"විකිපීඩියා:වැලිපිල්ල" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

→‎ඡායාරූප: ශීර්ෂ පා
(→‎ඡායාරූප: ශීර්ෂ පා)
(→‎ඡායාරූප: ශීර්ෂ පා)
| photo4c = Marsh bellflower Campanula aparinoides Ellison Bluff Liberty Grove Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Campanula aparinoides]]'', මාෂ් බෙල්ෆ්ලවර්, එලිසන් බ්ලෆ්
| photo4d = Great blue lobelia Lobelia siphilitica Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Campanula aparinoides]]'', නියම නිල් ලොබෙලියා, වොෂිංටන් දූපත
| photo4e = Water smartweed Persicaria amphibia syn Polygonum amphibium Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Persicaria amphibia]]'', waterජල smartweedස්මාර්ට් වීඩ්, Washingtonවොෂිංටන් Islandදූපත
| photo4f = Common-St.png{{!}}''[[Hypericum perforatum]]'', commonපොදු St.ශාන්ත Johnswortජෝන්ස්වර්ට්, Potawatomiපොටවටෝමි Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo4g = Kalm's St. Johns wort Hypericum kalmianum Moonlight Bay Bedrock Beach Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Hypericum kalmianum]]'', Kalm'sකැල්ම්ස් St.ශාන්ත Johnswortජෝන්ස්වර්ට්, Moonlightමූන්ලයිට් Bayබොක්ක vicinityඅසල
| photo4h = Common-Milkweed-flowers (6255449025).gif{{!}}''[[Asclepias syriaca]]'', commonපොදු milkweedකිරිපිටි, Peninsulaඅර්ධද්වීපයේ Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo4i = Mentha canadensis.jpg{{!}}''[[Mentha canadensis]]'', Canadianකැනේඩියානු orහෝ fieldක්ෂේත්‍ර mintමින්ට්, locationස්ථානය unknownනොදන්නා
| photo4j = Heal-All.gif{{!}}''[[Prunella vulgaris]]'', commonපොදු selfhealආත්මාරක්ෂාව, Peninsulaඅර්ධද්වීපයේ Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo4k = Dwarf Lake Iris (Iris lacustris) (4719635645).jpg{{!}}''[[Iris lacustris]]'', dwarfවාමන lakeවිල irisඅයිරිස්, Peninsulaඅර්ධද්වීපයේ Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo4l = Canada violet Viola canadensis Kangaroo Lake Wisconsin.jpg{{!}}''[[Viola canadensis]]'', Canadaකැනඩාවේ violetවයලට්, Kangarooකැන්ගරු Lakeවිල vicinityඅසල
| photo5a = Hookedspur violet Viola adunca Moonlight Bay Bedrock Beach Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Viola adunca]]'', hookedspurහූක්ස්පූර් violetවයලට්, Moonlightමූන්ලයිට් Bayබොක්ක vicinityඅසල
| photo5b = Viola nephrophylla (4711056912).jpg{{!}}''[[Viola nephrophylla]]'', northernඋතුරු bogබොග් violetවයලට්, Newportනිව්පෝට් Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo5c = Downy yellow violet Viola pubescens Ellison Bluff Wisconsin.jpg{{!}}''[[Viola pubescens]]'', downyඩවුන් yellowකහ violetවයලට්, Ellisonඑලිසන් bluffබ්ලෆ්
| photo5d = Oxeye-Daisy.gif{{!}}''[[Leucanthemum vulgare]]'', oxeyeඔක්ස් daisyඅයි ඩේසි, Potawatomiපොටවටෝමි Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo5e = Tall-Wild-Lettuce-leaf.gif{{!}}''[[Lactuca canadensis]]'', Canadaකැනඩා lettuceසලාද කොළ, Peninsulaඅර්ධද්වීපයේ Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo5f = Common sowthistle Sonchus oleraceus Mink River Estuary Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Sonchus oleraceus]]'', commonපොදු sowthistleවපුරන, Minkමින්ක් Riverගංගා Estuaryමෝය
| photo5g = Chicory-flowers (6255982692).gif{{!}}''[[Cichorium intybus]]'', chicoryචිකෝරි, Peninsulaඅර්ධද්වීපයේ Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo5h = Spotted knapweed Centaurea stoebe Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Centaurea stoebe]]'', spottedපැල්ලම් knapweedසහිත නැප්වීඩ්, Washingtonවොෂිංටන් Islandදූපත
| photo5i = Daisy-Fleabane.png{{!}}''[[Erigeron strigosus]]'', prairieතෘණ fleabaneබිම් මැක්කන්, Potawatomiපොටවටෝමි Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo5j = Eastern daisy fleabane Erigeron annuus White Cliff Fen and Forest Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Erigeron annuus]]'', easternනැගෙනහිර daisyඩේසි fleabaneෆ්ලීබේන්, Whiteවයිට් Cliffක්ලිෆ් Fenෆෙන් andසහ Forestවනාන්තරය
| photo5k = Jack-go-to-bed-at-noon goatsbeard Tragopogon pratensis Gibraltar Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Tragopogon pratensis]]'', Jackජැක්-goයන්න-toඇඳට-bed-at-noonදහවල් එළුවන් goatsbeardරැවුල, Thorpතෝර්ප් Pondපොකුණ vicinityඅවට
| photo5l = Smooth blue aster Symphyotrichum laeve Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Symphyotrichum laeve]]'', smoothසුමට blueනිල් asterපැහැති තාරකාවක්, Washingtonවොෂිංටන් Islandදූපත
| photo5m = Bull thistle Cirsium vulgare Fish Creek Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Cirsium vulgare]]'', bullගොන් thistle, Fishමාළු Creekක්‍රීක් vicinityඅවට
| photo6a = Orange-Hawkweed.gif{{!}}''[[Pilosella aurantiaca]]'', orangeතැඹිලි hawkweedඋකුස්සන්, Potawatomiපොටවටෝමි Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo6b = Blackeyed Susan Rudbeckia hirta Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Rudbeckia hirta]]'', blackeyedවොෂිංටන් Susan,දූපතේ Washington Islandසුසාන්
| photo6c = Spotted Joe Pye weed Eutrochium maculatum Baileys Harbor Wisconsin.jpg{{!}}''[[Eutrochium maculatum]]'', spottedජෝ Joeපයි Pye weedවල්පැලෑටි, Moonlightමූන්ලයිට් Bayබොක්ක vicinityඅසල
| photo6d = Yarrow.gif{{!}}''[[Achillea millefolium]]'', commonපොදු yarrowයාරෝ, Potawatomiපොටවටෝමි Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo6e = Pussytoes (Antennaria neglecta).jpg{{!}}''[[Antennaria neglecta]]'', fieldක්ෂේත්‍ර pussytoesපුසිටෝස්, Peninsulaඅර්ධද්වීපයේ Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo6f = Western pearly everlasting Anaphalis margaritacea Rock Island State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Anaphalis margaritacea]]'', westernබටහිර pearlyමුතු everlastingසදාකාලික, Rockරොක් Islandඅයිලන්ඩ් Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo6g = Common Burdock.png{{!}}''[[Arctium minus]]'', lesserඅඩු burdockබරක්, Peninsulaඅර්ධද්වීපයේ Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo6h = Lyrate Rock Cress Arabidopsis lyrata Europe Bay Woods Wisconsin.jpg{{!}}''[[Arabidopsis lyrata]]'', lyrateලයිරේට් rockcressරොක්ක්‍රස්, Europeයුරෝපා Bayබේ woodsවුඩ්ස්
| photo6i = Spreadingpod rockcress Arabis ×divaricarpa Peninsula State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Arabis]] ×divaricarpa'', spreadingpodපැතිරෙන rockcressපොඩ් රොක්ක්‍රස්, Peninsulaඅර්ධද්වීපයේ Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo6k = Common evening primrose Oenothera biennis Moonlight Bay Bedrock Beach Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Oenothera biennis]]'', Commonපොදු eveningසන්ධ්‍යාවේ primroseප්‍රිම්රෝස්, Moonlightමූන්ලයිට් Bayබොක්ක vicinityඅවට
| photo6l = Bastard toadflax Comandra umbellata Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Comandra umbellata]]'', bastardඅවජාතක toadflaxටොඩ්ෆ්ලැක්ස්, Washingtonවොෂිංටන් Islandදූපත
| photo6m = Bicknell's cranesbill Geranium bicknellii Potawatomi State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Geranium bicknellii]]'', Bicknell'sබික්නෙල්ගේ cranesbillදොඹකර, Potawatomiපොටවටෝමි Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo7a = Robert geranium Geranium robertianum Moonlight Bay Bedrock Beach Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Geranium robertianum]]'', Robertරොබට් geraniumගෙරානියම්, Moonlightමූන්ලයිට් Bayබොක්ක vicinityඅවට
| photo7b = Smallflower false foxglove Agalinis paupercula Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Agalinis paupercula]]'', smallflowerකුඩා falseමල් foxgloveව්‍යාජ ෆොක්ස්ලොව්, Washingtonවොෂිංටන් Islandදූපත
| photo7c = Wood Betony Pedicularis canadensis Ellison Bluff Wisconsin.jpg{{!}}''[[Pedicularis canadensis]]'', woodදැව betonyබෙටෝනි, Ellisonඑලිසන් bluffබ්ලෆ්
| photo7d = Scarlet Indian paintbrush Castilleja coccinea Baileys Harbor Wisconsin.jpg{{!}}''[[Castilleja coccinea]]'', scarletතද Indianරතු paintbrushඉන්දියානු තීන්ත බුරුසුව, Moonlightමූන්ලයිට් Bayබොක්ක vicinityඅසල
| photo7e = Hooded coralroot Corallorhiza striata Baileys Harbor Wisconsin.jpg{{!}}''[[Corallorhiza striata]]'', hoodedතොප්පි coralrootකොරල් රූට්, Toftටොෆ්ට් pointපොයින්ට්
| photo7f = Lobelia kalmii Sister Bay Wisconsin.jpg{{!}}''[[Lobelia kalmii]]'', Ontarioඔන්ටාරියෝ lobeliaලොබෙලියා, Sisterසහෝදරි Bayබේ
| photo7g = Sanicula marilandica Gardner Wisconsin.jpg{{!}}''[[Sanicula marilandica]]'', මේරිලන්ඩ් සනීපාරක්ෂක, ගාඩ්නර්
Ranunculus bulbosus St. Anthonys turnip Egg Harbor Wisconsin.jpg
| photo7gphoto7h = SaniculaCornus marilandicaracemosa GardnerUnion Wisconsin.jpg{{!}}''[[SaniculaCornus marilandicaracemosa]]'', Marylandඋතුරු sanicleමඩ වගුරු ඩොග්වුඩ්, Gardnerයුනියන්
| photo7hphoto7i = CornusBerteroa racemosaincana Union Wisconsin.jpg{{!}}''[[CornusBerteroa racemosaincana]]'', northernතුහීන swamp dogwoodඇලිසම්, Unionයුනියන්
| photo7j = Acer spicatum.jpg{{!}}''[[Acer spicatum]]'', මවුන්ටන් මේපල්, කේව් පොයින්ට් කවුන්ටි පාර්ක්
| photo7i = Berteroa incana Union Wisconsin.jpg{{!}}''[[Berteroa incana]]'', hoary alyssum, Union
| photo7k = Aralia racemosa Sister Bay.jpg{{!}}''[[Aralia racemosa]]'', ඇමරිකානු ස්පයිනාර්ඩ්, සහෝදරි බේ
| photo7j = Acer spicatum.jpg{{!}}''[[Acer spicatum]]'', mountain maple, Cave Point County Park
| photo7kphoto7l = AraliaCirsium racemosapitcheri SisterDoor BayCounty Wisconsin.jpg{{!}}''[[AraliaCirsium racemosapitcheri]]'', Americanපිට්චර්ගේ spikenardthistle, Sisterලිලී Bayබේ
| photo7lphoto7m = CirsiumSambucus pitcheriracemosa Doorred Countyelderberry Baileys Harbor Wisconsin.jpg{{!}}''[[CirsiumSambucus pitcheriracemosa]]'', Pitcher'sරතු thistleඑල්ඩර්බෙරි, Lilyබේලීස් Bayවරාය
| photo7mphoto7n = SambucusRanunculus racemosabulbosus redSt. Anthonys elderberryturnip BaileysEgg Harbor Wisconsin.jpg{{!}}''[[SambucusRanunculus racemosabulbosus]]'', redශාන්ත elderberryඇන්තනිස් ටර්නිප්, Baileysබිත්තර Harborවරාය
| photo7nphoto8a = RanunculusRosa bulbosusblanda St. Anthonys turnip EggLittle HarborSturgeon Wisconsin.jpg{{!}}''[[RanunculusRosa bulbosusblanda]]'', St. Anthonysසුමට turnipරෝස, Eggලිට්ල් Harborස්ටර්ජන්
| photo8aphoto8b = RosaCrataegus blandapunctata LittleWashington SturgeonIsland Wisconsin.jpg{{!}}''[[RosaCrataegus blandapunctata]]'', Smoothතිත් roseහැව්ටන්, Littleවොෂිංටන් Sturgeonදූපත
| photo8c = Shepherdia canadensis Potawatomi State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Shepherdia canadensis]]'', බ්‍රිස්ටල්-කොළ රොන්මඩ, පොටවටෝමි රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo8b = Crataegus punctata Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Crataegus punctata]]'', dotted hawthorn, Washington Island
| photo8cphoto8d = ShepherdiaSedum canadensisacre Potawatomi State ParkNasewaupee Wisconsin.jpg{{!}}''[[ShepherdiaSedum canadensisacre]]'', bristle-leafරන් sedgeකාපට්, Potawatomi State Parkනස්වෞපී
| photo8dphoto8e = SedumArceuthobium acrepusillum NasewaupeeBaileys Harbor Wisconsin.jpg{{!}}''[[SedumArceuthobium acrepusillum]]'', goldenනැගෙනහිර carpetවාමන මීදුම, Nasewaupeeබේලීස් වරාය
| photo8f = Calamagrostis canadensis Peninsula State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Calamagrostis canadensis]]'', bluejointබ්ලූජොයින්ට්, Peninsulaඅර්ධද්වීපයේ Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo8e = Arceuthobium pusillum Baileys Harbor Wisconsin.jpg{{!}}''[[Arceuthobium pusillum]]'', eastern dwarf mistletoe, Baileys Harbor
| photo8g = Festuca trachyphylla Ephraim Wisconsin.jpg{{!}}''[[Festuca]] trachyphylla'', hardදෘ fescuef ෆෙස්කියු, Ephraimඑප්‍රායිම්
| photo8f = Calamagrostis canadensis Peninsula State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Calamagrostis canadensis]]'', bluejoint, Peninsula State Park
| photo8h = Poa compressa Hotz Memorial Town Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Poa compressa]]'', කැනඩාවේ බ්ලූග්‍රෑස්, හොට්ස් අනුස්මරණ නගර උද්‍යානය
| photo8g = Festuca trachyphylla Ephraim Wisconsin.jpg{{!}}''[[Festuca]] trachyphylla'', hard fescue, Ephraim
| photo8hphoto8i = Poa compressasaltuensis Hotzoldpasture Memorialbluegrass TownSevastopol ParkDoor County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Poa compressasaltuensis]]'', Canadaපැරණි bluegrassතණබිම් බ්ලූග්‍රෑස්, Hotz Memorial Town Parkසෙවාස්ටොපෝල්
| photo8j = Elymus lanceolatus subsp psammophilus Clay Banks Wisconsin.jpg{{!}}''[[Elymus lanceolatus]] subsp. psammophilus'', Greatමහා Lakesවිල් wheatgrassතිරිඟු ග්‍රාස්, Clayමැටි Banksබැංකු
| photo8i = Poa saltuensis oldpasture bluegrass Sevastopol Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Poa saltuensis]]'', oldpasture bluegrass, Sevastopol
| photo8k = Schizachne purpurascens Cave Point Spring Wisconsin.jpg{{!}}''[[Schizachne purpurascens]]'', swallenබොරු false melicමෙලික්, Caveගුහා Pointපොයින්ට් Springවසන්තය
| photo8j = Elymus lanceolatus subsp psammophilus Clay Banks Wisconsin.jpg{{!}}''[[Elymus lanceolatus]] subsp. psammophilus'', Great Lakes wheatgrass, Clay Banks
| photo8l = Carex castanea Mud Lake Wisconsin.jpg{{!}}''[[Carex castanea]]'', චෙස්නට් රොන් මඩ, මඩ ලේක් ප්‍රාන්ත වනජීවී ප්‍රදේශය
| photo8k = Schizachne purpurascens Cave Point Spring Wisconsin.jpg{{!}}''[[Schizachne purpurascens]]'', swallen false melic, Cave Point Spring
| photo8lphoto8m = Carex castaneacommunis MudPeninsula LakeState Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Carex castaneacommunis]]'', chestnutතන්තුමය sedgeමූල රොන්මඩ, Mud Lake Stateඅර්ධද්වීපයේ Wildlifeරාජ්‍ය Areaඋද්‍යානය
| photo8mphoto8n = Carex communisdeweyana Peninsula State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Carex communisdeweyana]]'', fibrousrootඩිවි sedgeරොන්මඩ, Peninsulaඅර්ධද්වීපයේ Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo8nphoto8o = Carex deweyanaeburnea PeninsulaPotawatomi State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Carex deweyanaeburnea]]'', Deweyබ්‍රිස්ටල්-කොළ sedgeරොන්මඩ, Peninsulaපොටවටෝමි Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo8ophoto8p = Carex eburneahystericina PotawatomiPeninsula State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Carex eburneahystericina]]'', bristle-leafබෝතල් sedgeබුරුසු රොන්මඩ, Potawatomiඅර්ධද්වීපයේ Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo8pphoto8q = Carex hystericinaintumescens Peninsulagreater Statebladder Parksedge Sevastopol Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Carex hystericinaintumescens]]'', bottlebrushවැඩි sedgeමුත්රාශයේ රොන්මඩ, Peninsula State Parkසෙවාස්ටොපෝල්
| photo8qphoto9a = CarexTriglochin intumescensmaritima greaterArbter bladder sedgeLake Sevastopol Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[CarexTriglochin intumescensmaritima]]'', greaterමුහුදු bladderවෙරළේ sedgeඊතල, Sevastopolආබර්ටර් විලේ ඊසාන දෙසින්
| photo9b =Equisetum arvense Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Equisetum arvense]]'', ක්ෂේත්‍ර අශ්වාරෝහක, වල් පැලෑටි
| photo9a = Triglochin maritima Arbter Lake Sevastopol Wisconsin.jpg{{!}}''[[Triglochin maritima]]'', seaside arrowgrass, northeast side of Arbter Lake
| photo9bphoto9c =Equisetum arvensevariegatum DoorBaileys CountyHarbor Wisconsin.jpg{{!}}''[[Equisetum arvensevariegatum]]'', fieldවිචිත්‍රවත් horsetailකස පහර, weedyබේලීස් fieldවරාය
| photo9cphoto9d =Equisetum variegatumhyemale Baileys HarborSevastopol Wisconsin.jpg{{!}}''[[Equisetum variegatumhyemale]]'', variegatedරළු scouringrushඅශ්වාරෝහක, Baileys Harborසෙවාස්ටොපෝල්
| photo9e =Equisetum x ferrissii Door County Wisconsin.jpg{{!}}''Equisetum x ferrissii'', වෙරළාරක්ෂක කඳවුරට උතුරින් මිචිගන් විල වෙරළ තීරයේ සහ ස්මූජන් අශ්වාරෝහක දෙමුහුන් ය
| photo9d =Equisetum hyemale Sevastopol Wisconsin.jpg{{!}}''[[Equisetum hyemale]]'', rough horsetail, Sevastopol
| photo9ephoto9f =Equisetum xscirpoides ferrissii Door CountyJacksonport Wisconsin.jpg{{!}}''[[Equisetum x ferrissiiscirpoides]]'', aවාමන hybridකස of the scouringrush and smooth horsetailsපහර, Lake Michigan shore north of the Coast Guard Station Sturgeon Bayජැක්සන්පෝට්
| photo9g =Gfp-wisconsin-newport-state-park-little-pine-trees.jpg{{!}}''Lycopodium annotinum'', synonymසමාන පද ''[[Spinulum annotinum]]'', stiffදැඩි සමාජ clubmossශාලාව, Newportනිව්පෝට් Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo9f =Equisetum scirpoides Jacksonport Wisconsin.jpg{{!}}''[[Equisetum scirpoides]]'', dwarf scouringrush, Jacksonport
| photo9iphoto9h = Selaginella eclipesselaginoides hiddenclub spikemoss Ridges Baileys Harbor Wisconsin.jpg{{!}}''[[Selaginella eclipesselaginoides]]'', hiddenක්ලබ් spikemossස්පයික්මොස්, Ridgesරිජ්ස්
| photo9g =Gfp-wisconsin-newport-state-park-little-pine-trees.jpg{{!}}''Lycopodium annotinum'', synonym ''[[Spinulum annotinum]]'', stiff clubmoss, Newport State Park
| photo9hphoto9i = Selaginella selaginoideseclipes clubhidden spikemoss Ridges Baileys Harbor Wisconsin.jpg{{!}}''[[Selaginella selaginoideseclipes]]'', clubසැඟවුණු spikemossස්පයික්මෝස්, Ridgesරිජ්ස්
| photo9j = Maidenhair-Ferns.gif{{!}}''[[Adiantum pedatum]]'', උතුරු කන්‍යා, අර්ධද්වීපයේ රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo9i = Selaginella eclipes hidden spikemoss Ridges Baileys Harbor Wisconsin.jpg{{!}}''[[Selaginella eclipes]]'', hidden spikemoss, Ridges
| photo9k = Eastern marsh fern Thelypteris palustris Vicinity of Ephraim Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Thelypteris palustris]]'', නැගෙනහිර වගුරු පර්ණාංගය, එප්‍රායිම් අසල
| photo9j = Maidenhair-Ferns.gif{{!}}''[[Adiantum pedatum]]'', northern maidenhair, Peninsula State Park
| photo9kphoto9l =Botrychium Easternmultifidum marshGarrett fern Thelypteris palustris Vicinity of Ephraim Door CountyBay Wisconsin.jpg{{!}}''[[ThelypterisBotrychium palustrismultifidum]]'', easternලෙදර් marsh fernමිදි, vicinity ofගැරට් Ephraimබේ
| photo9lphoto9m =Botrychium multifidumBotrypus virginianus rattlesnake fern Garrett Bay Town of Liberty Grove Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[BotrychiumBotrypus multifidumvirginianus]]'', leatheryරැට්ල්ස්නේක් grapefernපර්ණාංග, Garrettගැරට් Bayබේ
| photo9n =Gymnocarpium robertianum North Bay Wisconsin.jpg{{!}}''[[Gymnocarpium robertianum]]'', scentedසුවඳැති oakfernඕක්ෆර්න්, Northඋතුරු Bayබොක්ක
| photo9m = Botrypus virginianus rattlesnake fern Garrett Bay Town of Liberty Grove Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Botrypus virginianus]]'', rattlesnake fern, Garrett Bay
| photo9o =Sulphur Polypore.gif{{!}}''[[Laetiporus sulphureus]]'', සල්ෆර් පොලිපෝර්, අර්ධද්වීපයේ රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo9n =Gymnocarpium robertianum North Bay Wisconsin.jpg{{!}}''[[Gymnocarpium robertianum]]'', scented oakfern, North Bay
| photo9p =Pholiota aurivella mushroom at campground in Door County, Wisconsin - Flickr - Jay Sturner.jpg{{!}}''[[Pholiota]] aurivella'', රන්වන් පරිමාණය, නිශ්චිත කඳවුරු බිම
| photo9o =Sulphur Polypore.gif{{!}}''[[Laetiporus sulphureus]]'', sulphur polypore, Peninsula State Park
| photo9pphoto9q =PholiotaBoreal aurivellaoakmoss mushroomEvernia atmesomorpha campgroundRidges inBaileys Harbor Door County, Wisconsin - Flickr - Jay Sturner.jpg{{!}}''[[PholiotaEvernia]] aurivellamesomorpha'', goldenබෝරල් scalycapඕක්මොස්, unspecified campgroundරිජ්ස්
| photo9r =Chara contraria Europe Lake Wisconsin.jpg{{!}}''[[Chara (alga)|Chara]] contraria'', oppositeයුරෝපීය stonewort,ගල් Europeවිල Lakeඉදිරිපිට
| photo9q =Boreal oakmoss Evernia mesomorpha Ridges Baileys Harbor Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Evernia]] mesomorpha'', Boreal oakmoss, The Ridges
| photo9r =Chara contraria Europe Lake Wisconsin.jpg{{!}}''[[Chara (alga)|Chara]] contraria'', opposite stonewort, Europe Lake
| align = left
| size =430

සංස්කරණ

84

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/453268" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි