"ශ්‍රි ලංකා බාලදක්ෂ ලාංඡනය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්