"ශ්‍රී ලංකා ජනගහනය ජාතීන් අනුව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්