"සිංහල අළුත් අවුරුද්ද රචනා" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්