"සංක්‍රාන්ති ලිංගික පුද්ගලයන්ගේ (අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂාව) පනත් කෙටුම්පත, 2017" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
ට්රාන්ස්ෙජ්ඩර් පුද්ගලයන්ට (අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂාව) පනත් ෙකටුම්පත [[2017]] වසෙර් පකිස්තානු සෙනෙට් සභාව විසින් සම්මත කරන ලද සම්මුතිෙය් අයිතිය සම්ෙපේෂණය කිරීම සඳහා පනතක් සම්මත කර ඇති අතර, දැන් ඔවුන් රජෙය් කාර්යාලවලින් සංක්රමණිකයන් ෙලස ලියාපදිංචි කළ හැකිය.<ref>{{cite web|url=https://www.dawn.com/news/1393766|title=Senate unanimously approves bill empowering transgenders to determine their own identity|first=Nadir|last=Guramani|date=7 March 2018|publisher=}}</ref>
 
==References==
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/465825" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි