"විකිපීඩියා:වැලිපිල්ල" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

→‎ඡායාරූප: ශීර්ෂ පා
(→‎ඡායාරූප: ශීර්ෂ පා)
(→‎ඡායාරූප: ශීර්ෂ පා)
| photo1j = Velvet-Leaf-Blueberry.gif{{!}}''[[Vaccinium myrtilloides]]'', වෙල්වට් කොළ හකල්බෙරි, පොටවටෝමි රාජ්‍ය උද්‍යානය
| photo1k = Primula mistassinica.jpg{{!}}''[[primula mistassinica]]'', මිස්ටැසිනි ප්‍රිම්රෝස්, ද රිජ්ස්
| photo1l = Wild sarsaparilla Aralia nudicaulis Newport State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Aralia nudicaulis]]'', wildවල් sarsaparillaසර්සපරිල්ලා, Newportනිව්පෝට් Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo2a = Yellow Ladys-Slipper Cypripedium parviflorum Ellison Bluff Wisconsin.jpg{{!}}''[[Cypripedium parviflorum]]'', yellowකහ lady's-slipperකාන්තාවගේ සෙරෙප්පුව, Ellisonඑලිසන් bluffබ්ලෆ්
| photo2b = Bluebead Clintonia borealis Newport State Park Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Clintonia borealis]]'', bluebead, Newportනිව්පෝට් Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo2c = White trillium Trillium grandiflorum Ellison Bluff Wisconsin.jpg{{!}}''[[Trillium grandiflorum]]'', whiteසුදු trilliumට්‍රිලියම්, Ellisonඑලිසන් bluffබ්ලෆ්
| photo2d = Large-flowered Bellwort Uvularia grandifloria Ellison Bluff Wisconsin.jpg{{!}}''[[Uvularia grandifloria]]'', large-floweredවිශාල bellwortමල් සහිත බෙල්වෝට්, Ellisonඑලිසන් bluffබ්ලෆ්
| photo2e = Smooth Solomons seal Polygonatum biflorum Rock Island State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Polygonatum biflorum]]'', smoothසුමට Solomon'sසලමොන්ගේ sealමුද්‍රාව, Rockරොක් Islandඅයිලන්ඩ් Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo2f = Canada Mayflower Maianthemum canadense Ellison Bluff Wisconsin.jpg{{!}}''[[Maianthemum canadense]]'', Canadaකැනඩාවේ mayflowerමේෆ්ලවර්, Ellisonඑලිසන් bluffබ්ලෆ්
| photo2g = Starry False Solomons Seal Maianthemum stellatum Europe Bay Woods Wisconsin.jpg{{!}}''[[Maianthemum stellatum]]'', starryතරු falseබොරු Solomon'sසලමොන්ගේ sealමුද්‍රාව, Europeයුරෝපා Bayබේ woodsවුඩ්ස්
| photo2h = European lily of the valley Convallaria majalis Baileys Harbor Wisconsin.jpg{{!}}''[[Convallaria majalis]]'', Europeanමිටියාවතේ lilyයුරෝපීය of the valleyලිලී, Mudමඩ lakeවිල vicinityඅසල
| photo2i = Common reed Phragmites australis North Bay Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Phragmites australis]]'', commonපොදු reedබට, Northඋතුරු Bayබොක්ක
| photo2j = Close up of Northern Wild Comfrey Cynoglossum boreale Ellison Bluff Wisconsin.jpg{{!}}''[[Cynoglossum boreale]]'', northernඋතුරු wildවල් comfreyකොම්ෆ්‍රි, Ellisonඑලිසන් bluffබ්ලෆ්
| photo2k = Stickywilly Galium aparine White Cliff Fen and Forest Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Galium aparine]]'', stickywillyඇලෙන සුළු, Whiteවයිට් Cliffක්ලිෆ් Fenෆෙන් andසහ Forestවනාන්තරය
| photo2l = Woodland Forget-Me-Nots Myosotis sylvatica Peninsula State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Myosotis sylvatica]]'', woodlandවනාන්තරය forgetඅමතක-meමට-notනොව, Peninsulaඅර්ධද්වීපයේ Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo2m = American Starflower Lysimachia borealis Newport State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Lysimachia borealis]]'', Americanඇමරිකානු starflowerතරු මල්, Newportනිව්පෝට් Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo3a = Lesser fringed gentian Gentianopsis procera Moonlight Bay Bedrock Beach Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Gentianopsis procera]]'', lesserඅඩු fringedමායිම් gentianසහිත ජෙන්ටියන්, Moonlightමූන්ලයිට් Bayබොක්ක vicinityඅවට
| photo3b = Nodding ladys tresses Spiranthes cernua Moonlight Bay Bedrock Beach Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Spiranthes cernua]]'', noddingකාන්තාවගේ lady's tressesආතතිය, Moonlightමූන්ලයිට් Bayබොක්ක vicinityඅසල
| photo3c = Woodland strawberry Fragaria vesca Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Fragaria vesca]]'', woodlandවුඩ්ලන්ඩ් strawberryස්ට්‍රෝබෙරි, Washingtonවොෂිංටන් Islandදූපත
| photo3d = Wild Strawberry Whitefish Dunes State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Fragaria virginiana]]'', wildවල් strawberryස්ට්‍රෝබෙරි, Whitefishවයිට්ෆිෂ් Dunesඩූන්ස් Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo3e = Indian strawberry Duchesnea indica Moonlight Bay Bedrock Beach Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Duchesnea indica]]'', Indianඉන්දියානු strawberryස්ට්රෝබෙරි, Moonlightමූන්ලයිට් Bayබොක්ක vicinityඅවට
| photo3f = Multiflora rose Rosa multiflora Moonlight Bay Bedrock Beach Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Rosa multiflora]]'', multifloraමල්ටිෆ්ලෝරා roseරෝස, Moonlightමූන්ලයිට් Bayබොක්ක vicinityඅසල
| photo3g = Silverweed cinquefoil Moonlight Bay Bedrock Beach Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Argentina anserina]]'', silverweedරිදී cinquefoilවීඩ් සින්ක්ෆොයිල්, Moonlightමූන්ලයිට් Bayබොක්ක vicinityඅසල
| photo3h = Yellow-Avens-flower.gif{{!}}''[[Geum aleppicum]]'', yellowකහ avensඅවන්, Peninsulaඅර්ධද්වීපයේ Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo3i = White-Avens-flower-2.gif{{!}}''[[Geum canadense]]'', whiteසුදු avensඅවන්, Peninsulaඅර්ධද්වීපයේ Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo3j = Yellow marsh marigold Caltha palustris Baileys Harbor Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Caltha palustris]]'', yellowකහ marshවගුරු marigoldමැරිජෝල්ඩ්, The Ridgesරිජ්ස්
| photo3k = Red columbine Aquilegia canadensis Ellison Bluff Wisconsin.jpg{{!}}''[[Aquilegia canadensis]]'', redරතු columbineකොලම්බයින්, Ellisonඑලිසන් bluffබ්ලෆ්
| photo3l = White-Baneberry.gif{{!}}''[[Actaea pachypoda]]'', whiteසුදු baneberryබේන්බෙරි, Peninsulaඅර්ධද්වීපයේ Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo3m = Fringed Milkwort Polygala paucifolia Peninsula State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Polygala paucifolia]]'', fringedඉරි milkwortසහිත කිරි වෝර්ට්, Peninsulaඅර්ධද්වීපයේ Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo4a = American Speedwell Veronica americana Moonlight Bay Bedrock Beach Wisconsin.jpg{{!}}''[[Veronica americana]]'', Americanඇමරිකානු speedwellස්පීඩ්වෙල්, Moonlightමූන්ලයිට් Bayබේ vicinityඅවට
| photo4b = Bellflower (6255462197).gif{{!}}''[[Campanula rotundifolia]]'', bluebellබ්ලූබෙල් bellflowerබෙල්ෆ්ලවර්, Peninsulaඅර්ධද්වීපයේ Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo4c = Marsh bellflower Campanula aparinoides Ellison Bluff Liberty Grove Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Campanula aparinoides]]'', marshමාෂ් bellflowerබෙල්ෆ්ලවර්, Ellisonඑලිසන් bluffබ්ලෆ්
| photo4d = Great blue lobelia Lobelia siphilitica Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Campanula aparinoides]]'', greatනියම blueනිල් lobeliaලොබෙලියා, Washingtonවොෂිංටන් Islandදූපත
| photo4e = Water smartweed Persicaria amphibia syn Polygonum amphibium Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Persicaria amphibia]]'', water smartweed, Washington Island
| photo4f = Common-St.png{{!}}''[[Hypericum perforatum]]'', common St. Johnswort, Potawatomi State Park

සංස්කරණ

84

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/453267" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි