 GHz and [[MIMO]]
[[Bluetooth#Bluetooth 4.0|Bluetooth 4.2]]
: '''Wi-Fi + Cellular:'''
:: [[GPS]] & [[GLONASS]]
;[[GSM]]
: {{allow wrap|[[Universal Mobile Telecommunications System|UMTS]] / [[High-Speed Downlink Packet Access|HSDPA]]}}
:: [[UMTS frequency bands|850, 1700, 1900, 2100]] [[Hertz|MHz]]
: {{allow wrap|[[GSM]] / [[Enhanced Data Rates for GSM Evolution|EDGE]]}}
:: [[GSM frequency bands|850, 900, 1800, 1900]]&nbsp;MHz
;[[CDMA]]
: [[Code division multiple access|CDMA]]/[[Evolution-Data Optimized|EV-DO Rev. A and B.]]
:: [[Multi-band|800, 1900]]&nbsp;MHz
;[[3GPP Long Term Evolution|LTE]]
: [[E-UTRA#Frequency bands and channel bandwidths|Multiple bands]]
:: '''A1567''': 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29 and [[Time-Division Long-Term Evolution|TD-LTE]] 38, 39, 40, 41}}
| platform =
| dimensions = {{convert|240|mm|in|abbr=on}}&nbsp;''(h)''<br>{{convert|169.5|mm|in|abbr=on}}&nbsp;''(w)''<br>{{convert|7.5|mm|in|abbr=on}}&nbsp;''(d)''
| weight = '''Wi-Fi:''' {{convert|469|g|lb|abbr=on}}<br>'''Wi-Fi + Cellular:''' {{convert|478|g|lb|abbr=on}}
| compatibility = <!-- do not add "predecessor" field here. A consensus was established on the talk page that this is not a successor to iPad Air 2. Thank you. -->
| predecessor = [[iPad (4th generation)]]
| successor = [[iPad (2018)|iPad (2018)]]
| related = {{plainlist|
* [[iPad Mini 4]]
* [[iPad Pro|iPad Pro (9.7-inch)]]
}}
| website = {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170701030523/www.apple.com/ipad-9.7/|title=Apple - iPad|date=July 1, 2017}}
| title = iPad
| releasedate = March 24, 2017
| price = $329
| unitssold =
| unitsshipped =
| service = <!-- online service(s) offered --> [[App Store (iOS)|App Store]], [[iTunes Store]], [[iBooks Store]], [[iCloud]], [[Game Center]]
| topgame =
}}{{iPad models}}
 
The [[iPad (2017)|iPad]] (officially '''fifth-generation iPad''') is a 9.7-inch [[tablet computer]] designed, developed, and marketed by [[Apple Inc.]] After its announcement on March 21, 2017, conflicting naming conventions spawned a number of different names, including "seventh-generation iPad" or "iPad 2017" to differentiate it from the original [[iPad Air]], which previously had been referred to as the fifth-generation iPad.
 
Unlike the iPad Air 2, this generation of iPad does not have a fully laminated display and lacks an anti-reflective coating.
 
The iPad received generally positive reviews. It was significantly praised for performance, with reviewers asserting that the model is noticeably faster than older iPad models, and it also received positive reviews for its price and battery life. It was criticized, however, for lacking a laminated and anti-reflective screen, and lack of support for Apple Pencil and attachable keyboards through the Smart Connector. Its introductory price in the United States was the lowest ever for an iPad, with the media noting that the lower price might be an effort to encourage wider adoption of the tablet in the education sector, as well as for businesses needing inexpensive tablets for undemanding uses.
 
On March 27, 2018, Apple announced its successor, the [[IPad (2018)|sixth-generation iPad]]. This also marked the discontinuation of this iPad.
 
== History ==
The iPad was announced by Apple on March 21, 2017 in a press release.<ref name="Apple announcement">{{cite web |title=New 9.7-inch iPad features stunning Retina display and incredible performance |url=https://www.apple.com/newsroom/2017/03/new-9-7-inch-ipad-features-stunning-retina-display-and-incredible-performance.html |website=Apple Newsroom |publisher=[[Apple Inc.]] |date=March 21, 2017 |accessdate=March 24, 2017}}</ref><ref name="MacRumors announcement">{{cite web |first=Joe |last=Rossignol |title=Apple Debuts New 9.7-Inch iPad With A9 Chip to Replace iPad Air 2, Starting at $329 |url=https://www.macrumors.com/2017/03/21/apple-new-9-7-ipad-starting-329/ |website=[[MacRumors]] |date=March 21, 2017 |accessdate=March 24, 2017}}</ref><ref name="The Verge announcement">{{cite web |first=James |last=Vincent |title=Apple replaces iPad Air 2 with cheaper 9.7-inch iPad |url=https://www.theverge.com/2017/3/21/14998464/apple-replaces-ipad-air-with-cheaper-9-7-inch-ipad |website=[[The Verge]] |publisher=[[Vox Media]] |date=March 21, 2017 |accessdate=March 24, 2017}}</ref> There has been confusion around its naming, being referred to as just "iPad" in marketing,<ref name="MacRumors announcement"/> but called the "fifth-generation iPad" in official statements and specifications sheets,<ref>{{cite web |first=Juli |last=Clover |title=The New iPad vs. 9.7-inch iPad Pro and iPad Air 2 |url=https://www.macrumors.com/2017/03/22/the-new-ipad-vs-ipad-pro-vs-ipad-air-2/ |website=[[MacRumors]] |date=March 22, 2017 |accessdate=March 24, 2017}}</ref><ref>{{cite web |title=iPad (5th generation) - Technical Specifications |url=https://support.apple.com/kb/SP751?locale=en_US |publisher=[[Apple Inc.]] |accessdate=March 24, 2017}}</ref> a title previously taken by [[iPad Air|2013's iPad Air]].<ref>{{cite web |first=Zach |last=Epstein |title=iPad 6 with better-than-Retina display reportedly launching in 2014 |url=http://bgr.com/2013/10/14/ipad-6-specs-cheaper-imac-kgi/ |website=[[Boy Genius Report|BGR]] |publisher=[[Penske Media Corporation]] |date=October 14, 2013 |accessdate=March 24, 2017}}</ref><ref>{{cite web |first1=Neil |last1=Hughes |first2=Mikey |last2=Campbell |title=Review: Apple's fifth-generation iPad Air |url=http://appleinsider.com/articles/13/11/03/review-apples-fifth-generation-ipad-air |website=AppleInsider |date=November 3, 2013 |accessdate=March 24, 2017}}</ref> Other sources refer to it as the "seventh-generation iPad",<ref>{{cite web |first=Andy |last=Price |title=Apple unveils new iPad and iPhone hardware in surprise announcement |url=http://www.tapsmart.com/news/apple-unveils-new-ipad-iphone-hardware-surprise-announcement/ |website=TapSmart |date=March 21, 2017 |accessdate=March 24, 2017}}</ref> when including the iPad Air and [[iPad Air 2]] as the fifth- and sixth-generation iPads respectively.<ref>{{cite web |first=Jason |last=Perlow |title=iPad Air 3 and what Apple needs to deliver |url=http://www.zdnet.com/article/ipad-air-3-and-what-apple-needs-to-deliver/ |website=[[ZDNet]] |publisher=[[CBS Interactive]] |date=August 13, 2015 |accessdate=March 24, 2017}}</ref> It has also been referred to as "iPad 2017".<ref name="Macworld features">{{cite web |first=David |last=Price |title=New iPad 2017 preview: Apple's affordable but underspecced new iPad may appeal to the education sector |url=http://www.macworld.co.uk/review/ipad/new-ipad-2017-preview-3656385/ |website=[[Macworld]] |publisher=[[International Data Group]] |date=March 21, 2017 |accessdate=March 24, 2017}}</ref><ref>{{cite web |first=Sean |last=Keach |title=New iPad 2017 (9.7-inch) release date, specs, features and price |url=http://www.trustedreviews.com/news/new-ipad-2017-9-7-inch-release-date-specs-features-price-news |website=Trusted Reviews |date=March 22, 2017 |accessdate=March 24, 2017}}</ref><ref>{{cite web |first=Mike |last=Wuerthele |title=Review: Apple's 2017 9.7" iPad with A9 CPU isn't a game-changer, but it isn't supposed to be |url=http://appleinsider.com/articles/17/04/05/review-apples-2017-97-ipad-with-a9-cpu-isnt-a-game-changer-but-it-isnt-supposed-to-be |website=AppleInsider |date=April 5, 2017 |accessdate=April 15, 2017}}</ref><ref name="Is the 2017 iPad Worth It?">{{Cite video |url=https://www.youtube.com/watch?v=Rq5GCF5YSTU |title=Is the 2017 iPad Worth It? |date=2 April 2017 |last=Evans |first=Austin |type=YouTube Video |others=[[Linus Sebastian]] |access-date=3 May 2017}}</ref>
 
=== Pricing strategies ===
Matt Kapko of ''[[CIO magazine|CIO]]'' wrote that Apple's introductory pricing of $329 in the United States for the iPad, a $70 price reduction versus the iPad Air 2, appeared designed to fend off the encroachment of [[Google]]'s [[Chromebook]] laptops in the education sector and to foster wider adoption in customer-facing terminals. Kapko also wrote that the device is designed to appeal to businesses that require inexpensive tablets for undemanding use, including as kiosks, checkout terminals, and hospitality screens.<ref>{{cite web |first=Matt |last=Kapko |title=Why Apple dropped iPad’s price to lowest yet |url=http://www.cio.com/article/3183699/mobile/why-apple-dropped-ipad-s-price-to-lowest-yet.html |website=[[CIO magazine|CIO]] |publisher=[[International Data Group]] |date=March 22, 2017 |accessdate=March 24, 2017}}</ref>
 
== Specifications ==
=== Software ===
{{See also|iOS|iOS 10|iOS 11|iOS 12|iOS 13}}
At the time of its original release, the iPad shipped with [[iOS 10]], a version of Apple's [[mobile operating system]].<ref name="Apple announcement" /> New units sold come with the new [[iOS 11]] operating system instead.<ref>{{cite web |title=iPad Tech Specs |url=https://www.apple.com/ipad-9.7/specs/ |publisher=[[Apple Inc.]] |accessdate=October 11, 2017}}</ref> The included [[Touch ID]] fingerprint sensor allows the user to unlock the device as well as approve purchases from the [[App Store (iOS)|App Store]], [[iTunes Store]], and [[iBooks Store]]. [[Touch ID]] and [[Apple Pay]] let the user purchase items from websites or from within apps.<ref name="Apple announcement"/><ref name="MacRumors announcement"/>
 
=== Hardware ===
The iPad has a 9.7-inch (25cm) screen.<ref name="AnandTech specs"/> Compared to the [[iPad Air 2]], the processor is updated from the [[Apple A8X]] to the [[Apple A9|A9]] with the embedded [[Apple M9]] motion co-processor.<ref name="Specifications">{{cite web |title=Compare iPad models |url=https://www.apple.com/ipad/compare/ |publisher=[[Apple Inc.]] |accessdate=March 24, 2017}}</ref> The iPad has 2&nbsp;[[gigabyte]]s of RAM.<ref name="AnandTech specs"/> It is 7.5mm thick, which is the same thickness as the [[iPad Air]],<ref name="The Verge announcement"/> compared to 6.1mm of the iPad Air 2.<ref>{{cite web |first=Killian |last=Bell |title=New iPad is thicker and heavier than iPad Air 2 |url=http://www.cultofmac.com/472707/new-ipad-thicker-heavier-ipad-air-2/ |website=Cult of Mac |date=March 21, 2017 |accessdate=March 26, 2017}}</ref> Unlike other iPad models available, this iPad's display is not fully laminated and does not have anti-reflective coating.<ref name="MacRumors announcement"/><ref>{{cite web |first=Joshua |last=Goldman |title=New $329 Apple iPad is a slightly upgraded Air 2 for less |url=https://www.cnet.com/products/apple-ipad-2017-9-7-inch/preview/ |website=[[CNET]] |publisher=[[CBS Interactive]] |date=March 21, 2017 |accessdate=March 24, 2017}}</ref> However, this iPad has a brighter screen than the iPad Air 2 (25% brighter according to Apple).<ref>{{cite web |first=Andrew |last=Cunningham |title=Review: Apple’s $329 iPad is for people who have never upgraded their tablet |url=https://arstechnica.com/apple/2017/04/review-apples-329-ipad-is-for-people-who-have-never-upgraded-their-tablet/ |website=[[Ars Technica]] |publisher=[[Condé Nast]] |date=April 6, 2017 |accessdate=April 12, 2017}}</ref> It is available in 32 and 128&nbsp;gigabyte storage options.<ref>{{cite web |first=Yoni |last=Heisler |title=Here’s every single new product Apple announced today |url=http://bgr.com/2017/03/21/red-iphone-7-new-ipad-apple-watch-bands-se-clips/ |website=[[Boy Genius Report|BGR]] |publisher=[[Penske Media Corporation]] |date=March 21, 2017 |accessdate=March 24, 2017}}</ref> Contrasting with the [[iPad Pro]] lineup, this iPad features only two speakers (as opposed to four), has no Smart Connector support, and has no flash on the back.<ref name="Macworld features"/> It is offered in silver, gold, and space grey colors.<ref name="Macworld features"/> Despite its use of the [[Apple A9]] processor and accompanying [[Apple motion coprocessors|M9 motion co-processor]], introduced with the [[iPhone 6S]] in 2015, the iPad does not feature support for always-on "Hey Siri" voice input, a feature advertised as being made possible by low-power processing in the then-new chips. The use of "Hey Siri" is limited to when the iPad is connected to power.<ref>{{cite web |first=Mike |last=Wuerthele |title=Apple's 2017 iPad lacks always-on 'Hey Siri' support, despite inclusion of M9 chip |url=http://appleinsider.com/articles/17/05/09/apples-2017-ipad-lacks-always-on-hey-siri-support-despite-inclusion-of-m9-chip |website=AppleInsider |date=May 9, 2017 |accessdate=May 9, 2017}}</ref>
 
A [[product teardown]] by [[iFixit]] showed that the design of this iPad is nearly identical to the iPad Air except for a few differences: the lack of the physical mute switch, the microphone holes are smaller and there is only a single row of speaker holes.<ref>{{cite web |title=iPad 5 Teardown |url=https://www.ifixit.com/Teardown/iPad+5+Teardown/85098 |publisher=[[iFixit]] |date=March 30, 2017 |accessdate=March 31, 2017}}</ref><ref>{{cite web |first=Shekhar |last=Thakran |title=iPad (2017) Teardown Reveals the Tablet Is Very Similar to iPad Air: iFixit |url=http://gadgets.ndtv.com/tablets/news/ipad-2017-teardown-reveals-the-tablet-is-very-similar-to-ipad-air-ifixit-1675814 |website=Gadgets360 |publisher=[[NDTV]] |date=March 31, 2017 |accessdate=March 31, 2017}}</ref>
 
== Reception ==
Dieter Bohn of ''[[The Verge]]'' wrote that "it is a thin, fast tablet", and praised the screen for being "very good", despite not having "the fancy True Tone display that the iPad Pro does, nor does it have some of the things that made the screen on the iPad Air 2 so nice: lamination and anti-reflectivity". He criticized the lack of support for attachable keyboards and Apple Pencil, while praising the [[Apple A9|A9]] processor as "significantly faster than older iPads", though noting that it isn't "necessarily significantly faster than the iPad Air 2", and "not as fast as the iPad Pro". He also disliked that the iPad only features two speakers, as opposed to four on the iPad Pro, while summarizing the overall review with "Fundamentally, what I am trying to tell you is that this is an iPad. You trust that iPads are decent tablets and that they have a basic level of quality, speed, and functionality" and "Get one if you need one, but don't stress that you're missing out if you don't."<ref>{{cite web |first=Dieter |last=Bohn |title=Apple iPad (2017) review: The best feature is the price |url=https://www.theverge.com/2017/4/4/15176510/new-ipad-review-2017-9-7-inch-apple |website=[[The Verge]] |publisher=[[Vox Media]] |date=April 4, 2017 |accessdate=April 5, 2017}}</ref>
 
Sascha Segan of ''[[PC Magazine]]'' wrote that "The Apple iPad is more affordable than ever" and noted that "While there's little reason for existing iPad owners to upgrade, the new iPad's price stabs a stake into the heart of many competing Android tablets". Although criticizing the non-laminated display for being "a little more washed out than its predecessor", he claimed that he "couldn't see a measurable difference" and that it's "a nominal degradation in quality that doesn't really matter in everyday use". Segan also praised performance compared to the prior iPad models, and also praised improved [[Wi-Fi]] performance, writing that it is "quite impressive" with "double the Wi-Fi speeds on the new iPad than I did on the Air 2".<ref>{{cite web |first=Sascha |last=Segan |title=Apple iPad (2017) |url=http://uk.pcmag.com/review/88716/apple-ipad-2017 |website=[[PC Magazine]] |publisher=[[Ziff Davis]] |accessdate=April 5, 2017}}</ref> Jeff Benjamin of ''9to5Mac'' wrote that "Sure, it lacks the gorgeous laminated, anti-reflective display of the iPad Air 2, and sure it's not as svelte in either thickness or weight. But there's no denying that the 2017 iPad with A9 dual core processor in tow, is a good value". He described the tablet as a "solid buy for upgraders and new users".<ref>{{cite web |first=Jeff |last=Benjamin |title=Review: Apple’s $329 iPad is not without compromise, but a solid buy for upgraders and new users [Video] |url=https://9to5mac.com/2017/03/30/2017-ipad-hands-on-review-329-video/ |website=9to5Mac |date=March 30, 2017 |accessdate=April 5, 2017}}</ref>
 
Igor Bonifacic of ''MobileSyrup'' also praised the performance, as well as number of iPad apps available, but criticized the camera for being outdated and keyboard/Pencil incompatibility, with a summarization reading: "The 2017 iPad is not an exciting tablet. But then it's not supposed to be exciting, [...] Apple's latest tablet is an iterative update designed to appeal to a specific subset of consumers". Bonifacic also called the tablet "perfect for first-time tablet buyers".<ref>{{cite web |first=Igor |last=Bonifacic |title=iPad (2017) review: Perfect for first-time tablet buyers |url=http://mobilesyrup.com/2017/04/04/apple-ipad-2017-review-ios-canada/ |website=MobileSyrup |date=April 4, 2017 |accessdate=April 5, 2017}}</ref> Chris Velazco of ''[[Engadget]]'' praised battery life, describing it as "one of the best iPads we've tested", but also criticized the lack of anti-reflection on the display, calling it "another cost-saving measure that I wish Apple had reconsidered".<ref>{{cite web |first=Chris |last=Velazco |title=Apple iPad review (2017): No alarms and no surprises |url=https://www.engadget.com/2017/04/06/apple-ipad-2017-review/ |website=[[Engadget]] |publisher=[[AOL]] |date=April 6, 2017 |accessdate=April 7, 2017}}</ref>
 
==Timeline==
{{Timeline of iPad models}}
 
==References==
{{reflist}}
 
==External links==
*{{Official website|https://web.archive.org/web/20170701030523/www.apple.com/ipad-9.7/}}
 
{{iOS}}
{{Apple hardware since 1998}}
{{Apple hardware}}
{{Apple}}
{{S-start}}
{{Succession box
| title = iPad (2017)
| years = 5th generation
| with =
| before = [[iPad (4th generation)]]
| after = [[iPad (2018)|iPad (2014)]
}}
{{S-end}}
 
 
 
[[:Category:IPad|*5]]
[[:Category:IOS|iPad (7)]]
[[:Category:Tablet computers]]
[[:Category:Touchscreen portable media players]]
[[:Category:Tablet computers introduced in 2017]]
 
 
 
{{තොරතුරුකොටුව එ.ජ. ප්‍රාන්තය
| county = දොර ප්‍රාන්තය [[ගොනුව:Wisconsin_in_United_States.svg|right|thumb]]
| county_en = Door County
| state = විස්කොන්සින්
| state_en = Wisconsin
| coordinates = {{coord|45.02|-87.01|display=title,inline|type:adm2nd_region:US-WI_source:UScensus1990}}
| map = Map of Wisconsin highlighting Door County.svg
| map size = 250
| image_map1 = Wisconsin_in_United_States.svg
| mapsize1 = 250px
| founded = 1861
| seat = ස්ටර්ජන් බේ
| largest city = ස්ටර්ජන් බේ
| area_total_sq_mi =2370
| area_land_sq_mi =482
| area_water_sq_mi =1888
| area percentage = 80%
| census yr = 2018
| pop = 27,610
| density_km2 =4.5
| web = www.co.door.wi.gov |
|}}
 
එඑක්සත් ජනපද විස්කොන්සින් ප්‍රාන්තයේ නැගෙනහිර දෙසින් පිහිටි රට වන්නේ '''ඩෝර් කවුන්ටි''' හෝ '''දොර ප්‍රාන්තය''' ය. 2010 සංගණනයට අනුව ජනගහනය 27,785 කි.<ref name="QF">{{cite web|title=State & County QuickFacts|url=https://web.archive.org/web/20110606145801/http://quickfacts.census.gov/qfd/states/55/55029.html|publisher=United States Census Bureau}}</ref> එහි ප්‍රාන්ත ආසනය ස්ටර්ජන් බේ ය.<ref name="GR6">{{cite web|url=https://web.archive.org/web/20110531210815/http://www.naco.org/Counties/Pages/FindACounty.aspx |accessdate=May 31, 2011 |title=Find a County |publisher=National Association of Counties}}</ref>
 
ප්‍රාන්තය 1851 දී නිර්මාණය කරන ලද අතර 1861 දී සංවිධානය විය.<ref>{{cite web|url=http://publications.newberry.org/ahcbp/documents/WI_Individual_County_Chronologies.htm|title=Wisconsin: Individual County Chronologies|website=Wisconsin Atlas of Historical County Boundaries|publisher=නිව්බෙරි පුස්තකාලය|date=2007|accessdate=August 13, 2015}}</ref> එය නම් කර ඇත්තේ දොර අර්ධද්වීපය සහදූපත අතර සමුද්‍ර සන්ධියෙනි, කැඳවා "porte des morts" ප්රංශ භාෂාවෙන්. ඩෙත්ස් ඩෝර් ලෙස හැඳින්වෙන භයානක ඡේදය නැව් සුන්බුන් වලින් විසිරී ඇති අතර එය ස්වදේශික ඇමරිකානුවන්ට සහ මුල් ප්‍රංශ ගවේෂකයන්ට දැන සිටියේය.
 
ඩෝර් කවුන්ටි යනු ජනප්‍රිය නිවාඩු සහ සංචාරක ගමනාන්තයකි, විශේෂයෙන් [[ඉලනෝයි|ඉලිනොයිස්]] වැසියන්ට. <ref name="ScheweField20123">{{Cite book|author1=Rebecca L. Schewe|author2=Donald R. Field|author3=Deborah J. Frosch|author4=Gregory Clendenning|author5=Dana Jensen|title=Condos in the Woods: The Growth of Seasonal and Retirement Homes in Northern Wisconsin|url=https://books.google.com/books?id=Z737bhspiloC&pg=PA22|date=May 15, 2012|publisher=University of Wisconsin Press|isbn=978-0-299-28533-3|pages=22–}}</ref>
 
== පුරාවිද්යා ==
ගයිනි ලකුණු හතරක් ඇතුළුව කාඩි අඩවියේ පැලියෝ-ඉන්දියානු කෞතුක වස්තු හමු විය. <ref name="Cardy2">[https://www.archaeologicalconservancy.org/?wpfb_dl=68 Life During The End Of The Ice Age: The Cardy site could inform archaeologists about how humans dealt with a challenging environment.], ''American Archaeology Vol. 14'', No. 3, Fall 2010</ref><ref>[https://www.greenbaypressgazette.com/story/news/local/door-co/news/2018/08/14/door-county-pre-native-american-indian-tools-found-sturgeon-bay/928725002/ Older than the Egyptian pyramids, stone tools found in Sturgeon Bay go on display] ලද්දේ Liz Welter, Green Bay Press-Gazette Aug. 14, 2018</ref> ගයිනි ලකුණු {{විස්තරාත්මක සටහන්|ගයිනි ලකුණු පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා, projectilepoints.net හි [http://www.projectilepoints.net/Points/Gainey.html Gainey points] හි projectilepoints.net}} සහ වඩාත් සර්වසම්පූර්ණ ක්ලෝවිස් ලකුණු {{විස්තරාත්මක සටහන්| ක්ලෝවිස් ලකුණු පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා, projectilepoints.net හි [http://www.projectilepoints.net/Points/Clovis.html Clovis points] හි projectilepoints.net}} අතර සම්බන්ධතාවය පර්යේෂණය කෙරෙමින් පවතී, නමුත් සමහර සමානකම් තිබේ.<ref>[https://books.google.com/books?id=5bQx0XWqfCcC&pg=PA50&lpg=PA50&dq=%22Clovis-Gainey-Folsom%22&source=bl&ots=_02dH6YkY7&sig=ACfU3U312l0sQUo0rq7Q-GY44bv5o7c0BA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj438SP47vmAhUGVc0KHZsRDvoQ6AEwAXoECAgQAQ#v=onepage&q=%22Clovis-Gainey-Folsom%22&f=false Iowa's Archaeological Past] ලද්දේ Lynn M. Alex, Iowa City, Iowa: University of Iowa Press, 2000, වන පිටුව 50</ref> 2003 වන විට කාඩි අඩවියෙන් එකතු කරන ලද බොහෝ ද්‍රව්‍ය විස්කොන්සින් හි සොයාගත නොහැකි මොලීන් චර්ට් {{විස්තරාත්මක සටහන්|මොලීන් චර්ට් පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා, projectilepoints.net හි [http://www.projectilepoints.net/Materials/Moline%20Chert.html Moline chert] හි projectilepoints.net}}<ref>[https://www.midwestarchaeology.org/files/REF_Conference_MAC_2003s.pdf Midwest Archeological Conference, 49th Annual Meeting], Milwaukee, October 16–19, 2003, වන පිටුව 26 (වන පිටුව 27 හි pdf)</ref> වලින් සාදා ඇත. <ref name="Cardy2" /> 2007 වන විට, ක්ලෝවිස් ලකුණු 7 ක් රට තුළ සොයාගෙන ඇත.<ref>[https://www.researchgate.net/profile/Thomas_Loebel/publication/288910104_A_survey_of_Wisconsin_fluted_points/links/56b8b29d08ae3c1b79b2ec8c.pdf A Survey of Wisconsin Fluted Points] ලද්දේ Thomas J. Loebel, ''Current Research in the Pleistocene'' 24:118–119</ref> බටහිර විස්කොන්සින්හි සමහර පැලියෝ-ඉන්දියානු කෞතුක වස්තු පිළිබඳව හොඳින් අධ්‍යයනය කිරීමෙන් පෙනී යන්නේ ඒවා ගල් ලකුණු අර්ධද්වීපයේ නිපදවා ප්‍රාන්තය පුරා ගෙන ගිය බවයි.<ref>[https://pdfs.semanticscholar.org/9038/51871e354984de6f4d791b44c8b9ad19e1c9.pdf Sourcing of an Unidentified Chert from Western Wisconsin Paleo-Indian Assemblages] ලද්දේ Eric Bailey, ''Journal of Undergraduate Research 5'', වන පිටුව 255–260</ref>
 
== භූගෝලය ==
[[ගොනුව:Door_Bluff.jpg|link=https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80:Door_Bluff.jpg|thumb|ඩෝර් බ්ලෆ් හෙඩ්ලන්ඩ්ස් කවුන්ටි පාර්ක්, {{විස්තරාත්මක සටහන්|[https://www.co.door.wi.gov/551/Door-Bluff-Headlands-County-Park Door Bluff Headlands County Park], ''Door County Facilities and Parks Department''}} එස්කාර්ප්මන්ට් දර්ශනය]]
එක්සත් ජනපද සංගණන කාර්යාංශයට අනුව, මුළු {{Convert|2370|sqmi}}, එයින් {{Convert|482|sqmi}} ගොඩබිම සහ {{Convert|1888|sqmi}} (80%) ජලයයි.<ref name="GR1">{{cite web|url=https://web.archive.org/web/20150904092735/http://www2.census.gov/geo/docs/maps-data/data/gazetteer/counties_list_55.txt|publisher=United States Census Bureau|accessdate=September 4, 2015|date=August 22, 2012|title=2010 Census Gazetteer Files}}</ref> මුළු භූමි ප්‍රමාණය අනුව එය විස්කොන්සින් හි විශාලතම රට වේ. ප්‍රාන්තයට {{Convert|298|miles|meters}} වෙරළ තීරයේ. අර්ධද්වීපයේ බහුතරය ප්‍රාන්තය ආවරණය කරයි. 1881 දී ස්ටර්ජන් බේ නැව් ඇළ මාර්ගය නිමවීමත් සමඟ<ref name="Wardius Wardius 2013">{{cite book | last=Wardius | first=K. | last2=Wardius | first2=B. | title=Wisconsin Lighthouses: A Photographic and Historical Guide, Revised Edition | publisher=Wisconsin Historical Society Press | year=2013 | isbn=978-0-87020-610-8 | url=https://books.google.com/books?id=iVecpMd_5AAC&pg=PA100 | accessdate=April 23, 2017 | pages=100–25}}</ref> අර්ධද්වීපයේ උතුරු අර්ධය කෘතිම දූපතක් බවට පත්විය.<ref>''Great Lakes Island Escapes'' ලද්දේ Maureen Dunphy, chapter on [https://muse.jhu.edu/chapter/1916900 Washington Island, Wisconsin], වන පිටුව 64 (වන පිටුව 3 හි pdf), Wayne State University Press, 2016</ref> මෙම ඇළ ජලජ වාසස්ථානවල වෙනස්වීම් හේතුවෙන් බොක්කෙහි ස්ටර්ජන් ජනගහනය අඩුවීමට කෙසේ හෝ හේතු වී ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ.<ref>[https://www.sturgeonbaywi.org/wp-content/uploads/2013/08/comprehensive-plan-update-2010-adopted1.pdf City of Sturgeon Bay Comprehensive Plan Update], 2010, chapter 2 වන පිටුව 2 (වන පිටුව 14 හි pdf)</ref> 45 වන සමාන්තර උතුර මෙම "දූපත" දෙකට බෙදී ඇති අතර මෙය අනුස්මරණය කරනු ලබන්නේ මෙරිඩියන් කවුන්ටි පාර්ක් විසිනි.<ref>{{cite web|url=https://www.co.door.wi.gov/746/Meridian-County-Park|publisher=Door County Parks|accessdate=May 18, 2020|title=Meridian County Park}}</ref><ref>[https://kangaroolake.org/wp-content/uploads/2015/10/MERIDIAN-CO-PARK.pdf Meridian County Park and Harter-Matter Sanctuary Map and trail guide]</ref>
 
පිළිබඳ ඩොලමයිට් පාෂාණ අස්වැන්න නයගරා කැළයෙන් අර්ධද්වීපය බතුතා, දෙකම මත බැලිය නමුත් කාර්ස්ට් පිළිබඳ නිර්මිතයන් කූස්ටා දී පෙනෙන පරිදි හරිත බොක්ක පැත්තේ විශාල හා වඩා ප්රමුඛ තැනක් ගන්නා බේෂෝර් බ්ලෆ්ලන්ඩ්ස්. කඳුකරයේ ප්‍රගතිය නිසා වෙරළ තීරයේ ඉතිරි කොටස බොහෝමයක් නිර්මාණය වී ඇත, විශේෂයෙන් පාස්කු පැත්තේ. ශාක මුහුදුබඩ බලාගාරය පිළිබඳ පැහැදිලි සාක්ෂි ලබා අනුප්රාප්තිය. අර්ධද්වීපයේ මැද කොටස බොහෝ දුරට පැතලි හෝ පෙරළෙන වගා බිම් වේ. එස්කර්ස් දක්නට ලැබෙන්නේ රටේ නිරිතදිග කෙළවරේ පමණි, නමුත් ඩ්‍රම්ලින් සහ කුඩා මොරේන් ද අර්ධද්වීපයේ තවදුරටත් සිදු වේ.<ref>[https://arcg.is/0D5bvf Wisconsin Geology] විද්‍යුත් සිතියම, තුළ Layer List, "Landforms features (lines)" ග්ලැසියර භූමි පෙන්වීමට තෝරා ගන්නා ලදි</ref>
 
වර්තමාන හා පූර්ව කොලොම්බියානු සතුන්ගේ අස්ථි කොටස් අඩංගු වළ ගුහාවක් බ්‍රසල්ස් හිල්හි දකුණු පාමුල විවෘත වේ. එය ගැඹුරුම දන්නා <ref name="2003guide2">[https://www.co.door.wi.gov/DocumentCenter/View/739/Guide-to-Significant-Wildlife-Habitat-and-Natural-Areas-of-Door-County-WI-PDF A Guide to Significant Wildlife Habitat and Natural Areas Of Door County, Wisconsin], March 2003, ලද්දේ the Wisconsin Department of Natural Resources Sturgeon Bay Service Center, වන පිටුව 128, පිටු. 52, වන පිටුව 23, වන පිටුව 127 and පිටු 52, 83, 85, and 99 (සටහන: පීඩීඑෆ් හි පිටු අංක යනු ලිඛිත අංක පසුකර ඇති එක් පිටුවකි)</ref> වළ ගුහාව සහ විස්කොන්සින් හි ඕනෑම ආකාරයක සිව්වන දිගම ගුහාවයි. පුළුල් ව්‍යාපෘතියක ගිලෙන වළවල් තුනක් කැණීමෙන් එය සොයා ගන්නා ලදී.<ref>[https://www.aipgwisconsin.org/jpegs/Guide%20Book.pdf Wisconsin Section of the American Institute of Professional Geologists Field Trip], May 30–31, 2009, වන පිටුව 85 (වන පිටුව 87 හි pdf)</ref><ref>[https://docs.google.com/a/wisconsincaves.org/viewer?a=v&pid=sites&srcid=d2lzY29uc2luY2F2ZXMub3JnfHdzc3xneDo0YTJjMjY5ZDVhMjg1MTdl Beneath the Door Peninsula: The Story of Paradise Pit Cave] ලද්දේ Gary K. Soule, වන පිටුව 239-246, ''NSS News'', June 1986</ref> රටේ සින්ක්හෝල් සිය ගණනක් සොයාගෙන විද්‍යුත් සිතියමක සලකුණු කර ඇත. <ref name="map2">[http://map.co.door.wi.us/map/ Web-Map of Door County, Wisconsin ... For All Seasons!], Door County Land Information Office, Accessed September 7th, 2019</ref> ප්රාන්තයේ බොහෝ ගිලෙන්න ක්රමික විසින් පිහිටුවන ඇත ගිලා බැසීම් හදිසි බිඳ වැටීම වෙනුවට කුහරය තුළට ද්රව්ය. සමහර නිරන්තරයෙන් පිරී අස්වැද්දීම පමණක් වැඩි නිසා අඩුවන කරන්න, ස්වාභාවික ඛාදනය හිම දියවන ජලය හෝ අධික වර්ෂාව.<ref>වන පිටුව 23 (වන පිටුව 27 හි pdf) of Effects of Geological Processes on Environmental Quality, Door Peninsula, Wisconsin ලද්දේ Ronald D. Stiegliz in [https://web.archive.org/web/20200201034940/https://www.researchgate.net/profile/Mark_Harris16/publication/263505097_The_Silurian_Dolomite_Aquifer_of_the_Door_Peninsula_Facies_Sequence_Stratigraphy_Porosity_and_Hydrogeology_Guidebook_for_Great_Lakes_Section_of_SEPM_Fall_1996_Field_Conference/links/0deec53b1ac6ecd47e000000.pdf The Silurian Dolomite Aquifer of the Door Peninsula: Facies, Sequence Stratigraphy, Porosity, and Hydrogeology: Field Trip Guidebook (Revised Version)] for the 1996 Fall Field Conference of the Great Lakes Section of the SEPM, Green Bay, Wisconsin and Pre-meeting field trip for the 1997 Meeting of the North-Central Section of the GSA, Madison Wisconsin</ref>
 
102 &nbsp; අඩි උස බ්‍රසල්ස් හිල්<ref>[https://web.archive.org/web/20200113060255/http://map.co.door.wi.us/planning/Comp-Plan/Completed/Town%20of%20Gardner%20Comp%20Plan%20Text%20and%20Maps.pdf Town of Gardner 20 Year Comprehensive Plan], January 2010, Chapter 5, වන පිටුව 15 (වන පිටුව 78 හි pdf)</ref> (උන්නතාංශය අඩි 851) යනු දොර ප්‍රාන්තයේ උසම ස්ථානයයි.<ref>[http://media.baylakerpc.org/media/34694/t%20brussels.pdf Town of Brussels 2020 Comprehensive Plan], Chapter 2, වන පිටුව 30 (වන පිටුව 56 හි pdf)</ref> ප්‍රාන්තයේ නම් කරන ලද කඳු මුදුන් අතර<ref>[https://peakvisor.com/adm/door-county.html PeakVisor Door County Named Mountains]</ref> ඕල්ඩ් බෝල්ඩි, විල් උසින් අඩි 93 ක් උසින් පිහිටි උසම වැලි කුණාටුව<ref>[https://www.travelwisconsin.com/article/things-to-do/get-a-birds-eye-view-of-wisconsins-fall-color Get A Bird's Eye View of Wisconsin's Fall Color] ලද්දේ Travel Wisconsin, Sept. 21, 2017</ref><ref>Note that lake level changes from year to year. [https://dnr.wi.gov/topic/parks/name/whitefish/trails.html Whitefish Dunes State Park Trail descriptions], Wisconsin DNR, March 20th 2016, accessed September 7th, 2019</ref> බොයර් බ්ලෆ් සහ වොෂිංටන් දූපතේ “කන්ද” සහ රොක් දූපතේ පොටවටෝමි පොයින්ට්.<ref>[http://images.library.wisc.edu/WI/EFacs/transactions/WT1940/reference/wi.wt1940.rrshrock.pdf Geology of Washington Island and its Neighbors, Door County Wisconsin] ලද්දේ Robert R. Schrock, ''Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters XXXII'', 1940, පිටු 205 and 216 (පිටු 11 and 24 හි pdf)</ref>
 
== දේශගුණය සහ කාලගුණය ==
අසල ඇති ජල සිරුරු වල මධ්‍යස්ථ බලපෑම් හේතුවෙන් වසන්තයේ අග භාගයේ කැටි වලට හානි කිරීමේ සම්භාවිතාව අඩු වේ. ප්‍රමාද වූ වසන්ත කැටි කිරීම අවට ප්‍රදේශවලට වඩා අඩු විය හැකි අතර ඒවා සිදු වූ විට ඒවා එතරම් දරුණු නොවේ.<ref>[https://www.nrs.fs.fed.us/pubs/gtr/gtr_nc204.pdf A Climatology of Late-spring Freezes in the Northeastern United States] ලද්දේ Brian E. Potter and Thomas W. Cate, USDA Forest Service, ''General Technical Report NC - 204'', 1999, වන පිටුව 2 (වන පිටුව 4 හි pdf). පිටු වල සිතියම් ද බලන්න 15 and 29 (පිටු 17 and 31 හි pdf)</ref>
 
උණුසුම් ග්‍රීෂ්ම සහ සීතල හිම සහිත ශීත with තුව සහිත ප්‍රාන්තයට තෙතමනය සහිත මහාද්වීපික දේශගුණයක් ඇත (කොපන්: ඩීඑෆ්බී).
 
== ආකර්ෂණ ==
[[ගොනුව:Winter_Road_-_Shivering_Sands,_Door_Peninsula_(32151198956).jpg|link=https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80:Winter_Road_-_Shivering_Sands,_Door_Peninsula_(32151198956).jpg|thumb|වෙව්ලන වැලි තෙත්බිම් සංකීර්ණයේ පාර, ජනවාරි 1]]
[[ගොනුව:Aerial view of Sturgeon Bay Northport Plum Island Detroit Island Washington Island and Rock Island in Door County Wisconsin.webm|thumb|ස්ටර්ජන් බේ, නෝර්ත්පෝට් සහ ප්ලම්, ඩෙට්රොයිට්, වොෂිංටන් සහ රොක් දූපත් වල ගුවන් දසුන]]
 
වී තිබේ. බොහෝ සංචාරකයන් හා ගිම්හාන පදිංචිකරුවන් නාගරික ප්රදේශවල සිට පැමිණ මිල්වෞකි, චිකාගෝ, මැඩිසන්, හරිත බොක්ක, සහ නිවුන් නගර, <ref name="NYTimes200809112">{{Cite news|url=https://www.nytimes.com/2008/09/12/greathomesanddestinations/12mark.html?partner=rssnyt&emc=rss|title=The Cape Cod of the Midwest|last=Lyttle|first=Bethany|date=September 11, 2008|work=The New York Times|access-date=2008-09-25|archive-url=https://web.archive.org/web/20171022141355/http://www.nytimes.com/2008/09/12/greathomesanddestinations/12mark.html?partner=rssnyt&emc=rss|archive-date=October 22, 2017}}</ref> ඉලිනොයිස් ප්රදේශයේ පදිංචිකරුවන් දොරට ප්රාන්තයෙහි සහ විස්කොන්සින් නැගෙනහිර අද්දර දිගේ තවදුරටත් දකුණු දෙකම අධිපති පිරිසක් සිටින නමුත්. <ref name="ScheweField201222">{{Cite book|author1=Rebecca L. Schewe|author2=Donald R. Field|author3=Deborah J. Frosch|author4=Gregory Clendenning|author5=Dana Jensen|title=Condos in the Woods: The Growth of Seasonal and Retirement Homes in Northern Wisconsin|url=https://books.google.com/books?id=Z737bhspiloC&pg=PA22|date=May 15, 2012|publisher=University of Wisconsin Press|isbn=978-0-299-28533-3|pages=22–}}</ref>
[[ගොනුව:Potawatomi_Tower_View.jpg|link=https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80:Potawatomi_Tower_View.jpg|thumb|පොටවටෝමි රාජ්‍ය උද්‍යානයේ දැනට වසා ඇති නිරීක්ෂණ කුළුණෙන් අගෝස්තු මාසයේදී බලන්න. කුඩා දූපත වන්නේ කලින් බග් දූපත වූ හෙවන් ඔන් අර්ත් දූපතයි. <ref name="islands2">[https://doorcountypulse.com/islands-around-us/ Door County’s Islands] ලද්දේ Sally Slattery, Door County Living, July 1, 2014</ref> වම් පසින් ඉඩ්ල්විල්ඩ් ප්‍රදේශයේ කොටසක් වන කාබට් පොයින්ට් ද දකුණු පසින් ස්ටර්ජන් බොක්කෙහි වයඹ දෙසින් ද පැරණි ගල් ගල්වල ගල් කැපීම දක්නට ලැබේ. <ref name="Quarry2">[https://web.archive.org/web/20200127092530/map.co.door.wi.us/parks/kiosks/George_PINNEY.pdf George Pinney County Park kiosk information]</ref> හරිත දූපත ක්ෂිතිජය දිගේ ඉතා අඳුරු රේඛාවක් ලෙස පෙනේ.]]
[[ගොනුව:Nicolet_Bay_Aerial.jpg|link=https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80:Nicolet_Bay_Aerial.jpg|thumb|අර්ධද්වීපයේ රාජ්‍ය උද්‍යානයේ නිකොලට් බොක්ක, මධ්‍යයේ නිකොලට් බීච්. මෙය සැප්තැම්බර් මැද භාගයේදී ගත් බැවින් වෙරළ බොහෝ දුරට හිස් ය.]]
ඩෝර් කවුන්ටි රාජ්‍ය උද්‍යාන පහක් ඇත: එලිසන් බොක්කෙන් ඊසාන දෙසින් නිව්පෝට් රාජ්‍ය උද්‍යානය; මාළු ක්‍රීක් වලට නැගෙනහිරින් පිහිටි අර්ධද්වීපයේ රාජ්‍ය උද්‍යානය; ස්ටර්ජන් බොක්ක අසල පොටවටෝමි රාජ්‍ය උද්‍යානය; රොක් අයිලන්ඩ් රාජ්‍ය උද්‍යානය, දොර අර්ධද්වීපයේ කෙළවරින්; සහ මිචිගන් විල අසල වයිට්ෆිෂ් ඩූන්ස් රාජ්‍ය උද්‍යානය.<ref>[https://www.travelwisconsin.com/natural-attractions-and-parks/five-state-parks-in-door-county-199937 Five State Parks in Door County]. Travel Wisconsin, Wisconsin Department of Tourism.</ref> රජයේ උද්‍යානවල ඇති ඒවාට අමතරව තවත් සොබාදහම් මධ්‍යස්ථාන තුනක් ඇත. රජයේ වනජීවී හා ධීවර ප්‍රදේශ හතරක් {{විස්තරාත්මක සටහන්|Gardner Swamp Wildlife Area, Mud Lake Wildlife Area, Reibolts Creek Public Access, හා Schuyler Creek State Fishery Area}} සහ මහජනතාවට නොමිලේ ප්‍රවේශ වීමට ඉඩ සලසන රාජ්‍ය ස්වාභාවික ප්‍රදේශ ද ඇත.<ref name=SNA>{{cite web|url=https://dnr.wi.gov/topic/Lands/NaturalAreas/county.html#Door
|title=Door|author=Wisconsin DNR|website=State natural areas by county|accessdate=22 January 2019}}</ref> SNA සඳහා ප්‍රවේශය හිමිකාරිත්වය මත රඳා පවතී, නමුත් බොහෝ ඒවා නොමිලේ සහ මහජනයාට විවෘතය. {{විස්තරාත්මක සටහන්|සංකීර්ණ හිමිකාරිත්වය උද්‍යානවල list ජු ලැයිස්තුවක් සංකීර්ණ කරයි, දේශීය ඉඩම් භාරයට අමතරව, නේචර් කන්සර්වේන්සි විසින් රටේ සංරක්ෂණ පහක් කළමනාකරණය කරයි. [https://www.nature.org/en-us/get-involved/how-to-help/places-we-protect/priority-area-the-door-peninsula/ Nature Conservancy] අධි සබැඳිය}} පෞද්ගලික අංශයට අයත් ආයතන උද්යාන මහජනතාවට විවෘත කර,<ref>{{cite web|url=https://web.archive.org/web/20180410164615/http://www.doorcountylandtrust.org/ |title=Explore Our Preserves |accessdate=2018-04-10 }}</ref> හා අක්කර 1326.3 හෙක්ටයාර පෞද්ගලික අංශයට අයත් ඉඩම් යටතේ දඞයම, මාඵ ඇල්ලීම, හා දිඟු පාගමන්, ඇස් පෙනීම-දකින සහ රට හරහා ස්කීං සඳහා මහජනතාව සඳහා විවෘත වේ කළමනාකරණය කළ වන වැඩසටහන.<ref>Lands enrolled in the tax program are shown on the [https://dnrmaps.wi.gov/opfl DNR Private Forest Lands Open for Public Recreation] interactive map and [https://dnr.wi.gov/topic/ForestLandowners/documents/MFLAcreSummaryMun.pdf Managed Forest Law 2019 Acreage Summary Report by Municipality] ලද්දේ the Wisconsin Department of Natural Resources, February 25, 2019, වන පිටුව 17</ref>
 
=== මුහුදු වෙරළ ===
මිචිගන් විල සහ ග්‍රීන් බේ වෙරළ දෙකම ඇතුළුව, පොදු වෙරළ 54 ක් හෝ බෝට්ටු දියත් කිරීම්<ref>[https://dnr.wi.gov/topic/Beaches/documents/maps/door.pdf Map of Door County Beaches on Lake Michigan] and [https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=55235cfdfe374ba8ad22fc39a03cb522 Wisconsin's Great Lake Public Access Guide], විද්‍යුත් සිතියම</ref> සහ කයැක් දියත් කිරීමේ ස්ථාන 39 ක් ඇත,<ref>[https://web.archive.org/web/20170711231351/https://www.doorcounty.com/media/8619/bike-map_2016_digital.pdf Bicycle and other silent sports map 2016], Door County Visitor Bureau</ref> එම ප්‍රදේශය “මැදපෙරදිග කේප් කෝඩ්” ලෙස ප්‍රවර්ධනය කිරීමට හේතු විය.<ref>{{Cite news|url=https://www.nytimes.com/2008/09/12/greathomesanddestinations/12mark.html|title=The Cape Cod of the Midwest|last=Lyttle|first=Bethany|date=September 11, 2008|work=New York Times|access-date=23 April 2017}}</ref> විස්කොන්සින් සහ ඉලිනොයිස් හි බොහෝ ප්‍රාන්තවලට වඩා ඩෝර් කවුන්ටි අව්ව අඩු දින ගණනක් තිබුණද, එය අඩු වර්ෂාපතනයක් සහ අඩු ගිම්හාන උෂ්ණත්වයක් ඇත,<ref>පහළින් සිතියම බලන්න {{cite web|url=https://www.bestplaces.net/climate/county/wisconsin/door |title=Door County, Wisconsin, - Sperling's BestPlaces |publisher=Bestplaces.net |date= |accessdate=December 12, 2019}}</ref> වෙරළ තීරයට යන ප්‍රශස්ත දේශගුණයක් ඇති කරයි.
 
=== වැව සුළං ===
උණුසුම් ග්‍රීෂ්ම දිනවලදී, සිසිල් විල් සුළං දහවල් කාලයේදී ආරම්භ වන අතර මගේ දහවල් කාලයේදී වඩාත් තීව්‍ර වේ. මෙම බලපෑම වෙරළ තීරයේ සහ සැතපුමක් හෝ අභ්‍යන්තරයේ දැකිය හැකිය.<ref>[https://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/1520-0477-20.5.209 The Land and Sea Breeze of Door Peninsula, Wisconsin] ලද්දේ Eric R. Miller, ''Bulletin of the American Meteorological Society 20''(5), 1939, පිටු 209-211</ref> විල් සුළං මගින් අභ්‍යන්තරයට සැලකිය යුතු ලෙස විනිවිද යාමට හැකියාවක් තිබුණද, ගොඩබිමට ගිය පසු ඉක්මනින් උණුසුම් වීමට ඒවාට හැකි වේ. අභ්‍යන්තරයේ සැතපුමක් තරම් කෙටි දුරක් ගිය පසු, ඔවුන් ඉවතට තල්ලු කරන වාතය තරම් උණුසුම් විය හැකිය.<ref>[https://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/1520-0450(1972)011%3C1259%3ATCAPOT%3E2.0.CO%3B2 The climatology and prediction of the Chicago lake breeze] ලද්දේ W. A. Lyons, ''Journal of Applied Meteorology 11'', December 1972, වන පිටුව 1262 (වන පිටුව 4 හි pdf)</ref> සිස්ටර් බොක්ක වැනි අභ්‍යන්තර වක්‍ර වෙරළ තීරයකට වැසි සුළඟක් හමු වූ විට, සුළඟ වඩාත් තීව්‍ර වේ. වෙරළේ වක්‍රය සුළඟට බොක්කෙහි ප්‍රතිවිරුද්ධ පැතිවලින් මඟ පෙන්වන අතර ඒවා එකිනෙක එකිනෙකට අභිසාරී වේ.<ref>[http://129.82.109.125/resources/docs/Purdom.pdf Some Uses of High-Resolution GOES Imagery in the Mesoscale Forecasting of Convection and Its Behavior] ලද්දේ James F. W. Purdom, ''Monthly Weather Review 104'' December 1976, වන පිටුව 1476 (වන පිටුව 3 හි pdf)</ref>
 
=== ප්‍රදීපාගාර ===
වැව සහ ග්‍රීන් බේ වෙරළ තීරයන් ද ඇතුළුව ප්‍රදීපාගාර දහයක් ඇත. බොහෝමයක් 19 වන සියවසේදී ඉදිකර ඇති අතර ඒවා Hist තිහාසික ස්ථාන පිළිබඳ ජාතික ලේඛනයේ ලැයිස්තුගත කර ඇත: බේලීස් වරාය පරාසයේ පහන්; කානා දූපත් ප්‍රදීපාගාරය;<ref>[https://www.wisconsinlife.org/story/keeper-of-the-light-a-modern-lighthouse-keeper/ Keeper Of The Light: A Modern Lighthouse Keeper] ලද්දේ Patty Murray, September 25, 2017 ''Wisconsin Originals'', PBS</ref> චේම්බර්ස් අයිලන්ඩ් ප්‍රදීපාගාරය; ඊගල් බ්ලෆ් ප්‍රදීපාගාරය; නියමු දූපත් ප්‍රදීපාගාරය; ප්ලම් අයිලන්ඩ් රේන්ජ් ලයිට්;<ref>[https://www.wisconsinlife.org/story/women-learn-life-skills-while-preserving-maritime-landmarks Women Learn Life Skills While Preserving Maritime Landmarks] ලද්දේ Joel Waldinger, October 15, 2015, ''Wisconsin Life'', PBS</ref> පොට්ටවටෝමි ප්‍රදීපාගාරය; සහ ස්ටර්ජන් බේ ඇල ප්‍රදීපාගාරය. රටේ අනෙක් ප්‍රදීපාගාර වන්නේ: බේලීස් වරාය ප්‍රදීපාගාරය; ෂර්වුඩ් පොයින්ට් ප්‍රදීපාගාරය; සහ ස්ටර්ජන් බේ ඇල උතුරු පියර්හෙඩ් ලයිට්.<ref>[http://www.dcmm.org/cana-island-lighthouse/door-county-lighthouses/ More Door County Lighthouses]. Door County Maritime Museum and [https://arcg.is/1KezLv Wisconsin Coastal Lighthouses Tour] විද්‍යුත් සිතියම, Wisconsin Coastal Management Program</ref>
 
=== ජලය ===
ස්ටර්ජන් බේ සහ ලිට්ල් ස්ටර්ජන් ජෛව විවිධත්ව උණුසුම් ස්ථාන ලෙස සලකනු ලබන්නේ ඒවා විවිධ මත්ස්‍ය විශේෂ විශාල සංඛ්‍යාවක් සඳහා සහාය වන බැවිනි.<ref>[https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/704713 Hotspots and bright spots in functional and taxonomic fish diversity] ලද්දේ Katya E. Kovalenko, Lucinda B. Johnson, Valerie J. Brady, Jan J. H. Ciborowski, Matthew J. Cooper, Joseph P. Gathman, Gary A. Lamberti, Ashley H. Moerke, Carl R. Ruetz III, and Donald G. Uzarski, ''Freshwater Science 38''(3), July 2, 2019, පිටු 484 and 486 (පිටු 5 and 7 හි pdf)</ref>
 
අර්ධද්වීපයට උතුරින්, හරිත බොක්කෙන් උණුසුම් ජලය මතුපිට මිචිගන් විලට ගලා යන අතර, ඒ සමඟම, සීතල වැව ජලය ගැඹුරට යටින් හරිත බොක්කට ඇතුල් වේ.<ref>[https://www.glerl.noaa.gov/pubs/fulltext/1985/19850004.pdf Currents and Temperatures in Green Bay, Lake Michigan], ''Journal of Great Lakes research 11''(2):97-109, 1985, ලද්දේ වන පිටුව108 (වන පිටුව 12 හි pdf)</ref> බොක්කෙහි ඔක්සිජන් මට්ටම බොහෝ විට අඩු වීමට මෙය ප්‍රධාන හේතුවකි.<ref>[https://web.archive.org/web/20200130034836/https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38123052/IAHR_2015.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DCURRENTS_AND_HEAT_FLUXES_INDUCE_STRATIFI.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200130%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200130T034811Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=bd53ea92c73f604e248496fe9cd6be08422882d519b0f7e7c1c2c21ec894b2b9 Currents and heat fluxes induce stratification leading to hypoxia in Green Bay, Lake Michigan] ලද්දේ H. R. Bravo, S. A. Hamidi, J. V. Klump, and J. T. Waples, E-proceedings හි 36th IAHR World Congress, 28 June – 3 July 2015, The Hague, the Netherlands</ref>
 
=== පැටවුන් බිහි කිරීම ===
පෝර්ට් ඩෙස් මෝර්ටස් ගමන් මාර්ගයෙහි සහ ග්‍රීන් බේ සහ මිචිගන් විල දෙපසින් නිරාවරණය වූ පාෂාණ රාශියක් ඇත.<ref>[https://pdfs.semanticscholar.org/85ca/2da949c0532d4dd39982ab2c851bf6ff4f64.pdf Submerged Terra Incognita: Lake Michigan's Abundant but Unknown Rocky Zones] ලද්දේ J. Janssen, M. B. Berg, and S. J. Lozano, ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි ''State of Lake Michigan: Ecology, Health and Management'', edited ලද්දේ T. Edsall and M. Munawar, Michigan State University Press: East Lansing, Michigan, 2005, see map on වන පිටුව 117 (වන පිටුව 5 හි pdf)</ref> 1995 දී කරන ලද අධ්‍යයනයකින් හෙළි වූයේ මිචිගන් විලෙහි ඇති විශාලතම වැව් තටාකය ඩෝර් සහ කෙවානි ප්‍රාන්තවල මැටි බැංකු පරයේ ඇති බවයි.<ref>Edsall, T. A., M. E. Holey, B. A. Manny and G. W. Kennedy 1995 [https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0380133095711145?via%3Dihub An Evaluation of Lake Trout Reproductive Habitat on Clay Banks Reef], Northwestern Lake Michigan. Journal of Great Lakes Research 21 (Supplement 1):418-432</ref> කවුන්ටි ජලය ද විසින් වීමේදී සදහා භාවිතා කරනු ලැබේ ඇලෙවිෆ්, හුරුල්ලා, විල, වටකුරු සුදු මාළු, දුඹුරු තුරුම්පුව, ඔයෙන් පහරවලට, ''Coregonus artedi'', ලෝන්ග්නෝස් සූකර්, සුදු මොරෙයිය, ස්මෝල්මූත් බාස්, සහ බර්බට්. ලෝන්ග්නෝස් ඩේස් ද ප්‍රාන්ත ජලයේ හටගන්නා බව උපකල්පනය කෙරේ.<ref>[https://www.csu.edu/cerc/researchreports/documents/AtlasSpawningNurseryAreasGreatLakesFishesLakeMichigan1982.pdf Atlas of the Spawning and Nursery Areas of Great Lakes Fishes, Volume IV] Goodyear C. D., T. Edsall D. M. Ormsby Dempsey G 0 Moss and P. E. Polanski 1982 Fish and wildlife Service FNS/0BS-82/52,</ref>
 
=== පිළිගත් ස්වාභාවික ප්‍රදේශ ===
රට තුළ රාජ්‍ය නිර්වචනය කළ ස්වාභාවික ප්‍රදේශ 29 ක් ඇත.<ref name=SNA>{{cite web|url=https://dnr.wi.gov/topic/Lands/NaturalAreas/county.html#Door
|title=Door|author=Wisconsin DNR|website=State natural areas by county|accessdate=22 January 2019}}</ref>
 
=== මිරිදිය ජලය ===
මිචිගන් විල සහ ග්‍රීන් බේ හැරුණු විට, විල් 25 ක්, පොකුණු හෝ වගුරු බිම් සහ ගංගා 37 ක්, ගංගා, ඇළ දොළ සහ උල්පත් රට තුළ ඇත.<ref>{{cite web|url=https://web.archive.org/web/20200113070608/http://map.co.door.wi.us/planning/Comp-Plan/Final_20091106/Chapter%204%20-%20Agricultural%20&%20Natural%20Resources%20_adopted%2010-27-09_.pdf
|title=වන පිටුව 20 හි pdf, Tables 4.15 and 4.16|author=Wisconsin DNR|website=Door County Comprehensive Plan 2030: Chapter 4, Agricultural and Natural Resources|date=November 27, 2009|accessdate=January 22, 2019}}</ref> දොර අර්ධද්වීපයේ වෙරළබඩ තෙත්බිම් හෙක්ටයාර 4,631 රැම්සාර් සම්මුතිය යටතේ ජාත්‍යන්තර වැදගත්කමක් ඇති තෙත්බිම් ලෙස ලැයිස්තු ගත කර ඇත.<ref>[https://www.ramsar.org/news/united-states-designates-its-37th-ramsar-site United States designates its 37th Ramsar Site], April 27, 2015 United States of America</ref>
 
==== ජීවන එකතු ====
රිජ්ස් අභයභූමිය වල් ඕකිඩ් වල නිවහනක් වුවද, දුර්ලභ ඕකිඩ් වගා කිරීම හා වෙනත් ස්වාභාවික ශාක ප්‍රජාවන්ට හඳුන්වා දීම සඳහා ඕකිඩ් ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපෘතියක් ද ක්‍රියාත්මක කරයි.<ref>[https://doorcountypulse.com/orchid-restoration-work-ridges/ Orchid Restoration Work at The Ridges ලද්දේ Door County Pulse, Peninsula Pulse, January 20, 2017]</ref> දේශීය ඕකිඩ් විශේෂ 25 ක් දැනට රිජ්ස් හි තබා ඇත.<ref>{{Cite news|url=http://archive.jsonline.com/news/wisconsin/rare-native-orchids-in-door-county-get-a-helping-hand-b9995086z1-224088771.html/|title=Rare native orchids in Door County get a helping hand|last=Jones|first=Meg|date=September 17, 2013|work=Jsonline|access-date=January 22, 2019}}</ref> අභයභූමි ඕකිඩ් අඛණ්ඩව සොරකම් කිරීමට ප්‍රතිචාර වශයෙන් 1998 දී වල්, ස්වදේශික ඕකිඩ් පිළිබඳ සමීක්ෂණයක් සිදු කරන ලදී. විශේෂ 28 ක් හඳුනා ගන්නා ලදී.<ref>{{Cite news|url=https://www.jstor.org/stable/41760172|title=An Orchid Survey of the Ridges Sanctuary, ''Selbyana 26''(1/2), 1/2, Proceedings of the Second International Orchid Conservation Congress, පිටු 46-48|last=Knudson|first=Kip|date=2005|work=Marie Selby Botanical Gardens, Inc.|access-date=May 6, 2020}}</ref>
 
රිජ්ස් අභයභූමිය වල් ඕකිඩ් වල නිවහනක් වුවද, දුර්ලභ ඕකිඩ් වගා කිරීම හා වෙනත් ස්වාභාවික ශාක ප්‍රජාවන්ට හඳුන්වා දීම සඳහා ඕකිඩ් ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපෘතියක් ද ක්‍රියාත්මක කරයි.<ref>[https://doorcountypulse.com/orchid-restoration-work-ridges/ Orchid Restoration Work at The Ridges ලද්දේ Door County Pulse, Peninsula Pulse, January 20, 2017]</ref> දේශීය ඕකිඩ් විශේෂ 25 ක් දැනට රිජ්ස් හි තබා ඇත.<ref>{{Cite news|url=http://archive.jsonline.com/news/wisconsin/rare-native-orchids-in-door-county-get-a-helping-hand-b9995086z1-224088771.html/|title=Rare native orchids in Door County get a helping hand|last=Jones|first=Meg|date=September 17, 2013|work=Jsonline|access-date=January 22, 2019}}</ref> අභයභූමි ඕකිඩ් අඛණ්ඩව සොරකම් කිරීමට ප්‍රතිචාර වශයෙන් 1998 දී වල්, ස්වදේශික ඕකිඩ් පිළිබඳ සමීක්ෂණයක් සිදු කරන ලදී. විශේෂ 28 ක් හඳුනා ගන්නා ලදී.<ref>{{Cite news|url=https://www.jstor.org/stable/41760172|title=An Orchid Survey of the Ridges Sanctuary, ''Selbyana 26''(1/2), 1/2, Proceedings of the Second International Orchid Conservation Congress, පිටු 46-48|last=Knudson|first=Kip|date=2005|work=Marie Selby Botanical Gardens, Inc.|access-date=May 6, 2020}}</ref>
 
ප්‍රධාන උද්‍යානකරුවන්ගේ සංගමය විසින් ශාක වර්ග 350 ක් පමණ සහිත අර්ධද්වීපයේ පර්යේෂණ ස්ථාන භූමියේ අක්කරයක උද්භිද උද්‍යානයක් පවත්වාගෙන යයි.<ref>[http://www.dcmga.org/uploads/7/8/5/0/78507148/tgd_fact_sheet.pdf The Garden Door Fact Sheet] ලද්දේ the Door County Master Gardeners Association, Accessed December 18, 2019</ref>
 
== සමය අනුව ==
[[ගොනුව:Lautenbach_s_Orchard_Country_orchard_in_bloom.jpg|link=https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80:Lautenbach_s_Orchard_Country_orchard_in_bloom.jpg|thumb|චෙරි පළතුරු වතු පිපෙන, මැයි]]
ඩෝර් කවුන්ටි හි වසර පුරා ජනගහනය 27,610 ක් පමණ වුවද, අනුස්මරණ දිනය සහ [[කම්කරු දිනය|කම්කරු දිනය]] අතර සෑම ගිම්හානයකම සංචාරකයින්ගේ පැමිණීම අත්විඳින අතර වසරකට මිලියන 2.1 කට අධික අමුත්තන් පැමිණේ.<ref>[https://web.archive.org/web/20200113062550/http://map.co.door.wi.us/planning/Comp-Plan/Completed/Town%20of%20Sevasopol%20Comprehensive%20Plan.pdf Town of Sevastopol Comprehensive Plan 2028], November 2008, Chapter 4, වන පිටුව 11, (පිටුව 64 හි pdf)</ref> බොහෝ ව්‍යාපාර සංචාරක ව්‍යාපාරය ඉලක්ක කර ඇති අතර කාලානුරූපව ක්‍රියාත්මක වේ. 2017–18 සිට කාමර බදු එකතු කිරීම මත පදනම්ව, අගෝස්තු මාසයේ විකුණුම් බදු ආදායම වැඩි වුවද ජූලි යනු වසරේ කාර්යබහුලම මාසය වේ. අඩුම කාමර බදු ජනවාරි සඳහා එකතු කරනු ලබන අතර, අඩුම විකුණුම් බදු අප්රේල් සඳහා එකතු කරනු ලැබේ. <ref name="bureau20192">[http://doorcountytourismzone.com/uploads/ckfiles/files/12-2019%20-%20DDC%20December%202019%20Monthly%20Report.pdf Monthly Report, December 2019], Door County Visitor Bureau, පිටු 1 and 5</ref>
 
=== වසන්ත කාලය ===
මේපල් සිරප් නිෂ්පාදනය<ref>[https://www.doorcounty.com/share/blogs/foodie-insider/door-county-syrup-it-depends/ Door County Syrup: It Depends] ලද්දේ Jackie Nelson, Door County Visitor's Bureau, accessed September 7th, 2019 and [https://www.greenbaypressgazette.com/story/news/local/door-co/news/2016/04/01/sweet-taste-door-county-maple-syrup/82510562/ The sweet taste of Door County maple syrup] ලද්දේ Alyssa Bloechl, Green Bay Press-Gazette, April 1, 2016</ref> මෙහෙයුම් හතකින් 2017 දී ලීටර් 3721 කි ක් විය. මෙය 2012 වර්ෂයේ සංඛ්‍යාලේඛනවලට සමාන වූ නමුත් 2007 සිට මෙහෙයුම් 15 ක් ලීටර් 8952 කි ක් නිපදවීය.<ref>[https://quickstats.nass.usda.gov/results/6D4B8A13-F79F-39B2-A447-CB80E425B3F5 NASS Quick Stats], 1997-2017</ref>
 
තවත් ආකර්ෂණයක් වන්නේ පොදු භූමියේ බිම්මල් දඩයම් කිරීමයි.<ref>[https://doorcountypulse.com/shortcut-to-mushrooms/ Shortcut to Door County’s Mushrooms] ලද්දේ Jackson Parr, ''Door County Living'', May 2, 2016</ref><ref>[https://fox11online.com/news/local/lakeshore/morel-mushroom-hunt-in-door-county Morel mushroom hunt in Door County] ලද්දේ Eric Peterson, Thursday, May 19th 2016, FOX 11 news</ref> මීට අමතරව, 2017 වන විට වාණිජ හතු මෙහෙයුම් දෙකක් තිබේ.<ref>USDA NASS [https://quickstats.nass.usda.gov/results/9D9138E7-CD75-3B63-B090-269C06B008CE Quick Stats data for mushrooms], 2017</ref>
 
=== ගිම්හානය ===
[[ගොනුව:CherryTreeBalatonDoorCountyWisconsin.jpg|link=https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80:CherryTreeBalatonDoorCountyWisconsin.jpg|thumb|චෙරි ගස, අගෝස්තු]]
2017 දී ස්ට්රෝබෙරි අක්කර 14 ක් වගා කරන මෙහෙයුම් දහයක් විය.<ref>USDA NASS [https://quickstats.nass.usda.gov/results/FDFE6ECE-028F-3A17-B0E9-828156F4D8DF Quick Stats data for strawberries], 2007-2017</ref>
 
2017 දී නැවුම් කපන ලද bs ෂධ පැළෑටි අක්කර 5 ක් අස්වැන්න නෙළීමේ මෙහෙයුම් අටක් 2012 දී අක්කර හතරකට වඩා ඉහළ ගොස් ඇත.<ref>USDA NASS [https://quickstats.nass.usda.gov/results/3C64D384-48EF-386B-9C4F-3B002E5C3014 Quick Stats data for fresh cut herbs], 1997-2017</ref> මෙම මෙහෙයුම් වලින් දෙකක් වොෂිංටන් දූපතේ ලැවෙන්ඩර් වර්ධනය වේ.<ref>[https://www.chicagotribune.com/travel/sc-washington-island-door-county-travel-0711-20170629-story.html Scandinavian heritage, quirky charm await on winsome Washington Island], ලද්දේ Kurt Chandler, ''Chicago Tribune'', June 30, 2017</ref><ref>[https://www.wisconsinlife.org/story/the-largest-lavender-farm-in-the-midwest-calls-washington-island-home/ The Largest Lavender Farm In The Midwest Calls Washington Island Home] ලද්දේ Joel Waldinger, October 13, 2016, ''Wisconsin Life'', PBS</ref>
 
බේලීස් වරායේ, ආගමික සංචාරක ව්‍යාපාරයට බෝට්ටු හමුදාවේ ආශිර්වාදය ඇතුළත් වේ.<ref>[https://doorcountypulse.com/baileys-harbors-blessing-of-the-fleet-june-1/ Baileys Harbor’s Blessing of the Fleet June 1] ලද්දේ Door County Pulse, Peninsula Pulse – May 29, 2019, accessed December 11, 2019.</ref>
 
19 වන සියවස දක්වා දිවෙන ස්ට්‍රෝබෙරි,<ref>[https://books.google.com/books?id=uSxSAAAAMAAJ&pg=PA13&lpg=PA13&dq=%22Production+of+Strawberries+Strawberries+had%22&source=bl&ots=D2CYOKli5S&sig=ACfU3U1d1qVmiB3ZcF3xEsUv2V0tV5Uagg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiR3MCf3qDnAhWBKs0KHdHvCU8Q6AEwAHoECAEQAQ#v=onepage&q=%22Production%20of%20Strawberries%20Strawberries%20had%22&f=false The Marketing of Door County Cherries] (Google books) ලද්දේ Walter Ernest Paulson, Ph.D. thesis, University of Wisconsin, June 26, 1923, වන පිටුව 13</ref> ඇපල්, චෙරි සහ පිසිනු ලබන්නේ ඩෝර් ප්‍රාන්තයට ය.<ref>[http://www.doorcounty.com/outdoor/orchards.aspx Apple & Cherry Orchards: Door County Wisconsin]</ref><ref name=Cain>{{cite thesis |last=Cain |first=Cortney |date=May 2006 |title=The Development of Apple Horticulture in Wisconsin, 1850s-1950s: Case Studies of Bayfield, Crawford, and Door Counties |type=M.A. thesis |chapter=Chapter 4, Door County Apple Horticulture |publisher=UW-Madison |chapter-url=https://catalog.hathitrust.org/Record/005752947 |access-date=September 15, 2019}}</ref> අර්ධද්වීපයේ සාපේක්ෂව මෘදු දේශගුණය පදනම් කරගෙන පලතුරු වගා කිරීමට ගොවීන් දිරිමත් කරන ලදී. මෙය සිදුවන්නේ අසල ඇති භූමි උෂ්ණත්වයට වැව සහ බොක්කෙහි මධ්‍යස්ථ බලපෑම් නිසාය. කන්නයේ දී යූ-පික් පළතුරු වතු සහ පළතුරු ස්ථාන රටේ මාර්ග ඔස්සේ සොයාගත හැකි අතර චෙරි සකසනයන් දෙකක් ඇත.<ref>{{cite web|url=https://web.archive.org/web/20141207070545/http://doorcounty.com/cherries/ |title=Door County cherries |accessdate=2014-12-07}}</ref> කෙසේ වෙතත්, චෙරි සහ ඇපල් ව්යාපාර ප්රතික්ෂේප කර ඇත<ref>{{cite web|url=https://doorcountypulse.com/agriculture-in-door-county/|title=Agriculture in Door County|author=Mariah Goode|date=1 September 2008|website=Door County Living|accessdate=22 January 2018}}</ref> 1941 දී අප්රේල් මාසයට සාපේක්ෂව සිට<ref>[https://books.google.com/books?id=EZsXAgAAQBAJ&pg=PA111 The Flavor of Wisconsin: An Informal History of Food and Eating in the Badger State] ලද්දේ Harva Hachten and Terese Allen, Madison, Wisconsin: Wisconsin Historical Society Press, Second edition, 2009, වන පිටුව 111.</ref> 1964<ref name=Cain/><ref>[http://agcensus.mannlib.cornell.edu/AgCensus/getVolumeOnePart.do?year=1964&part_id=368&number=14&title=Wisconsin 1964 U.S Census of Agriculture, Volume 1, Part 14: Wisconsin], County Tables, Table 13: Acreage, Quantity, and Sales of Crops Harvested: 1964 and 1959</ref> පිළිවෙළින් කෘමිනාශක ගැන අවධානය නිසා,<ref>[https://www.researchgate.net/profile/Shelley_Hearne/publication/283624458_Bearing_Fruit_The_Fight_For_The_FDA's_Food_Safety_Reforms/links/56d4597a08aefd177b0f4ba4.pdf Bearing Fruit: The Fight For The FDA’s Food Safety Reforms] ලද්දේ Shelley A. Hearne, ''Health Affairs'', November 2015</ref> එම, සංක්රමණික කම්කරු හා දේශීය උදව් සොයා ගැනීම අපහසු වී නොමැති සියළුම සැකසුම් කම්හල් වසා දැමීමෙන් එකක් ඉතිරි වේ, අනපේක්ෂිත අස්වැන්නක්, ''ඩ්‍රොසෝෆිලා සුසුකි'' හඳුන්වාදීම, සංචාරක හා නේවාසික සංවර්ධනය සමඟ ඉඩම් පරිහරණ තරඟය, පලතුරු තීරයේ නැගෙනහිරට වඩා හොඳ වර්ධනය වන තත්වයන්, අසල පිහිටි ට්‍රැවර්ස් සිටි ප්‍රදේශය,<ref>{{cite web|url=https://www.chicagotribune.com/lifestyles/travel/ct-trav-0412-food-door-county-cherries-20150401-story.html|title=Cherries are always in season for Door County|author=Jay Jones|date=April 1, 2015|website=Chicago Tribune|accessdate=22 January 2018}} See also [https://academic.oup.com/jee/article-abstract/112/4/1789/5480701?redirectedFrom=fulltext Varietal and Developmental Susceptibility of Tart Cherry (Rosales: Rosaceae) to Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae)] ලද්දේ Matthew T Kamiyama, Christelle Guédot, ''Journal of Economic Entomology'', Volume 112, Issue 4, August 2019, පිටු 1789–1797</ref><ref name=Cain/> සහ මිල ඉහළ නැංවීම සඳහා සකසනය විසින් ඇණවුම් කරන ලද බෝගයේ කොටසක් හිතාමතාම විනාශ කිරීම.<ref>[https://www.farmprogress.com/fruit/cherry-industry-odds-over-restricted-crop-rules Cherry industry at odds over restricted crop rules] ලද්දේ Jennifer Kiel, ''farmprogress.com/'', July 22, 2019</ref> 2017 දී ටාට් චෙරි පළතුරු වතු අක්කර 1,945 ක් පමණක් තිබූ අතර එය 2012 සිට අක්කර 2,429 ක් විය.<ref>USDA NASS [https://quickstats.nass.usda.gov/results/9D847017-406B-3FA1-9B82-925DE0ED1346 Quick Stats database results] for tart and sweet cherries</ref>
 
=== වැටීම ===
[[ගොනුව:Lautenbach_Orchard_Country_apple_trees.jpg|link=https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80:Lautenbach_Orchard_Country_apple_trees.jpg|thumb|ඇපල් පළතුරු වතු, ඔක්තෝබර්]]
මීට අමතරව, 2017 දී ඇපල් වතු අක්කර හෙක්ටයාර් 162 යි තිබූ අතර එය 2012 දී අක්කර හෙක්ටයාර් 190 කි පහළට විය.<ref>USDA NASS [https://quickstats.nass.usda.gov/results/C1A3C8FA-B551-319C-9C6E-CEB16B39D84D Quick Stats database results] for apples</ref> 2017 දී මෙහෙයුම් 11 ක් අතර පැතිරුණු මුතු වතු අක්කර පෙයාර්ස් හෙක්ටයාර් 5 ක්.<ref>USDA NASS [https://quickstats.nass.usda.gov/results/ABE23384-1B64-3366-91D7-03AC3E16D385 Quick Stats database results for pears], 2002-2017</ref> 2017 දී මෙහෙයුම් හතරක් අතර ව්‍යාප්ත වූ උගත් හෙක්ටයාර් 0.4 කි උගත් පන්තියේ පමණි.<ref>USDA NASS [https://quickstats.nass.usda.gov/results/500DA1D4-B0A3-3CF8-9695-6E7E5FF3896C Quick Stats database results for plums], 2017</ref> 2007 දී හෙක්ටයාර් 0.8 කි ඇප්රිකොට් ඇටයේ පළතුරු වතු මෙහෙයුම් 6 ක් අතර පැතිර ගියේය.<ref>USDA NASS [https://quickstats.nass.usda.gov/results/FAB52F77-741E-389A-BB2B-3BC32B1BB1C9 Quick Stats database results for apricots], 2007-2017</ref> සීතල හාඩි පීච් සංවර්ධනය පිළිබඳ පර්යේෂණ 1980 දශකයේ සිට අඛණ්ඩව සිදු වේ.<ref>[https://www.nrcresearchpress.com/doi/pdf/10.4141/P96-013 Current state of cold hardiness research on fruit crops] ලද්දේ Pauliina Palonen and Deborah Buszard, ''Canadian Journal of Plant Science 77(3)'' December 1996</ref> 2012 දී පීච් පළතුරු වතු හෙක්ටයාර් 0.8 කි තිබූ අතර එය මෙහෙයුම් හතක් අතර ව්‍යාප්ත විය.<ref>USDA NASS [https://quickstats.nass.usda.gov/results/B5EE89C8-D79D-3C54-9D89-9A3D83D34506 Quick Stats database results for peaches], 2002-2012</ref>
 
2017 දී මිදි වතු හෙක්ටයාර් 16 යි ක් තිබූ අතර එය 2012 දී හෙක්ටයාර 32 යි ට වඩා අඩු විය.<ref>USDA NASS [https://quickstats.nass.usda.gov/results/FA53FBFA-86B6-35A6-8BCB-45031A54ACAC Quick Stats database results for grapes], 2017-2002 data</ref> 2012 දී ෆෙඩරල් විසින් නම් කරන ලද විශාල වයින් මිදි වගා කරන කලාපයක කොටසක් ලෙස ප්‍රාන්තය පිළිගැනීමට ලක්විය.
 
2018 දී මුවන් දඩයම් කාලයන් ලෙස මුවන් 4,791 ක් මරා දමන ලද අතර එය 2017 දී මුවන් 5,264 ක අස්වැන්නක් විය.<ref>[https://dnr.wi.gov/wideermetrics/DeerStats.aspx#background WI DNR Harvest Trends] database, accessed September 5th, 2019</ref> 2018 වන විට නිදන්ගත නාස්ති වන රෝග රට තුළ කිසි විටෙක අනාවරණය වී නොමැත.<ref>[https://doorcountydailynews.com/news/419229 Door County avoids CWD in 2018], DoorCountyDailyNews.com, Jonathan Bregman, January 2018</ref>
 
තවත් සරත් සෘතුවේ ක්‍රියාකාරකමක් වන්නේ කොළ ඉරීමයි.<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=0zPiiLbQFx8 Fall Aerial Tour] video, July 15, 2011, ''Explore The Door'', Door County Visitor Bureau</ref>
 
== සංස්කෘතිය ==
කෘෂි සංචාරක ව්‍යාපාරය සහ සූපශාස්ත්‍ර සංචාරක ව්‍යාපාරය දේශීය ආහාර නිෂ්පාදනයට සහාය වේ.<ref>[https://www.researchgate.net/profile/Gary_Green3/publication/233030761_Localizing_Linkages_for_Food_and_Tourism_Culinary_Tourism_as_a_Community_Development_Strategy/links/0a85e5314818f3f12f000000/Localizing-Linkages-for-Food-and-Tourism-Culinary-Tourism-as-a-Community-Development-Strategy.pdf Localizing Linkages for Food and Tourism: Culinary Tourism as a Community Development Strategy] Gary Paul Green and Michael L. Dougherty COMMUNITY DEVELOPMENT: Journal of the Community Development Society, Vol. 39, No. 3 and [https://www.researchgate.net/profile/Gary_Green3/publication/228503435_Local_Food_Tourism_Networks_and_Word_of_Mouth/links/0deec52f382b1b7215000000.pdf Local Food Tourism Networks and Word of Mouth] ලද්දේ Michael L. Dougherty and Gary Paul Green, April 2011 Volume 49 Number 2 Article Number 2FEA5, ''Journal of Extension'' and [https://door.extension.wisc.edu/files/2011/08/2017-PRODUCER-GUIDE.pdf 2017 Door County Local Producers Guide], UW-Extension, January 2017 and [https://web.archive.org/web/20200519012258/https://www.doorcounty.com/media/1291/apple-cherry-orchards-and-farm-markets.pdf Apple & Cherry Orchards and Farm Markets of Door County] 2020, ''Door County Visitor Bureau''</ref> සංචාරකයින් සඳහා ඉවුම් පිහුම් පන්ති පැවැත්වේ .<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=8bWruVhOMtg Savory Spoon Cooking School] video, YouTube, ''Explore the Door'', July 15, 2011, Door County Visitor Bureau, ද බලන්න [https://www.travelwisconsin.com/cooking-classes/the-flour-pot-334134 Cooking classes: The Flour Pot], Travel Wisconsin Website, Accessed December 31, 2019, [https://books.google.com/books?id=EZsXAgAAQBAJ&pg=PA138 The Flavor of Wisconsin: An Informal History of Food and Eating in the Badger State] ලද්දේ Harva Hachten and Terese Allen, Madison, Wisconsin: Wisconsin Historical Society Press, Second edition, 2009, වන පිටුව 138, and [http://www.doorcountychefs.com/2013/04/private-hands-on-cooking-classes-at-eagle-harbor-inn-with-chef-terri-milligan-1877/ Private Hands On Cooking Classes at Eagle Harbor Inn with Chef Terri Milligan], April 23, 2013, ''Door County Chefs'' website</ref>
[[ගොනුව:Washington_Island_Stavkirke_chancel.jpg|link=https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80:Washington_Island_Stavkirke_chancel.jpg|thumb|වොෂිංටන් දූපතේ ස්ටේව් පල්ලිය තුළ චැන්සල් සහ පූජාසනය.]]
 
=== ස්කැන්ඩිනේවියානු උරුමය ===
ස්කැන්ඩිනේවියානු උරුමය-ආශ්රිත සංචාරක ආකර්ෂණ ස්ථාන ඇතුළත් එළිපෙහෙළි ජන පාසල් දෙකක් වැලැක්වීමට පල්ලි,{{විස්තරාත්මක සටහන්|බර්ක්ලුන්ඩන් ස්ටේව් පල්ලිය බොයින්ටන් චැපල් ලෙස හැඳින්වෙන අතර එය බේලීස් වරායට දකුණින් පිහිටා ඇත. වොෂිංටන් දූපතේ ස්ටව්කිර්ක් යනු වොෂිංටන් දූපතේ ත්‍රිත්ව ලුතරන් පල්ලියේ කොටසකි.}} රොක් දිවයින රාජ්ය පාර්ක් ව්යුහ සමග ඉදිරිපත් [[රූන්]] ගෘහ භාණ්ඩ කොටා ඇත
,<ref>[http://www.portalwisconsin.org/archives/rock_island.cfm Whisked Away to Rock Island] ලද්දේ Benson Gardner, ''Portal Wisconsin'', 2010; පිටුව බොට්හවුස් හි පරිදර්ශනීය චාරිකාවකට සම්බන්ධ වේ</ref> සහ අල් ජොන්සන් ස්වීඩන් ආපන එහි තණ වහලය මත එළුවන් ලක්ෂණ වන. එප්‍රායිම් හි, ගම්මාන ශාලාව, මොරවියන් සහ ලුතරන් පල්ලි සහ පීටර් පීටර්සන් මන්දිරය ස්ටර්ජන් බොක්කෙහි පිහිටි එල්ඒ ලාර්සන් සහ සමාගම ගබඩා ගොඩනැගිල්ල මෙන් Hist තිහාසික ස්ථාන පිළිබඳ ජාතික ලේඛනයේ ලැයිස්තුගත කර ඇත. ස්කැන්ඩිනේවියානු සම්ප්‍රදායට මාළු ගෙඩියක් ආරෝපණය කර ඇතත්,<ref>[https://www.npr.org/sections/thesalt/2015/08/18/432683662/in-the-upper-midwest-summertime-means-fish-boils In The Upper Midwest, Summertime Means Fish Boils] ලද්දේ Amanda Vinicky, ''The Salt'', section on ''npr.org'', August 18, 2015; ද බලන්න Joy Marquardt. "[https://www.wausaudailyherald.com/story/travel/2016/08/31/fish-boils-serve-up-food-fun/89647818/ Fish boils serve up food, fun]". ''Wausau Daily Herald'', August 31, 2016.</ref> අර්ධද්වීපයේ සිටින ජනවර්ග කිහිපයකට මසුන් තම්බා ගැනීමේ සම්ප්‍රදායන් ඇත. රට තුළ බහුලව භාවිතා වන ක්‍රමය ස්වදේශික ඇමරිකානුවන්ගේ ක්‍රමයට සමානය.<ref>[https://journals.lib.unb.ca/index.php/MCR/article/download/18000/19275 Sagamité and Booya: French Influence in Defining Great Lakes Culinary Heritage] ලද්දේ Janet C. Gilmore in ''Material History Review 60'' (Fall 2004) and [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=inu.30000107432035&view=1up&seq=117 "Pretty Hungry For Fish": Fish Foodways Among Commercial Fishing People of the Western Shore of Lake Michigan's Green Bay] ලද්දේ Janet C. Gilmore, in ''Midwestern folklore. v.28-29'' 2002-2003, වන පිටුව 46 (පිටුව 158 හි pdf)</ref> {{විස්තරාත්මක සටහන්|ස්වදේශික ඇමරිකානුවන් කෙරෙහි බෙල්ජියම් අනුග්‍රහය පිළිබඳ විස්තරයක් සඳහා බලන්න [https://rc.library.uta.edu/uta-ir/bitstream/handle/10106/11844/Tinkler_uta_2502M_12187.pdf The Walloon Immigrants Of Northeast Wisconsin An Examination Of Ethnic Retention] ලද්දේ Jacqueline Tinkler, MA Thesis, University of Texas at Arlington, May 2013, පිටු 26–27 (පිටු 33–34 හි pdf)}}
 
=== ක්‍රීඩා ===
ක්‍රීඩා සංචාරක ව්‍යාපාරයට දිය යට හොකී කණ්ඩායමක්,<ref>[https://www.wisconsinlife.org/story/sturgeon-bay-team-plays-hockey-under-water/ Sturgeon Bay Team Plays Hockey Under Water] ලද්දේ Joe Astrouski February 25, 2014, ''Wisconsin Life'', PBS</ref> ස්ටර්ජන් බොක්කෙහි මෝටර් ධාවන පථයක්,<ref>[https://www.greenbaypressgazette.com/story/news/local/door-co/sports/2018/05/18/hill-raceway-sturgeon-bay-reinvents-short-track-racing-success/621051002/ The Hill Raceway scales back to reinvent its local short-track success] Mike Shaw, May 18, 2018, Green Bay Press-Gazette</ref> සහ බේලීස් වරායේ අර්ධ-වෘත්තීය ඇමෙරිකානු පාපන්දු කණ්ඩායමක් ඇතුළත් වේ.<ref>[https://www.hometeamsonline.com/teams/default.asp?u=DCDESTROYERS&s=football&p=about About the Door County Destroyers]</ref>
 
රට පුරා පිරිමි බේස්බෝල් ලීගයකට කණ්ඩායම් අටක් ඇත.<ref>[https://doorcountydailynews.com/sports/447413 Door County Baseball League as popular as ever] ලද්දේ Jonathan Bregman, ''Door County Daily News'', June 2019, accessed December 13, 2019.</ref>
 
2014 දී, සියලුම එක්සත් ජනපද ප්‍රාන්තවල පදිංචිකරුවෙකු සඳහා 87 වන වැඩිම පා courses මාලා සංඛ්‍යාවක් ඩෝර් කවුන්ටි සතු විය. <ref name="PennState2">[https://aese.psu.edu/nercrd/community/social-capital-resources/social-capital-variables-for-2014/social-capital-variables-spreadsheet-for-2014 Social Capital Variables Spreadsheet for 2014], PennState College of Agricultural Sciences, Northeast Regional Center for Rural Development</ref>
 
=== කලා ===
පේෂකර්මාන්තය,<ref>[https://www.wisconsinlife.org/story/textile-artists-work-and-lives-intertwined/ Textile Artists’ Work And Lives Intertwined] ලද්දේ Joe Astrouski, February 4, 2014, ''Wisconsin Life'', PBS</ref> චිත්‍ර ශිල්පීන්,<ref>[https://www.wisconsinlife.org/story/venezuelan-artist-now-lives-paints-door-county-scenes/ Venezuelan Artist Now Lives in Door County, Paints Scenes] ලද්දේ Zac Schultz, April 16, 2018, ''Wisconsin Life'', PBS</ref> සැරසිලි කලාකරුවන්,<ref>[https://www.wisconsinlife.org/story/door-county-woman-is-known-as-egg-lady-of-egg-harbor/ Door County Woman Is Known As "Egg Lady Of Egg Harbor"] ලද්දේ Zac Schultz, February 25, 2014, ''Wisconsin Life'', PBS</ref> කම්මල්කරුවන්,<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=b8RHa-kjNJ8&feature=emb_title Small Towns: The art of blacksmithing in Door County], ''NBC 26'', Small Towns series, August 29, 2017</ref> නළුවන්, ගීත රචකයින්,<ref>[https://www.wisconsinlife.org/story/holiday-music-motel/ Holiday Music Motel] ලද්දේ Todd Witter, June 11, 2010, ''Wisconsin Life'', PBS</ref> සංගීත ians යන්,<ref>[https://www.wisconsinlife.org/story/talented-cellist-turns-classics-into-bluegrass-music/Talented Cellist Turns Classics Into Bluegrass Music] ලද්දේ Zac Schultz, November 17, 2016, ''Wisconsin Life'', PBS</ref> සහ ගීතිකා ගායකයින් ඇතුළු සංචාරක ප්‍රජාවකට සහාය වේ.<ref>[https://books.google.com/books?id=p71J2x3re1MC&pg=PA8 Ephraim] ලද්දේ the Ephraim Historical Foundation, Charleston, South Carolina: Arcadia Publishing, 2008, වන පිටුව 8</ref>
 
සිත්ගන්නාසුලු භූ දර්ශනය එය ඡායාරූපකරණය සඳහා ආකර්ශනීය ඉලක්කයක් බවට පත් කරයි. අනුස්මරණ මුද්දර සඳහා ඡායාරූප කිහිපයක් භාවිතා කර ඇත. ස්ටර්ජන්බේ ගොවිපල ක නගර 2004 විස්කොන්සින් අවුරුදු 150 සැමරුම සමරන මුද්දරයක් විශේෂාංග විය,<ref>[https://web.archive.org/web/20190410034558/http://map.co.door.wi.us/planning/Comp-Plan/Completed/Town%20of%20Sturgeon%20Bay_Final_web.pdf Town of Sturgeon Bay Comprehensive Plan 2030], 2012</ref> සහ බ්රසල්ස් අසල චෙරි පළතුරු වතු 2012 භූ දර්ශනමාලාවක් මුද්දර විශේෂාංග විය.
 
සෑම අභ්‍යවකාශ ෂටලයක්ම භාවිතා කරමින් විවිධ අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථාන තුනක ජීවත්වන ගගනගාමීන් රට ඡායාරූප ගත කර ඇත. 2014 දී එක් පින්තූරයක් නාසා පෘථිවි නිරීක්ෂණාගාරය ලෙස නම් කරන ලදී. <ref name="ice-stringers2">[https://earthobservatory.nasa.gov/images/83293/ice-stringers-lake-michigan Ice stringers, Lake Michigan], ''Earth Observatory'', Image of the Day for March 10, 2014</ref>
 
=== රැකියා ===
ගිම්හානයේදී හා වැටීමෙන් දොරවල් ප්‍රාන්තයේ විරැකියා අනුපාතය ශීත than තුවට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස අඩුය.<ref>[https://fred.stlouisfed.org/series/WIDOOR9URN Monthly Unemployment Rate for Door County, WI, 1991-2019], graph ලද්දේ FRED Economic Research, Federal Reserve Bank of St. Louis, accessed December 12, 2019.</ref><ref>[https://baylakerpc.org/application/files/1015/2840/3401/Town_of_Nasewaupee_Comprehensive_Plan.pdf Year 2025 Comprehensive Plan Town of Nasewaupee Door County, Wisconsin], September 2003, වන පිටුව 117 හි pdf, Figure 6-1</ref> ඩෝර් කවුන්ටි හි වාර්ෂික ඉපැයීම් සාමාන්‍යයෙන් විස්කොන්සින් හි වෙනත් ප්‍රදේශවල සමාන රැකියා වලට වඩා අඩුය. බොහෝ රැකියා වල සෘතුමය ස්වභාවය මෙයට හේතුවයි. නිදසුනක් වශයෙන්, 2009 දී, ඩෝර් කවුන්ටි හි හෝටල් සහ හෝටල්වල සේවයේ නියුක්ත වීමට මිනිසුන් 4.85 ගුණයකින් වැඩි බව සොයා ගන්නා ලදී.<ref>[https://dnr.wi.gov/topic/Sectors/documents/DellerEconomicImpacts0324.pdf The Economic Impacts of Agriculture in Wisconsin Counties] ලද්දේ Steven C. Deller and David Williams.</ref>
 
ප්‍රාන්තයේ උසස් පාසල්වලට ඇතුළත් වීම අඩු වී ඇති හෙයින්, සේවා යෝජකයින් J-1 වීසා බලපත්‍ර වෙත යොමු වී ඇත්තේ ඒ වෙනුවට සෘතුමය තනතුරු පිරවීම සඳහා ය.<ref>[https://doorcountypulse.com/j-1-visa-program-growing-in-door-county/ J-1 Visa Program Growing in Door County] ලද්දේ Jackson Parr, ''Peninsula Pulse'' May 4, 2018 and [https://www.greenbaypressgazette.com/story/news/local/door-co/2019/08/15/door-county-seasonal-j-1-visa-workers-housing-focus-new-plan/2009275001/ Door County's seasonal, J-1 Visa workers need housing. This Illinois couple hopes to help] ලද්දේ Sammy Gibbons, Green Bay Press-Gazette, August 15, 2019</ref>
 
ගිම්හාන වැඩ චාරිකා වැඩසටහන යටතේ ගෙන එන විදේශීය ශ්‍රමිකයන් සමහර විට ඔවුන් සේවය කරන ස්ථානයෙන් වෙනස් ප්‍රජාවක නවාතැන් ගෙන සිටින නිසා, සමහරුන්ට කාර් නොමැති නිසා දිනකට සැතපුම් 10–15 අතර පාපැදි පැදවීම අවසන් වී ඇත. <ref name="Reardon2">[https://tigerprints.clemson.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=2511&context=all_dissertations Administrative Relationships, Agency Theory, and the Summer Work Travel Program: 2012–2013] ලද්දේ Mark Reardon, Ph.D. thesis, Clemson University, වන පිටුව 134 (143 හි pdf)</ref> මීට අමතරව, සංචාරක කර්මාන්තයේ සේවය කරන නීති විරෝධී හෝ ලේඛනගත නොවන සංක්‍රමණිකයින්ට බොහෝ විට රියදුරු බලපත්‍ර නොමැත.<ref>[https://doorcountypulse.com/building-bridges-between-cultures/ Building Bridges Between Cultures] ලද්දේ Gary Jones, ''Peninsula Pulse'', February 4, 2011</ref> 2012 දී ඩෝර් කවුන්ටි දිස්ත්‍රික් නීති orney රේ පෙල්රීන් පැවසුවේ “නීති විරෝධී සංක්‍රමණික ශ්‍රම බලකාය දැන් මෙහි ව්‍යාපාර රාශියක ව්‍යුහය තුළට ගොඩනගා ඇති” බවයි.<ref>[https://doorcountypulse.com/the-immigration-debate-and-why-it-matters-to-door-county-more-than-you-think/ The Immigration Debate – and Why it Matters to Door County More than You Think ලද්දේ Myles Dannhausen Jr.], ''Peninsula Pulse'', July 5, 2012</ref>
 
== ප්‍රවාහනය ==
[[ගොනුව:Gill’s_Rock_on_Highway_42.jpg|link=https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80:Gill%E2%80%99s_Rock_on_Highway_42.jpg|thumb|WIS 42 ඔක්තෝම්බර් මාසයේ ගිල්ස් රොක් අසල]]
විස්කොන්සින් ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට අනුව, 2017 දී ඩෝර් කවුන්ටි හි සැතපුම් 1270 ක (2 044 කි.මී.) මාර්ග තිබුණි.<ref>[https://wisconsindot.gov/Documents/travel/road/hwy-maps/county-maps/door.pdf Wisconsin DOT Door County Map]</ref>
 
=== මෝටර් රහිත ===
 
* අහ්නාපී රාජ්‍ය මාවත ස්ටර්ජන් බොක්ක කෙවානි හා සම්බන්ධ කරයි, ශීත හිම තුවේ හිමබෝල ප්‍රවේශය කාලගුණය සහ මංපෙත් සකස් කිරීම මත රඳා පවතී.<ref>[https://www.travelwisconsin.com/snowreport/snowmobile Wisconsin Snow Report]</ref> අයිස් යුගයේ මාවත බොහෝ අහ්නාපී රාජ්‍ය මාවත සමඟ සමපාත වුවද, අයිස් යුගයේ මාවත ස්ටර්ජන් බොක්කෙන් and ත් වී එහි උතුරු පර්යන්තය පොටවටෝමි රාජ්‍ය උද්‍යානයට ළඟා වේ.<ref>[https://iceagetrail.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5ff8f517b1e34d46bb70ed21b36286c6 Ice Age National Scenic Trail Hiker Resource Map]</ref>
* WIS 42 සහ 57 ලේක් මිචිගන් කවයේ සංචාරයේ කොටසකි.<ref>[http://www.greatlakescircletour.org/tours/lmct.html Lake Michigan Circle Tour], Great Lakes Circle Tour website.</ref>
* බිත්තර වරාය සංචාරක සමයේදී ගමේ දිවා කාලයට පමණක් සීමා වූ නොමිලේ පොදු පාපැදි බෙදා ගැනීමේ පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කරයි.<ref>[https://dnr.wi.gov/topic/GreenTier/Participants/Reports/Legacy2018EggHarbor.pdf Green Tier Legacy Community 2018 Annual Report], Village of Egg Harbor, Wisconsin DNR, වන පිටුව 4</ref>
 
=== වායු ===
ග්‍රීන් බේ-ඔස්ටින් ස්ට්‍රෝබෙල් ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපල සහ ස්ටර්ජන් බේ අතර දෛනික පෞද්ගලික ෂටල් සේවාවක් ක්‍රියාත්මක වේ. <ref name="table7.63">[https://web.archive.org/web/20190410055130/http://map.co.door.wi.us/planning/Comp-Plan/Final_20091106/Chapter%207%20-%20Transportation%20_adopted%2010-27-09_.pdf Table 7.6: Transportation Service Providers, Door County], වන පිටුව 176 (වන පිටුව 16 හි pdf), found in Chapter 7-Transportation, October 27, 2009, Door County Comprehensive Plan, 2030 Volume II, Resource Report</ref> නිත්‍ය සේවාවක් ඇති ආසන්නතම නගරාන්තර බස් නැවතුම්පොළ ග්‍රීන් බේහි ඇත.<ref>[https://www.jeffersonlines.com/bus-stops/wisconsin/ Bus to Wisconsin], ''jeffersonlines.com'', accessed January 12, 2020</ref>  
 
=== තොටුපළ ===
 
* වොෂිංටන් දූපතට තොටුපළවල් දෙකක් සේවය කරයි. පළමු මාර්ගය වන්නේ දොරවල් අර්ධද්වීපයේ සිට ඩෙට්‍රොයිට් වරාය දක්වා මිනිත්තු 30 ක තොටුපළක් ප්‍රවාහනය, මෝටර් රථ සහ මගී තොටුපළෙන් දිනපතා නෝර්ත්පෝට් පියර් සිට අධිවේගී 42 හි උතුරු පර්යන්තය දක්වා පිටත් වීමයි. මෙම තොටුපළ වසරකට ආසන්න වශයෙන් සංචාර 225,000 ක් කරයි. <ref name="table7.622">[https://web.archive.org/web/20190410055130/http://map.co.door.wi.us/planning/Comp-Plan/Final_20091106/Chapter%207%20-%20Transportation%20_adopted%2010-27-09_.pdf Table 7.6: Transportation Service Providers, Door County], වන පිටුව 176 (වන පිටුව 16 හි pdf), found in Chapter 7-Transportation, October 27, 2009, Door County Comprehensive Plan, 2030 Volume II, Resource Report</ref> දෙවන මාර්ගය ගිල්ස් රොක්හි සංස්ථාපිත නොවන ප්‍රජාවෙන් විනාඩි 20 ක මාර්ගයකින් පිටත් වන මගීන්ට පමණක් තොටුපළකි.<ref>{{Cite web|url=http://www.islandclipper.com/|title=The Island Clipper & The Viking Train|website=www.islandclipper.com|access-date=June 26, 2018}}</ref>
* රොක් අයිලන්ඩ් රාජ්‍ය උද්‍යානය වොෂිංටන් දූපතේ සිට පැමිණෙන මගී තොටුපළ වන ''කාර්ෆි'' වෙත ළඟා විය හැකිය.<ref>{{Cite web|url=http://www.wisferry.com/rock-island-ferry|title=Rock Island Ferry|website=www.wisferry.com|access-date=July 3, 2018}}</ref> (ශීත තුළ තුවේ දී රොක් දූපතට හිමබෝල සහ අඩි ගමනාගමනය හරහා ප්‍රවේශ විය හැකිය. )
* චේම්බර්ස් දූපතට නිතිපතා නියමිත තොටුපළක් නොතිබුණද, මාළු ක්‍රීක් වෙතින් ඇමතුමක් මත මිනිසුන් දිවයිනට ප්‍රවාහනය කරන බෝට්ටු ක්‍රියාකරුවන් ඇත.
 
== ජන විකාශනය ==
[[ගොනුව:Stella_Maris_Catholic_Parish.jpg|link=https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80:Stella_Maris_Catholic_Parish.jpg|thumb|ස්ටෙලා මාරිස් කතෝලික පැරිෂ්, රටේ උතුරු කොටසේ පිහිටි ස්ථාන හයක පල්ලියකි. මෙම පල්ලියේ ගොඩනැගිල්ල ජැක්සන්පෝට් හි පිහිටා ඇත.<ref>Stella Maris Parish website, [https://www.stellamarisparish.com/about-us/locations About Us: Locations], accessed December 14, 2019</ref>]]
 
=== තරුණ හා සමස්ත ජනගහනය පහත වැටීම ===
ACS ඇස්තමේන්තු වලට අනුව, රටෙහි 18 ට අඩු පුද්ගලයින්ගේ සංඛ්‍යාව 2010 දී 5,119 සිට 2017 දී 4,479 දක්වා පහත වැටුණි.<ref>[https://data.census.gov/cedsci/table?q=Door%20County&g=0500000US55029&hidePreview=false&table=DP05&tid=ACSDP5Y2017.DP05&vintage=2017&cid=DP05_0001E&layer=county&lastDisplayedRow=42 ACS 5-year estimate], Accessed December 12, 2019</ref> 2013 දී පර්යේෂකයෙකු අනාවැකි පළ කළේ 2040 වන විට රටේ ජනගහනය 4.2% කින් පහත වැටෙනු ඇති අතර එය සියලු විස්කොන්සින් ප්‍රාන්ත අතර 10 වන විශාලතම ප්‍රතිශතය පහත වැටෙනු ඇති බවයි.<ref>[https://doa.wi.gov/DIR/FinalProjs2040_Publication.pdf Wisconsin’s Future Population Projections for the State, Its Counties and Municipalities, 2010-2040], ලද්දේ David Egan-Robertson, UW-Madison Applied Population Laboratory, Prepared for the Wisconsin Department of Administration Demographic Services Center, December 2013, වන පිටුව 20 (වන පිටුව 24 හි pdf)</ref>
 
සෙවාස්ටොපොල් හි පෙර පාසල් වැඩසටහන හැරුණු විට, සියළුම ප්‍රාන්ත දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රාථමික, මධ්‍යම හා උසස් පාසල් මට්ටමින් 2000-2019 දක්වා සිසුන් බඳවා ගැනීම අඩු විය. <ref name=enrollment3>2000-2019 බඳවා ගැනීමේ සංඛ්‍යා විස්කොන්සින් වෙතින් පැමිණේ DPI [https://dpi.wi.gov/school-nutrition/program-statistics/archive#epr Program Statistics Archives, Wisconsin School Free/Reduced Eligibility Data] සහ විස්කොන්සින් DPI [https://dpi.wi.gov/school-nutrition/program-statistics School Nutrition Program Statistics] වොෂිංටන් දූපත හැර, 2019 සඳහා අතුරුදහන් වූ පාසල් මට්ටමේ බඳවා ගැනීම් සහ සහභාගීත්ව දත්ත සඳහා වාර්තා. ඒ වෙනුවට, 2018 [https://wisedash.dpi.wi.gov/Dashboard/Page/Home/Topic%20Area/Enrollment/Enrollment%20(Single%20Year)?filtersetid=d3297b44-3080-46bc-aaef-12d4905a0f81 WISEdash ප්‍රාථමික පාසල] and [https://wisedash.dpi.wi.gov/Dashboard/Page/Home/Topic%20Area/Enrollment/Enrollment%20(Single%20Year)?filtersetid=0e64588c-5e7f-40b9-aad5-7e81da9fe662 උසස් පාසැල] වොෂිංටන් දූපත සඳහා සංඛ්‍යාලේඛන භාවිතා වේ.</ref> උසස් පාසැල්වලට ඇතුළත් වීම <ref name=enrollment3/> සෘතුමය සේවකයින්ගේ හිඟයට දෝෂාරෝපණය කර ඇති අතර J-1 වීසා වැඩසටහන පුළුල් කිරීමට පොළඹවන ලද ගෞරවය හිමි විය.<ref>[https://doorcountypulse.com/j-1-visa-program-growing-in-door-county/ J-1 Visa Program Growing in Door County] ලද්දේ Jackson Parr, ''Peninsula Pulse'' May 4, 2018</ref>
 
=== ආගමික සංඛ්‍යාලේඛන ===
2010 සංඛ්යා ලේඛන දී, දොර කවුන්ටි විශාලතම ආගමික කණ්ඩායමක් විය [[කතෝලික ධර්මය|කතෝලික]] 9.325 බැතිමතුන්ගේ 2.982 විසින්අ. රෙපරමාදු [[ප්‍රොතෙස්තන්ත වාදය|භක්තිකයන්]] සම්බන්ධයෙන්නු ගමනය හයක් මීසම්, නමස්කාර සමග, ඇමරිකාවේ එවැන්ජලික ලුතරන් පල්ලිය ලූතරන් සභාවන් හතක් සභාවන්, 2.646 සමග විස්කොන්සින් එවැන්ජලික ලුතරන් සිනොඩ් සත් සභාවන්, 872 සමඟ ලූතරන් සභාවන් උතුරු ඇමරිකාවේ මොරවියන් පල්ලිය තුනක් සභාවන්, 834 සමඟ එක්සත් මෙතෝදිස්ත හතරක් සභාවන්, 533 [[ ක්‍රිස්තියානි ධර්මය|නිකායට අයත් නොවේ
කිතුනුවන්]] හය සභාවන්, 503 සමඟ ලුතරන් පල්ලිය - මිසූරි සිනොඩ් සභා දෙකක්, 283 සමඟ ලූතරන් සභාවන් ලූතරන් සභාවන් සඳහා වූ මෙහෙවර එක් සභාවේ, 270 සමඟ ලූතරන් සභාවන් අභිසාරී බැප්ටිස්ට් නිකායට තුනක් සභා, 213 සමඟ බැප්ටිස්ට් එක් සභාවේ, 207 සමඟ ක්රිස්තුස්ගේ එක්සත් සභාව එක් සභාව සමඟ ක්රිස්තියානීන් හා වෙනත් බැතිමතුන්ගේ 593. සමස්තයක් වශයෙන් ගත් කල, ජනගහනයෙන් 69.3% ක් ආගමික සභාවක අනුගාමිකයන් ලෙස ගණන් ගනු ලැබීය.<ref>[http://www.thearda.com/rcms2010/rcms2010A.asp?U=55029&T=county&Y=2010&S=adh County Membership Report: Door County (Wisconsin)], The Association of Religion Data Archives</ref>
 
== මහජන සෞඛ්‍යය ==
2015 වර්ෂය සඳහා මහජන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ බොහෝ පියවර වලදී, මුළු ප්‍රාන්තයේම සෞඛ්‍ය සම්පන්න හෝ සෞඛ්‍ය සම්පන්න සංඛ්‍යාවක් රට තුළ තිබේ.<ref>[https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p4/p45358-2017-door.pdf Wisconsin Public Health Profile for Door County], 2017 compared to [https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p4/p45358-2017.pdf Wisconsin Public Health Profile for Wisconsin], 2017, Office of health informatics, Division of Public Health, Wisconsin Department of Health Services.</ref> 2010–2014 දත්ත මත පදනම් වූ ගණනය කිරීම් වලට අනුව, ඩෝර් කවුන්ටි හි උපත ලැබූ දරුවන්ගේ ආයු අපේක්ෂාව අවුරුදු 80.9 ක් වන අතර එය විස්කොන්සින් ප්‍රාන්ත 72 න් නවවන ඉහළම අගයයි.<ref>[https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p01551.pdf Life Expectancy in Wisconsin] ලද්දේ Karl Pearson and Reka Sundaram-Stukel, August 2016, Wisconsin Department of Health Services, Office of Health Informatics, පිටු 13–4 (පිටු 15–16 හි pdf)</ref> 2000 සිට 2010 දක්වා, 75 ට අඩු පුද්ගලයින්ගේ නොමේරූ මරණ අනුපාතය 35.0% කින් පහත වැටුණි, මෙය විස්කොන්සින් හි දෙවන විශාලතම අඩුවීමයි.<ref>[https://wmstest.ancillapartners.com/_WMS/publications/wmj/pdf/112/5/211.pdf Progress in Reducing Premature Deaths in Wisconsin Counties, 2000-2010] ලද්දේ Thomas Nonnweiler, Elizabeth A. Pollock, Barbara Rudolph, and Patrick L. Remington, ''Wisconsin Medical Journal, Vol. 112'', October 2013, වන පිටුව 212</ref>
 
=== ටික් බෝවන රෝග ===
1991 සිට 1994 දක්වා ඩෝර් කවුන්ටි හි ලයිම් රෝගය වැළඳීමේ අවදානම පිළිබඳ අධ්‍යයනයකින් හෙළි වූයේ එය සාපේක්ෂව අඩු මට්ටමක පවතින බවයි. බොහෝ විස්කොන්සින් ප්‍රාන්තවලට වඩා එහි වෘක්ෂලතාදිය අඩු වීම නිසා විය හැකිය.<ref>[https://pdfs.semanticscholar.org/10a9/f17867952acbe2eac1bb9d81a37095ce2310.pdf Spatial Analysis of the Distribution of Lyme Disease in Wisconsin], ''American Journal of Epidemiology'', Vol. 145, No. 6, 1997, ලද්දේ Uriel Kitron and James J. Kazmierczak</ref> 2015 සිට 2017 දක්වා වාර්තා වූ ලයිම් රෝග 2015 දී රෝගීන් 4 සිට 2017 දී රෝගීන් 30 දක්වා වැඩි විය.<ref>[https://dhsgis.wi.gov/DHS/EPHTracker/#/map/Lyme%20Disease/lymeIndex/NOTRACT/Cases/lymeCtyIndex1?token=36TQHbT EPHTracker], Wisconsin Department of Public Health, Accessed December 19, 2019</ref> 2017 වන විට, රට තුළ කිසිදු බේබිසියෝසිස් රෝගයක් වාර්තා වී නැත, නමුත් මෙම රෝගයේ පරාසය 2001 සිට 2015 දක්වා ඊසානදිග විස්කොන්සින් දක්වා සැලකිය යුතු ලෙස ව්‍යාප්ත වීමෙන් පසුව බ්‍රවුන් කවුන්ටි ද ඇතුළත් වේ.<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5726235/pdf/mm6626a2.pdf Babesiosis Surveillance — Wisconsin, 2001–2015] ලද්දේ Elizabeth Stein, Lina I. Elbadawi, James Kazmierczak, හා Jeffrey P. Davis, ''Morbidity and Mortality Weekly Report, Volume 66'', Issue Number XX, පිටු 687–691. 2016 සංඛ්‍යාලේඛන සඳහා, බලන්න [https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p4/p45358-2016-door.pdf Wisconsin Public Health Profile for Door County], 2016, Office of health informatics, Division of Public Health, Wisconsin Department of Health Services 2017 සංඛ්‍යාලේඛන සඳහා, බලන්න [https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p4/p45358-2017-door.pdf Wisconsin Public Health Profile for Door County], 2017, Office of health informatics, Division of Public Health, Wisconsin Department of Health Services</ref>
 
=== වාහන අනතුරු ===
2010 සිට 2014 දක්වා කාලය තුළ රට තුළ සිදු වූ මාරාන්තික හෝ අබලන් වාහන අනතුරු බොහෝමයක් අමුත්තන්ට සම්බන්ධ විය. මෙම අනතුරු වලට සම්බන්ධ වූවන්ගෙන් 6% ක් ඉලිනොයිස්, 3% ෆ්ලොරිඩාව සහ 7% වෙනත් ප්‍රාන්ත වලින්.<ref>[https://doorcountypulse.com/half-county-vehicle-accidents-involve-visitors/ More Than Half of County Vehicle Accidents Involve Visitors] ලද්දේ Door County Pulse, Peninsula Pulse, November 10, 2016</ref> 1992 සිට 2001 දක්වා මෝටර් රථ අනතුරු දත්ත අධ්‍යයනයක දී, රිය පැදවීමේදී දැඩි රථවාහන තුවාල සිදුවීමේ අවදානම කෙවුනී ප්‍රාන්තයට වඩා ඩෝර් කවුන්ටි හි අඩු බව සොයා ගත් නමුත්, ඩෝර් කවුන්ටි 100 කට වඩා මාරාන්තික ලෙස තුවාල ලබා ඇත. කෙවුනි, බ්‍රවුන්, මැනිටෝවොක් සහ ෂෙබෝයගන් ප්‍රාන්ත. මෙය ඩෝර් කවුන්ටි හි තුවාල ලැබූවන් ප්‍රතිකාර සඳහා ගත කිරීමට සාපේක්ෂව දිගු දුරක් ගතවීම නිසා යැයි සිතිය හැකි අතර, ඉහළ මට්ටමේ කම්පන සහතිකයක් ඇති ආසන්නතම රෝහල ග්‍රීන් බේහි ශාන්ත වින්සන්ට් රෝහලයි.<ref>[http://www.wisconsinmedicalsociety.org/_WMS/publications/wmj/pdf/104/2/26.pdf Geographic analysis of traffic injury in Wisconsin: impact on case fatality of distance to level I/II trauma care.] ලද්දේ Maureen Durkin, Jane A. Mcelroy, Hui Guan, Wayne Bigelow, Tom Brazelton, ''Wisconsin Medical Journal'' 2005 Feb; 104(2):26–31.</ref> වර්තමානයේ, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ අරෝරා බේකෙයාර් දෙවන මට්ටමේ කම්පන මධ්‍යස්ථාන ලෙස සහතික කර ඇත.<ref>[https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1c2936dd21cc4448bc1c7e87194f315c Wisconsin Trauma Facilities] විද්‍යුත් සිතියම, Wisconsin Department of Health Services</ref>
 
== යාබද කවුන්ටි ==
 
* [[ විස්කොන්සින් හි කෙවුනි ප්‍රාන්තය|කෙවුනි ප්‍රාන්තය]] - දකුණ
* [[ විස්කොන්සින් හි බ්‍රවුන් කවුන්ටි|බ්‍රවුන් කවුන්ටි]] - නිරිතදිග
* [[ විස්කොන්සින්හි ඔකොන්ටෝ ප්‍රාන්තය|ඔකොන්ටෝ ප්‍රාන්තය]] - බටහිර
* [[ විස්කොන්සින්හි මැරිනෙට් ප්‍රාන්තය|මැරිනෙට් ප්‍රාන්තය]] - වයඹ දෙසින්
* [[ මිචිගන් හි මෙනොමිනි ප්‍රාන්තය|මිචිගන් හි මෙනොමිනි ප්‍රාන්තය]] - වයඹ දෙසින්
* [[ මිචිගන් හි ඩෙල්ටා කවුන්ටි|මිචිගන් හි ඩෙල්ටා ප්‍රාන්තය]] - උතුර
 
== ඡායාරූප ==
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-uncollapsed floatleft" cellpadding="5px" cellspacing="2" style="text-align:center; border:1px solid #444;"
|-style="background-color:#CEDFF9; text-align:center"
|colspan=4|රට තුළ දක්නට ලැබෙන ශාක, දිලීර සහ ඇල්ගී
|-
|colspan=4 align=center|{{Photomontage
| photo1a = Balsam-Fir-needles (top) (6255945534).gif{{!}}''[[Abies balsamea]]'', බෝල්සම් fir, අර්ධද්වීපයේ රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo1b = White-Spruce-needles (top).gif{{!}}''[[Picea glauca]]'', සුදු ස්පෘස්, අර්ධද්වීපයේ රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo1c = Tamarack Larix laricina Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Larix laricina]]'', තමරාක්, වොෂිංටන් දූපත
| photo1d = Thuja occidentalis foliage Wisconsin.jpg{{!}}''[[Thuja occidentalis]]'', නැගෙනහිර සුදු කිහිරි හෝ ආබර්විටා, අර්ධද්වීපයේ රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo1e = Common-Juniper-3.png{{!}}''[[Juniperus communis]]'' var. ''depressa'', පොදු ජුනිපර්, පොටවටෝමි රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo1f = Creeping juniper Juniperus horizontalis Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Juniperus horizontalis]]'', රිංගන ජුනිපර්, වොෂිංටන් දූපත
| photo1g = Staghorn-Sumac-leaves.gif{{!}}''[[Rhus typhina]]'', staghorn sumac, පොටවටෝමි රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo1h = Red-Osier-Dogwood-berries.gif{{!}}''[[Cornus sericea]]'', රෙඩෝසියර් ඩොග්වුඩ්, පොටවටෝමි රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo1i = Bunchberry dogwood Cornus canadensis Newport State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Cornus canadensis]]'', බන්ච්බෙරි ඩොග්වුඩ්, නිව්පෝට් රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo1j = Velvet-Leaf-Blueberry.gif{{!}}''[[Vaccinium myrtilloides]]'', වෙල්වට් කොළ හකල්බෙරි, පොටවටෝමි රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo1k = Primula mistassinica.jpg{{!}}''[[primula mistassinica]]'', මිස්ටැසිනි ප්‍රිම්රෝස්, ද රිජ්ස්
| photo1l = Wild sarsaparilla Aralia nudicaulis Newport State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Aralia nudicaulis]]'', වල් සර්සපරිල්ලා, නිව්පෝට් රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo2a = Yellow Ladys-Slipper Cypripedium parviflorum Ellison Bluff Wisconsin.jpg{{!}}''[[Cypripedium parviflorum]]'', කහ කාන්තාවගේ සෙරෙප්පුව, එලිසන් බ්ලෆ්
| photo2b = Bluebead Clintonia borealis Newport State Park Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Clintonia borealis]]'', bluebead, නිව්පෝට් රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo2c = White trillium Trillium grandiflorum Ellison Bluff Wisconsin.jpg{{!}}''[[Trillium grandiflorum]]'', සුදු ට්‍රිලියම්, එලිසන් බ්ලෆ්
| photo2d = Large-flowered Bellwort Uvularia grandifloria Ellison Bluff Wisconsin.jpg{{!}}''[[Uvularia grandifloria]]'', විශාල මල් සහිත බෙල්වෝට්, එලිසන් බ්ලෆ්
| photo2e = Smooth Solomons seal Polygonatum biflorum Rock Island State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Polygonatum biflorum]]'', සුමට සලමොන්ගේ මුද්‍රාව, රොක් අයිලන්ඩ් රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo2f = Canada Mayflower Maianthemum canadense Ellison Bluff Wisconsin.jpg{{!}}''[[Maianthemum canadense]]'', කැනඩාවේ මේෆ්ලවර්, එලිසන් බ්ලෆ්
| photo2g = Starry False Solomons Seal Maianthemum stellatum Europe Bay Woods Wisconsin.jpg{{!}}''[[Maianthemum stellatum]]'', තරු බොරු සලමොන්ගේ මුද්‍රාව, යුරෝපා බේ වුඩ්ස්
| photo2h = European lily of the valley Convallaria majalis Baileys Harbor Wisconsin.jpg{{!}}''[[Convallaria majalis]]'', මිටියාවතේ යුරෝපීය ලිලී, මඩ විල අසල
| photo2i = Common reed Phragmites australis North Bay Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Phragmites australis]]'', පොදු බට, උතුරු බොක්ක
| photo2j = Close up of Northern Wild Comfrey Cynoglossum boreale Ellison Bluff Wisconsin.jpg{{!}}''[[Cynoglossum boreale]]'', උතුරු වල් කොම්ෆ්‍රි, එලිසන් බ්ලෆ්
| photo2k = Stickywilly Galium aparine White Cliff Fen and Forest Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Galium aparine]]'', ඇලෙන සුළු, වයිට් ක්ලිෆ් ෆෙන් සහ වනාන්තරය
| photo2l = Woodland Forget-Me-Nots Myosotis sylvatica Peninsula State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Myosotis sylvatica]]'', වනාන්තරය අමතක-මට-නොව, අර්ධද්වීපයේ රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo2m = American Starflower Lysimachia borealis Newport State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Lysimachia borealis]]'', ඇමරිකානු තරු මල්, නිව්පෝට් රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo3a = Lesser fringed gentian Gentianopsis procera Moonlight Bay Bedrock Beach Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Gentianopsis procera]]'', අඩු මායිම් සහිත ජෙන්ටියන්, මූන්ලයිට් බොක්ක අවට
| photo3b = Nodding ladys tresses Spiranthes cernua Moonlight Bay Bedrock Beach Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Spiranthes cernua]]'', කාන්තාවගේ ආතතිය, මූන්ලයිට් බොක්ක අසල
| photo3c = Woodland strawberry Fragaria vesca Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Fragaria vesca]]'', වුඩ්ලන්ඩ් ස්ට්‍රෝබෙරි, වොෂිංටන් දූපත
| photo3d = Wild Strawberry Whitefish Dunes State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Fragaria virginiana]]'', වල් ස්ට්‍රෝබෙරි, වයිට්ෆිෂ් ඩූන්ස් රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo3e = Indian strawberry Duchesnea indica Moonlight Bay Bedrock Beach Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Duchesnea indica]]'', ඉන්දියානු ස්ට්රෝබෙරි, මූන්ලයිට් බොක්ක අවට
| photo3f = Multiflora rose Rosa multiflora Moonlight Bay Bedrock Beach Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Rosa multiflora]]'', මල්ටිෆ්ලෝරා රෝස, මූන්ලයිට් බොක්ක අසල
| photo3g = Silverweed cinquefoil Moonlight Bay Bedrock Beach Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Argentina anserina]]'', රිදී වීඩ් සින්ක්ෆොයිල්, මූන්ලයිට් බොක්ක අසල
| photo3h = Yellow-Avens-flower.gif{{!}}''[[Geum aleppicum]]'', කහ අවන්, අර්ධද්වීපයේ රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo3i = White-Avens-flower-2.gif{{!}}''[[Geum canadense]]'', සුදු අවන්, අර්ධද්වීපයේ රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo3j = Yellow marsh marigold Caltha palustris Baileys Harbor Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Caltha palustris]]'', කහ වගුරු මැරිජෝල්ඩ්, ද රිජ්ස්
| photo3k = Red columbine Aquilegia canadensis Ellison Bluff Wisconsin.jpg{{!}}''[[Aquilegia canadensis]]'', රතු කොලම්බයින්, එලිසන් බ්ලෆ්
| photo3l = White-Baneberry.gif{{!}}''[[Actaea pachypoda]]'', සුදු බේන්බෙරි, අර්ධද්වීපයේ රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo3m = Fringed Milkwort Polygala paucifolia Peninsula State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Polygala paucifolia]]'', ඉරි සහිත කිරි වෝර්ට්, අර්ධද්වීපයේ රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo4a = American Speedwell Veronica americana Moonlight Bay Bedrock Beach Wisconsin.jpg{{!}}''[[Veronica americana]]'', ඇමරිකානු ස්පීඩ්වෙල්, මූන්ලයිට් බේ අවට
| photo4b = Bellflower (6255462197).gif{{!}}''[[Campanula rotundifolia]]'', බ්ලූබෙල් බෙල්ෆ්ලවර්, අර්ධද්වීපයේ රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo4c = Marsh bellflower Campanula aparinoides Ellison Bluff Liberty Grove Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Campanula aparinoides]]'', මාෂ් බෙල්ෆ්ලවර්, එලිසන් බ්ලෆ්
| photo4d = Great blue lobelia Lobelia siphilitica Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Campanula aparinoides]]'', නියම නිල් ලොබෙලියා, වොෂිංටන් දූපත
| photo4e = Water smartweed Persicaria amphibia syn Polygonum amphibium Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Persicaria amphibia]]'', ජල ස්මාර්ට් වීඩ්, වොෂිංටන් දූපත
| photo4f = Common-St.png{{!}}''[[Hypericum perforatum]]'', පොදු ශාන්ත ජෝන්ස්වර්ට්, පොටවටෝමි රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo4g = Kalm's St. Johns wort Hypericum kalmianum Moonlight Bay Bedrock Beach Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Hypericum kalmianum]]'', කැල්ම්ස් ශාන්ත ජෝන්ස්වර්ට්, මූන්ලයිට් බොක්ක අසල
| photo4h = Common-Milkweed-flowers (6255449025).gif{{!}}''[[Asclepias syriaca]]'', පොදු කිරිපිටි, අර්ධද්වීපයේ රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo4i = Mentha canadensis.jpg{{!}}''[[Mentha canadensis]]'', කැනේඩියානු හෝ ක්ෂේත්‍ර මින්ට්, ස්ථානය නොදන්නා
| photo4j = Heal-All.gif{{!}}''[[Prunella vulgaris]]'', පොදු ආත්මාරක්ෂාව, අර්ධද්වීපයේ රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo4k = Dwarf Lake Iris (Iris lacustris) (4719635645).jpg{{!}}''[[Iris lacustris]]'', වාමන විල අයිරිස්, අර්ධද්වීපයේ රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo4l = Canada violet Viola canadensis Kangaroo Lake Wisconsin.jpg{{!}}''[[Viola canadensis]]'', කැනඩාවේ වයලට්, කැන්ගරු විල අසල
| photo5a = Hookedspur violet Viola adunca Moonlight Bay Bedrock Beach Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Viola adunca]]'', හූක්ස්පූර් වයලට්, මූන්ලයිට් බොක්ක අසල
| photo5b = Viola nephrophylla (4711056912).jpg{{!}}''[[Viola nephrophylla]]'', උතුරු බොග් වයලට්, නිව්පෝට් රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo5c = Downy yellow violet Viola pubescens Ellison Bluff Wisconsin.jpg{{!}}''[[Viola pubescens]]'', ඩවුන් කහ වයලට්, එලිසන් බ්ලෆ්
| photo5d = Oxeye-Daisy.gif{{!}}''[[Leucanthemum vulgare]]'', ඔක්ස් අයි ඩේසි, පොටවටෝමි රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo5e = Tall-Wild-Lettuce-leaf.gif{{!}}''[[Lactuca canadensis]]'', කැනඩා සලාද කොළ, අර්ධද්වීපයේ රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo5f = Common sowthistle Sonchus oleraceus Mink River Estuary Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Sonchus oleraceus]]'', පොදු වපුරන, මින්ක් ගංගා මෝය
| photo5g = Chicory-flowers (6255982692).gif{{!}}''[[Cichorium intybus]]'', චිකෝරි, අර්ධද්වීපයේ රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo5h = Spotted knapweed Centaurea stoebe Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Centaurea stoebe]]'', පැල්ලම් සහිත නැප්වීඩ්, වොෂිංටන් දූපත
| photo5i = Daisy-Fleabane.png{{!}}''[[Erigeron strigosus]]'', තෘණ බිම් මැක්කන්, පොටවටෝමි රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo5j = Eastern daisy fleabane Erigeron annuus White Cliff Fen and Forest Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Erigeron annuus]]'', නැගෙනහිර ඩේසි ෆ්ලීබේන්, වයිට් ක්ලිෆ් ෆෙන් සහ වනාන්තරය
| photo5k = Jack-go-to-bed-at-noon goatsbeard Tragopogon pratensis Gibraltar Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Tragopogon pratensis]]'', ජැක්-යන්න-ඇඳට-දහවල් එළුවන් රැවුල, තෝර්ප් පොකුණ අවට
| photo5l = Smooth blue aster Symphyotrichum laeve Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Symphyotrichum laeve]]'', සුමට නිල් පැහැති තාරකාවක්, වොෂිංටන් දූපත
| photo5m = Bull thistle Cirsium vulgare Fish Creek Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Cirsium vulgare]]'', ගොන් thistle, මාළු ක්‍රීක් අවට
| photo6a = Orange-Hawkweed.gif{{!}}''[[Pilosella aurantiaca]]'', තැඹිලි උකුස්සන්, පොටවටෝමි රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo6b = Blackeyed Susan Rudbeckia hirta Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Rudbeckia hirta]]'', වොෂිංටන් දූපතේ සුසාන්
| photo6c = Spotted Joe Pye weed Eutrochium maculatum Baileys Harbor Wisconsin.jpg{{!}}''[[Eutrochium maculatum]]'', ජෝ පයි වල්පැලෑටි, මූන්ලයිට් බොක්ක අසල
| photo6d = Yarrow.gif{{!}}''[[Achillea millefolium]]'', පොදු යාරෝ, පොටවටෝමි රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo6e = Pussytoes (Antennaria neglecta).jpg{{!}}''[[Antennaria neglecta]]'', ක්ෂේත්‍ර පුසිටෝස්, අර්ධද්වීපයේ රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo6f = Western pearly everlasting Anaphalis margaritacea Rock Island State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Anaphalis margaritacea]]'', බටහිර මුතු සදාකාලික, රොක් අයිලන්ඩ් රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo6g = Common Burdock.png{{!}}''[[Arctium minus]]'', අඩු බරක්, අර්ධද්වීපයේ රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo6h = Lyrate Rock Cress Arabidopsis lyrata Europe Bay Woods Wisconsin.jpg{{!}}''[[Arabidopsis lyrata]]'', ලයිරේට් රොක්ක්‍රස්, යුරෝපා බේ වුඩ්ස්
| photo6i = Spreadingpod rockcress Arabis ×divaricarpa Peninsula State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Arabis]] ×divaricarpa'', පැතිරෙන පොඩ් රොක්ක්‍රස්, අර්ධද්වීපයේ රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo6k = Common evening primrose Oenothera biennis Moonlight Bay Bedrock Beach Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Oenothera biennis]]'', පොදු සන්ධ්‍යාවේ ප්‍රිම්රෝස්, මූන්ලයිට් බොක්ක අවට
| photo6l = Bastard toadflax Comandra umbellata Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Comandra umbellata]]'', අවජාතක ටොඩ්ෆ්ලැක්ස්, වොෂිංටන් දූපත
| photo6m = Bicknell's cranesbill Geranium bicknellii Potawatomi State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Geranium bicknellii]]'', බික්නෙල්ගේ දොඹකර, පොටවටෝමි රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo7a = Robert geranium Geranium robertianum Moonlight Bay Bedrock Beach Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Geranium robertianum]]'', රොබට් ගෙරානියම්, මූන්ලයිට් බොක්ක අවට
| photo7b = Smallflower false foxglove Agalinis paupercula Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Agalinis paupercula]]'', කුඩා මල් ව්‍යාජ ෆොක්ස්ලොව්, වොෂිංටන් දූපත
| photo7c = Wood Betony Pedicularis canadensis Ellison Bluff Wisconsin.jpg{{!}}''[[Pedicularis canadensis]]'', දැව බෙටෝනි, එලිසන් බ්ලෆ්
| photo7d = Scarlet Indian paintbrush Castilleja coccinea Baileys Harbor Wisconsin.jpg{{!}}''[[Castilleja coccinea]]'', තද රතු ඉන්දියානු තීන්ත බුරුසුව, මූන්ලයිට් බොක්ක අසල
| photo7e = Hooded coralroot Corallorhiza striata Baileys Harbor Wisconsin.jpg{{!}}''[[Corallorhiza striata]]'', තොප්පි කොරල් රූට්, ටොෆ්ට් පොයින්ට්
| photo7f = Lobelia kalmii Sister Bay Wisconsin.jpg{{!}}''[[Lobelia kalmii]]'', ඔන්ටාරියෝ ලොබෙලියා, සහෝදරි බේ
| photo7g = Sanicula marilandica Gardner Wisconsin.jpg{{!}}''[[Sanicula marilandica]]'', මේරිලන්ඩ් සනීපාරක්ෂක, ගාඩ්නර්
| photo7h = Cornus racemosa Union Wisconsin.jpg{{!}}''[[Cornus racemosa]]'', උතුරු මඩ වගුරු ඩොග්වුඩ්, යුනියන්
| photo7i = Berteroa incana Union Wisconsin.jpg{{!}}''[[Berteroa incana]]'', තුහීන ඇලිසම්, යුනියන්
| photo7j = Acer spicatum.jpg{{!}}''[[Acer spicatum]]'', මවුන්ටන් මේපල්, කේව් පොයින්ට් කවුන්ටි පාර්ක්
| photo7k = Aralia racemosa Sister Bay.jpg{{!}}''[[Aralia racemosa]]'', ඇමරිකානු ස්පයිනාර්ඩ්, සහෝදරි බේ
| photo7l = Cirsium pitcheri Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Cirsium pitcheri]]'', පිට්චර්ගේ thistle, ලිලී බේ
| photo7m = Sambucus racemosa red elderberry Baileys Harbor Wisconsin.jpg{{!}}''[[Sambucus racemosa]]'', රතු එල්ඩර්බෙරි, බේලීස් වරාය
| photo7n = Ranunculus bulbosus St. Anthonys turnip Egg Harbor Wisconsin.jpg{{!}}''[[Ranunculus bulbosus]]'', ශාන්ත ඇන්තනිස් ටර්නිප්, බිත්තර වරාය
| photo8a = Rosa blanda Little Sturgeon Wisconsin.jpg{{!}}''[[Rosa blanda]]'', සුමට රෝස, ලිට්ල් ස්ටර්ජන්
| photo8b = Crataegus punctata Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Crataegus punctata]]'', තිත් හැව්ටන්, වොෂිංටන් දූපත
| photo8c = Shepherdia canadensis Potawatomi State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Shepherdia canadensis]]'', බ්‍රිස්ටල්-කොළ රොන්මඩ, පොටවටෝමි රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo8d = Sedum acre Nasewaupee Wisconsin.jpg{{!}}''[[Sedum acre]]'', රන් කාපට්, නස්වෞපී
| photo8e = Arceuthobium pusillum Baileys Harbor Wisconsin.jpg{{!}}''[[Arceuthobium pusillum]]'', නැගෙනහිර වාමන මීදුම, බේලීස් වරාය
| photo8f = Calamagrostis canadensis Peninsula State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Calamagrostis canadensis]]'', බ්ලූජොයින්ට්, අර්ධද්වීපයේ රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo8g = Festuca trachyphylla Ephraim Wisconsin.jpg{{!}}''[[Festuca]] trachyphylla'', දෘ f ෆෙස්කියු, එප්‍රායිම්
| photo8h = Poa compressa Hotz Memorial Town Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Poa compressa]]'', කැනඩාවේ බ්ලූග්‍රෑස්, හොට්ස් අනුස්මරණ නගර උද්‍යානය
| photo8i = Poa saltuensis oldpasture bluegrass Sevastopol Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Poa saltuensis]]'', පැරණි තණබිම් බ්ලූග්‍රෑස්, සෙවාස්ටොපෝල්
| photo8j = Elymus lanceolatus subsp psammophilus Clay Banks Wisconsin.jpg{{!}}''[[Elymus lanceolatus]] subsp. psammophilus'', මහා විල් තිරිඟු ග්‍රාස්, මැටි බැංකු
| photo8k = Schizachne purpurascens Cave Point Spring Wisconsin.jpg{{!}}''[[Schizachne purpurascens]]'', බොරු මෙලික්, ගුහා පොයින්ට් වසන්තය
| photo8l = Carex castanea Mud Lake Wisconsin.jpg{{!}}''[[Carex castanea]]'', චෙස්නට් රොන් මඩ, මඩ ලේක් ප්‍රාන්ත වනජීවී ප්‍රදේශය
| photo8m = Carex communis Peninsula State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Carex communis]]'', තන්තුමය මූල රොන්මඩ, අර්ධද්වීපයේ රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo8n = Carex deweyana Peninsula State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Carex deweyana]]'', ඩිවි රොන්මඩ, අර්ධද්වීපයේ රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo8o = Carex eburnea Potawatomi State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Carex eburnea]]'', බ්‍රිස්ටල්-කොළ රොන්මඩ, පොටවටෝමි රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo8p = Carex hystericina Peninsula State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Carex hystericina]]'', බෝතල් බුරුසු රොන්මඩ, අර්ධද්වීපයේ රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo8q = Carex intumescens greater bladder sedge Sevastopol Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Carex intumescens]]'', වැඩි මුත්රාශයේ රොන්මඩ, සෙවාස්ටොපෝල්
| photo9a = Triglochin maritima Arbter Lake Sevastopol Wisconsin.jpg{{!}}''[[Triglochin maritima]]'', මුහුදු වෙරළේ ඊතල, ආබර්ටර් විලේ ඊසාන දෙසින්
| photo9b =Equisetum arvense Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Equisetum arvense]]'', ක්ෂේත්‍ර අශ්වාරෝහක, වල් පැලෑටි
| photo9c =Equisetum variegatum Baileys Harbor Wisconsin.jpg{{!}}''[[Equisetum variegatum]]'', විචිත්‍රවත් කස පහර, බේලීස් වරාය
| photo9d =Equisetum hyemale Sevastopol Wisconsin.jpg{{!}}''[[Equisetum hyemale]]'', රළු අශ්වාරෝහක, සෙවාස්ටොපෝල්
| photo9e =Equisetum x ferrissii Door County Wisconsin.jpg{{!}}''Equisetum x ferrissii'', වෙරළාරක්ෂක කඳවුරට උතුරින් මිචිගන් විල වෙරළ තීරයේ සහ ස්මූජන් අශ්වාරෝහක දෙමුහුන් ය
| photo9f =Equisetum scirpoides Jacksonport Wisconsin.jpg{{!}}''[[Equisetum scirpoides]]'', වාමන කස පහර, ජැක්සන්පෝට්
| photo9g =Gfp-wisconsin-newport-state-park-little-pine-trees.jpg{{!}}''Lycopodium annotinum'', සමාන පද ''[[Spinulum annotinum]]'', දැඩි සමාජ ශාලාව, නිව්පෝට් රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo9h =Selaginella selaginoides club spikemoss Ridges Baileys Harbor Wisconsin.jpg{{!}}''[[Selaginella selaginoides]]'', ක්ලබ් ස්පයික්මොස්, රිජ්ස්
| photo9i = Selaginella eclipes hidden spikemoss Ridges Baileys Harbor Wisconsin.jpg{{!}}''[[Selaginella eclipes]]'', සැඟවුණු ස්පයික්මෝස්, රිජ්ස්
| photo9j = Maidenhair-Ferns.gif{{!}}''[[Adiantum pedatum]]'', උතුරු කන්‍යා, අර්ධද්වීපයේ රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo9k = Eastern marsh fern Thelypteris palustris Vicinity of Ephraim Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Thelypteris palustris]]'', නැගෙනහිර වගුරු පර්ණාංගය, එප්‍රායිම් අසල
| photo9l =Botrychium multifidum Garrett Bay Wisconsin.jpg{{!}}''[[Botrychium multifidum]]'', ලෙදර් මිදි, ගැරට් බේ
| photo9m = Botrypus virginianus rattlesnake fern Garrett Bay Town of Liberty Grove Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Botrypus virginianus]]'', රැට්ල්ස්නේක් පර්ණාංග, ගැරට් බේ
| photo9n =Gymnocarpium robertianum North Bay Wisconsin.jpg{{!}}''[[Gymnocarpium robertianum]]'', සුවඳැති ඕක්ෆර්න්, උතුරු බොක්ක
| photo9o =Sulphur Polypore.gif{{!}}''[[Laetiporus sulphureus]]'', සල්ෆර් පොලිපෝර්, අර්ධද්වීපයේ රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo9p =Pholiota aurivella mushroom at campground in Door County, Wisconsin - Flickr - Jay Sturner.jpg{{!}}''[[Pholiota]] aurivella'', රන්වන් පරිමාණය, නිශ්චිත කඳවුරු බිම
| photo9q =Boreal oakmoss Evernia mesomorpha Ridges Baileys Harbor Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Evernia]] mesomorpha'', බෝරල් ඕක්මොස්, ද රිජ්ස්
| photo9r =Chara contraria Europe Lake Wisconsin.jpg{{!}}''[[Chara (alga)|Chara]] contraria'', යුරෝපීය ගල් විල ඉදිරිපිට
| align = left
| size =430
| spacing = 0
| color = black
| border = 1
| color_border = black
| text =
| text_background =
| foot_montage =
}}
|- style="background:#eee;"
|}
 
{{clear}}
 
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-uncollapsed floatleft" cellpadding="5px" cellspacing="2" style="text-align:center; border:1px solid #444;"
|-style="background-color:#CEDFF9; text-align:center"
|colspan=4|ඩෝර් කවුන්ටි හි ගගනගාමී ඡායාරූපකරණය
|-
|colspan=4 align=center|{{Photomontage
| photo1a = SL2-X5-386.jpg
| photo1b = SL3-33-302.jpg
| photo1c = STS028-153-Y.jpg
| photo1d = STS045-94-75.jpg
| photo1e = STS059-208-54.jpg
| photo1f = STS062-100-47.jpg
| photo1g = STS062-104-19.jpg
| photo2a = STS068-237-45.jpg
| photo2b = STS066-153-176.jpg
| photo2c = NM21-767-71.jpg
| photo2d = NM21-767-74.jpg
| photo2e = NM23-702-106.jpg
| photo2f = NM23-704-177.jpg
| photo2g = NM23-761-702.jpg
| photo3a = STS098-316-31.jpg
| photo3b = STS098-718-30 3.jpg
| photo3c = STS105-708-88 3.jpg
| photo3d = ISS004-722-34.jpg
| photo3e = ISS003-E-7546.jpg
| photo3f = ISS004-E-8478.jpg
| photo3g = ISS006-E-25195.jpg
| photo4a = ISS006-E-29288.jpg
| photo4b = ISS006-E-32207.jpg
| photo4c = ISS006-E-33579.jpg
| photo4d = ISS006-E-33580.jpg
| photo4e = ISS006-E-38008.jpg
| photo4f = ISS008-E-20330.jpg
| photo4g = ISS012-E-16838.jpg
| photo5a = ISS012-E-16839.jpg
| photo5b = ISS015-E-14027.jpg
| photo5c = ISS015-E-14280.jpg
| photo5d = ISS015-E-14281.jpg
| photo5f = ISS030-E-147656.jpg
| photo5g = ISS030-E-183973.jpg
| photo6a = ISS038-E-54749.jpg
| photo6b = ISS038-E-57969.jpg
| photo6c = ISS038-E-57974.jpg
| photo6d = ISS-38 Washington Island on Lake Michigan.jpg
| photo6e = ISS038-E-57981.jpg
| photo6f = ISS038-E-57982.jpg
| photo6g = ISS042-E-287841.jpg
| photo7a = ISS042-E-287842.jpg
| photo7b = ISS047-E-17773.jpg
| photo7c = Door Peninsula is flanked by Green Bay and Lake Michigan.jpg
| photo7d = ISS048-E-16348.jpg
| photo7e = ISS054-E-13520.jpg
| photo7f = ISS054-E-13536.jpg
| photo7g = ISS054-E-34353.jpg
| align = left
| size =430
| spacing = 0
| color = black
| border = 1
| color_border = black
| text =
| text_background =
| foot_montage =
}}
|- style="background:#eee;"
|}
 
{{clear}}
 
{| class="wikitable sortable floatleft" cellpadding="0px" cellspacing="0" style="text-align:left; border:0px solid #444;"
|-style="background-color:#CEDFF9; text-align:center"
|colspan=4|රට තුළ ඇති ස්වාභාවික ප්‍රදේශ
|-
|colspan=4 align=center|{{Photomontage
| photo1a = Peninsula Park Beech Forest.jpg{{!}}අර්ධද්වීප උද්‍යානය බීච් වනාන්තරය
| photo1b = Thuja occidentalis forest 2 Wisconsin.jpg{{!}}අර්ධද්වීප උද්‍යානය සුදු කිහිරි වනාන්තරය
| photo1c = The Ridges Sanctuary.jpg{{!}}රිජ්ස් අභයභූමිය
| photo2a = Sister Islands.jpg{{!}}සහෝදරි දූපත්
| photo2b = Toft Point.jpg{{!}}ටොෆ්ට් පොයින්ට්
| photo2c = Newport Conifer-Hardwoods.jpg{{!}}නිව්පෝට් කොනිෆර්-හාඩ්වුඩ්ස්
| photo3a = Jackson Harbor Ridges.jpg{{!}}ජැක්සන් වරාය රිජ්ස්
| photo3b = Mud Lake.jpg{{!}}මඩ විල
| photo3c = Whitefish Dunes.jpg{{!}}වයිට්ෆිෂ් ඩූන්ස්
| photo4a = Marshall's Point.jpg{{!}}මාෂල්ස් පොයින්ට්
| photo4b = Mink River Estuary State Natural Area.jpg{{!}}මින්ක් ගංගා මෝය
| photo4c = Moonlight Bay Bedrock Beach.jpg{{!}}මූන්ලයිට් බේ බෙඩ්රොක් බීච්
| photo5a = Coffey Swamp.jpg{{!}}කෝෆි ස්වම්ප්
| photo5b = Baileys Harbor Boreal Forest and Wetlands.jpg{{!}}බේලීස් වරාය බෝරල් වනාන්තරය සහ තෙත්බිම්
| photo5c = Kangaroo_Lake_Aerial.JPG{{!}}කැන්ගරු විල
| photo5d = Niagara Escarpment at Bayshore Blufflands.jpg{{!}}බේෂෝර් බ්ලෆ්ලන්ඩ්ස්
| photo6a = Ellison Bluff.jpg{{!}}එලිසන් බ්ලෆ්
| photo6b = Europe Bay Woods.jpg{{!}}යුරෝපය බේ වුඩ්ස්
| photo6c= North Bay State Natural Area.jpg{{!}}උතුරු බොක්ක
| photo7a = Rock Island Woods.jpg{{!}}රොක් අයිලන්ඩ් වුඩ්ස්
| photo7b = White Cliff Fen and Forest.jpg{{!}}වයිට් ක්ලිෆ් ෆෙන් සහ වනාන්තරය
| photo7c = Big and Little Marsh.jpg{{!}}ලොකු සහ පුංචි මාෂ්
| photo7d = Thorp Pond.jpg{{!}}තෝර්ප් පොකුණ
| photo8a = Detroit Harbor.jpg{{!}}ඩෙට්රොයිට් වරාය
| photo8b = Logan Creek.jpg{{!}}ලෝගන් ක්‍රීක්
| photo8c = Meridian Park.jpg{{!}}මෙරිඩියන් උද්‍යානය
| photo9a = Little Lake.jpg{{!}}පුංචි විල
| photo9b = Cave Point-Clay Banks.jpg{{!}}ගුහා පොයින්ට්-මැටි බැංකු
| photo9c = Column in the escarpment in Peninsula State Park.jpg{{!}}අර්ධද්වීපයේ නයගරා එස්කාර්ප්මන්ට්
| align = left
| size =250
| spacing = 0
| color = black
| border = 0
| color_border = black
| text =
| text_background =
| foot_montage =
}}
|- style="background:#eee;"
|}
 
{{clear}}
 
== සටහන් ==
<references group="lower-alpha" responsive="1"></references>
 
== යොමුව ==
<references />
 
== බාහිර සබැඳි ==
 
* විස්කොන්සින් ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ [http://wisconsindot.gov/Documents/travel/road/hwy-maps/county-maps/door.pdf දොර කවුන්ටි සිතියම]
 
[[[[:ප්‍රවර්ගය:ඇමරිකාව]]]]
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/474081" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි