"කොල්ලුපිටියේ මහින්ද සංඝරක්ඛිත හිමි" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්