"විකිපීඩියා:වැලිපිල්ල" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

→‎යාබද කවුන්ටි: == ඡායාරූප ==
(→‎ආකර්ෂණ: ස්ටර්ජන් බේ, නෝර්ත්පෝට් සහ ප්ලම්, ඩෙට්රොයිට්, වොෂිංටන් සහ රොක් දූපත් වල ගුවන් දසුන)
(→‎යාබද කවුන්ටි: == ඡායාරූප ==)
* [[ මිචිගන් හි මෙනොමිනි ප්‍රාන්තය|මිචිගන් හි මෙනොමිනි ප්‍රාන්තය]] - වයඹ දෙසින්
* [[ මිචිගන් හි ඩෙල්ටා කවුන්ටි|මිචිගන් හි ඩෙල්ටා ප්‍රාන්තය]] - උතුර
 
== ඡායාරූප ==
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-uncollapsed floatright" cellpadding="5px" cellspacing="2" style="text-align:left; border:1px solid #444;"
|-style="background-color:#CEDFF9; text-align:center"
|colspan=4|රට තුළ දක්නට ලැබෙන ශාක, දිලීර සහ ඇල්ගී
|-
|colspan=4 align=center|{{Photomontage
| photo1a = Balsam-Fir-needles (top) (6255945534).gif{{!}}''[[Abies balsamea]]'', balsam fir, Peninsula State Park
| photo1b = White-Spruce-needles (top).gif{{!}}''[[Picea glauca]]'', white spruce, Peninsula State Park
| photo1c = Tamarack Larix laricina Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Larix laricina]]'', tamarack, Washington Island
| photo1d = Thuja occidentalis foliage Wisconsin.jpg{{!}}''[[Thuja occidentalis]]'', eastern white cedar or arborvitae, Peninsula State Park
| photo1e = Common-Juniper-3.png{{!}}''[[Juniperus communis]]'' var. ''depressa'', common juniper, Potawatomi State Park
| photo1f = Creeping juniper Juniperus horizontalis Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Juniperus horizontalis]]'', creeping juniper, Washington Island
| photo1g = Staghorn-Sumac-leaves.gif{{!}}''[[Rhus typhina]]'', staghorn sumac, Potawatomi State Park
| photo1h = Red-Osier-Dogwood-berries.gif{{!}}''[[Cornus sericea]]'', redosier dogwood, Potawatomi State Park
| photo1i = Bunchberry dogwood Cornus canadensis Newport State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Cornus canadensis]]'', bunchberry dogwood, Newport State Park
| photo1j = Velvet-Leaf-Blueberry.gif{{!}}''[[Vaccinium myrtilloides]]'', velvetleaf huckleberry, Potawatomi State Park
| photo1k = Primula mistassinica.jpg{{!}}''[[Mistassini primrose]]'', primula mistassinica, The Ridges
| photo1l = Wild sarsaparilla Aralia nudicaulis Newport State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Aralia nudicaulis]]'', wild sarsaparilla, Newport State Park
| photo2a = Yellow Ladys-Slipper Cypripedium parviflorum Ellison Bluff Wisconsin.jpg{{!}}''[[Cypripedium parviflorum]]'', yellow lady's-slipper, Ellison bluff
| photo2b = Bluebead Clintonia borealis Newport State Park Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Clintonia borealis]]'', bluebead, Newport State Park
| photo2c = White trillium Trillium grandiflorum Ellison Bluff Wisconsin.jpg{{!}}''[[Trillium grandiflorum]]'', white trillium, Ellison bluff
| photo2d = Large-flowered Bellwort Uvularia grandifloria Ellison Bluff Wisconsin.jpg{{!}}''[[Uvularia grandifloria]]'', large-flowered bellwort, Ellison bluff
| photo2e = Smooth Solomons seal Polygonatum biflorum Rock Island State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Polygonatum biflorum]]'', smooth Solomon's seal, Rock Island State Park
| photo2f = Canada Mayflower Maianthemum canadense Ellison Bluff Wisconsin.jpg{{!}}''[[Maianthemum canadense]]'', Canada mayflower, Ellison bluff
| photo2g = Starry False Solomons Seal Maianthemum stellatum Europe Bay Woods Wisconsin.jpg{{!}}''[[Maianthemum stellatum]]'', starry false Solomon's seal, Europe Bay woods
| photo2h = European lily of the valley Convallaria majalis Baileys Harbor Wisconsin.jpg{{!}}''[[Convallaria majalis]]'', European lily of the valley, Mud lake vicinity
| photo2i = Common reed Phragmites australis North Bay Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Phragmites australis]]'', common reed, North Bay
| photo2j = Close up of Northern Wild Comfrey Cynoglossum boreale Ellison Bluff Wisconsin.jpg{{!}}''[[Cynoglossum boreale]]'', northern wild comfrey, Ellison bluff
| photo2k = Stickywilly Galium aparine White Cliff Fen and Forest Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Galium aparine]]'', stickywilly, White Cliff Fen and Forest
| photo2l = Woodland Forget-Me-Nots Myosotis sylvatica Peninsula State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Myosotis sylvatica]]'', woodland forget-me-not, Peninsula State Park
| photo2m = American Starflower Lysimachia borealis Newport State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Lysimachia borealis]]'', American starflower, Newport State Park
| photo3a = Lesser fringed gentian Gentianopsis procera Moonlight Bay Bedrock Beach Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Gentianopsis procera]]'', lesser fringed gentian, Moonlight Bay vicinity
| photo3b = Nodding ladys tresses Spiranthes cernua Moonlight Bay Bedrock Beach Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Spiranthes cernua]]'', nodding lady's tresses, Moonlight Bay vicinity
| photo3c = Woodland strawberry Fragaria vesca Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Fragaria vesca]]'', woodland strawberry, Washington Island
| photo3d = Wild Strawberry Whitefish Dunes State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Fragaria virginiana]]'', wild strawberry, Whitefish Dunes State Park
| photo3e = Indian strawberry Duchesnea indica Moonlight Bay Bedrock Beach Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Duchesnea indica]]'', Indian strawberry, Moonlight Bay vicinity
| photo3f = Multiflora rose Rosa multiflora Moonlight Bay Bedrock Beach Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Rosa multiflora]]'', multiflora rose, Moonlight Bay vicinity
| photo3g = Silverweed cinquefoil Moonlight Bay Bedrock Beach Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Argentina anserina]]'', silverweed cinquefoil, Moonlight Bay vicinity
| photo3h = Yellow-Avens-flower.gif{{!}}''[[Geum aleppicum]]'', yellow avens, Peninsula State Park
| photo3i = White-Avens-flower-2.gif{{!}}''[[Geum canadense]]'', white avens, Peninsula State Park
| photo3j = Yellow marsh marigold Caltha palustris Baileys Harbor Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Caltha palustris]]'', yellow marsh marigold, The Ridges
| photo3k = Red columbine Aquilegia canadensis Ellison Bluff Wisconsin.jpg{{!}}''[[Aquilegia canadensis]]'', red columbine, Ellison bluff
| photo3l = White-Baneberry.gif{{!}}''[[Actaea pachypoda]]'', white baneberry, Peninsula State Park
| photo3m = Fringed Milkwort Polygala paucifolia Peninsula State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Polygala paucifolia]]'', fringed milkwort, Peninsula State Park
| photo4a = American Speedwell Veronica americana Moonlight Bay Bedrock Beach Wisconsin.jpg{{!}}''[[Veronica americana]]'', American speedwell, Moonlight Bay vicinity
| photo4b = Bellflower (6255462197).gif{{!}}''[[Campanula rotundifolia]]'', bluebell bellflower, Peninsula State Park
| photo4c = Marsh bellflower Campanula aparinoides Ellison Bluff Liberty Grove Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Campanula aparinoides]]'', marsh bellflower, Ellison bluff
| photo4d = Great blue lobelia Lobelia siphilitica Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Campanula aparinoides]]'', great blue lobelia, Washington Island
| photo4e = Water smartweed Persicaria amphibia syn Polygonum amphibium Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Persicaria amphibia]]'', water smartweed, Washington Island
| photo4f = Common-St.png{{!}}''[[Hypericum perforatum]]'', common St. Johnswort, Potawatomi State Park
| photo4g = Kalm's St. Johns wort Hypericum kalmianum Moonlight Bay Bedrock Beach Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Hypericum kalmianum]]'', Kalm's St. Johnswort, Moonlight Bay vicinity
| photo4h = Common-Milkweed-flowers (6255449025).gif{{!}}''[[Asclepias syriaca]]'', common milkweed, Peninsula State Park
| photo4i = Mentha canadensis.jpg{{!}}''[[Mentha canadensis]]'', Canadian or field mint, location unknown
| photo4j = Heal-All.gif{{!}}''[[Prunella vulgaris]]'', common selfheal, Peninsula State Park
| photo4k = Dwarf Lake Iris (Iris lacustris) (4719635645).jpg{{!}}''[[Iris lacustris]]'', dwarf lake iris, Peninsula State Park
| photo4l = Canada violet Viola canadensis Kangaroo Lake Wisconsin.jpg{{!}}''[[Viola canadensis]]'', Canada violet, Kangaroo Lake vicinity
| photo5a = Hookedspur violet Viola adunca Moonlight Bay Bedrock Beach Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Viola adunca]]'', hookedspur violet, Moonlight Bay vicinity
| photo5b = Viola nephrophylla (4711056912).jpg{{!}}''[[Viola nephrophylla]]'', northern bog violet, Newport State Park
| photo5c = Downy yellow violet Viola pubescens Ellison Bluff Wisconsin.jpg{{!}}''[[Viola pubescens]]'', downy yellow violet, Ellison bluff
| photo5d = Oxeye-Daisy.gif{{!}}''[[Leucanthemum vulgare]]'', oxeye daisy, Potawatomi State Park
| photo5e = Tall-Wild-Lettuce-leaf.gif{{!}}''[[Lactuca canadensis]]'', Canada lettuce, Peninsula State Park
| photo5f = Common sowthistle Sonchus oleraceus Mink River Estuary Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Sonchus oleraceus]]'', common sowthistle, Mink River Estuary
| photo5g = Chicory-flowers (6255982692).gif{{!}}''[[Cichorium intybus]]'', chicory, Peninsula State Park
| photo5h = Spotted knapweed Centaurea stoebe Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Centaurea stoebe]]'', spotted knapweed, Washington Island
| photo5i = Daisy-Fleabane.png{{!}}''[[Erigeron strigosus]]'', prairie fleabane, Potawatomi State Park
| photo5j = Eastern daisy fleabane Erigeron annuus White Cliff Fen and Forest Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Erigeron annuus]]'', eastern daisy fleabane, White Cliff Fen and Forest
| photo5k = Jack-go-to-bed-at-noon goatsbeard Tragopogon pratensis Gibraltar Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Tragopogon pratensis]]'', Jack-go-to-bed-at-noon goatsbeard, Thorp Pond vicinity
| photo5l = Smooth blue aster Symphyotrichum laeve Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Symphyotrichum laeve]]'', smooth blue aster, Washington Island
| photo5m = Bull thistle Cirsium vulgare Fish Creek Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Cirsium vulgare]]'', bull thistle, Fish Creek vicinity
| photo6a = Orange-Hawkweed.gif{{!}}''[[Pilosella aurantiaca]]'', orange hawkweed, Potawatomi State Park
| photo6b = Blackeyed Susan Rudbeckia hirta Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Rudbeckia hirta]]'', blackeyed Susan, Washington Island
| photo6c = Spotted Joe Pye weed Eutrochium maculatum Baileys Harbor Wisconsin.jpg{{!}}''[[Eutrochium maculatum]]'', spotted Joe Pye weed, Moonlight Bay vicinity
| photo6d = Yarrow.gif{{!}}''[[Achillea millefolium]]'', common yarrow, Potawatomi State Park
| photo6e = Pussytoes (Antennaria neglecta).jpg{{!}}''[[Antennaria neglecta]]'', field pussytoes, Peninsula State Park
| photo6f = Western pearly everlasting Anaphalis margaritacea Rock Island State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Anaphalis margaritacea]]'', western pearly everlasting, Rock Island State Park
| photo6g = Common Burdock.png{{!}}''[[Arctium minus]]'', lesser burdock, Peninsula State Park
| photo6h = Lyrate Rock Cress Arabidopsis lyrata Europe Bay Woods Wisconsin.jpg{{!}}''[[Arabidopsis lyrata]]'', lyrate rockcress, Europe Bay woods
| photo6i = Spreadingpod rockcress Arabis ×divaricarpa Peninsula State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Arabis]] ×divaricarpa'', spreadingpod rockcress, Peninsula State Park
| photo6k = Common evening primrose Oenothera biennis Moonlight Bay Bedrock Beach Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Oenothera biennis]]'', Common evening primrose, Moonlight Bay vicinity
| photo6l = Bastard toadflax Comandra umbellata Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Comandra umbellata]]'', bastard toadflax, Washington Island
| photo6m = Bicknell's cranesbill Geranium bicknellii Potawatomi State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Geranium bicknellii]]'', Bicknell's cranesbill, Potawatomi State Park
| photo7a = Robert geranium Geranium robertianum Moonlight Bay Bedrock Beach Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Geranium robertianum]]'', Robert geranium, Moonlight Bay vicinity
| photo7b = Smallflower false foxglove Agalinis paupercula Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Agalinis paupercula]]'', smallflower false foxglove, Washington Island
| photo7c = Wood Betony Pedicularis canadensis Ellison Bluff Wisconsin.jpg{{!}}''[[Pedicularis canadensis]]'', wood betony, Ellison bluff
| photo7d = Scarlet Indian paintbrush Castilleja coccinea Baileys Harbor Wisconsin.jpg{{!}}''[[Castilleja coccinea]]'', scarlet Indian paintbrush, Moonlight Bay vicinity
| photo7e = Hooded coralroot Corallorhiza striata Baileys Harbor Wisconsin.jpg{{!}}''[[Corallorhiza striata]]'', hooded coralroot, Toft point
| photo7f = Lobelia kalmii Sister Bay Wisconsin.jpg{{!}}''[[Lobelia kalmii]]'', Ontario lobelia, Sister Bay
Ranunculus bulbosus St. Anthonys turnip Egg Harbor Wisconsin.jpg
| photo7g = Sanicula marilandica Gardner Wisconsin.jpg{{!}}''[[Sanicula marilandica]]'', Maryland sanicle, Gardner
| photo7h = Cornus racemosa Union Wisconsin.jpg{{!}}''[[Cornus racemosa]]'', northern swamp dogwood, Union
| photo7i = Berteroa incana Union Wisconsin.jpg{{!}}''[[Berteroa incana]]'', hoary alyssum, Union
| photo7j = Acer spicatum.jpg{{!}}''[[Acer spicatum]]'', mountain maple, Cave Point County Park
| photo7k = Aralia racemosa Sister Bay.jpg{{!}}''[[Aralia racemosa]]'', American spikenard, Sister Bay
| photo7l = Cirsium pitcheri Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Cirsium pitcheri]]'', Pitcher's thistle, Lily Bay
| photo7m = Sambucus racemosa red elderberry Baileys Harbor Wisconsin.jpg{{!}}''[[Sambucus racemosa]]'', red elderberry, Baileys Harbor
| photo7n = Ranunculus bulbosus St. Anthonys turnip Egg Harbor Wisconsin.jpg{{!}}''[[Ranunculus bulbosus]]'', St. Anthonys turnip, Egg Harbor
| photo8a = Rosa blanda Little Sturgeon Wisconsin.jpg{{!}}''[[Rosa blanda]]'', Smooth rose, Little Sturgeon
| photo8b = Crataegus punctata Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Crataegus punctata]]'', dotted hawthorn, Washington Island
| photo8c = Shepherdia canadensis Potawatomi State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Shepherdia canadensis]]'', bristle-leaf sedge, Potawatomi State Park
| photo8d = Sedum acre Nasewaupee Wisconsin.jpg{{!}}''[[Sedum acre]]'', golden carpet, Nasewaupee
| photo8e = Arceuthobium pusillum Baileys Harbor Wisconsin.jpg{{!}}''[[Arceuthobium pusillum]]'', eastern dwarf mistletoe, Baileys Harbor
| photo8f = Calamagrostis canadensis Peninsula State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Calamagrostis canadensis]]'', bluejoint, Peninsula State Park
| photo8g = Festuca trachyphylla Ephraim Wisconsin.jpg{{!}}''[[Festuca]] trachyphylla'', hard fescue, Ephraim
| photo8h = Poa compressa Hotz Memorial Town Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Poa compressa]]'', Canada bluegrass, Hotz Memorial Town Park
| photo8i = Poa saltuensis oldpasture bluegrass Sevastopol Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Poa saltuensis]]'', oldpasture bluegrass, Sevastopol
| photo8j = Elymus lanceolatus subsp psammophilus Clay Banks Wisconsin.jpg{{!}}''[[Elymus lanceolatus]] subsp. psammophilus'', Great Lakes wheatgrass, Clay Banks
| photo8k = Schizachne purpurascens Cave Point Spring Wisconsin.jpg{{!}}''[[Schizachne purpurascens]]'', swallen false melic, Cave Point Spring
| photo8l = Carex castanea Mud Lake Wisconsin.jpg{{!}}''[[Carex castanea]]'', chestnut sedge, Mud Lake State Wildlife Area
| photo8m = Carex communis Peninsula State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Carex communis]]'', fibrousroot sedge, Peninsula State Park
| photo8n = Carex deweyana Peninsula State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Carex deweyana]]'', Dewey sedge, Peninsula State Park
| photo8o = Carex eburnea Potawatomi State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Carex eburnea]]'', bristle-leaf sedge, Potawatomi State Park
| photo8p = Carex hystericina Peninsula State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Carex hystericina]]'', bottlebrush sedge, Peninsula State Park
| photo8q = Carex intumescens greater bladder sedge Sevastopol Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Carex intumescens]]'', greater bladder sedge, Sevastopol
| photo9a = Triglochin maritima Arbter Lake Sevastopol Wisconsin.jpg{{!}}''[[Triglochin maritima]]'', seaside arrowgrass, northeast side of Arbter Lake
| photo9b =Equisetum arvense Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Equisetum arvense]]'', field horsetail, weedy field
| photo9c =Equisetum variegatum Baileys Harbor Wisconsin.jpg{{!}}''[[Equisetum variegatum]]'', variegated scouringrush, Baileys Harbor
| photo9d =Equisetum hyemale Sevastopol Wisconsin.jpg{{!}}''[[Equisetum hyemale]]'', rough horsetail, Sevastopol
| photo9e =Equisetum x ferrissii Door County Wisconsin.jpg{{!}}''Equisetum x ferrissii'', a hybrid of the scouringrush and smooth horsetails, Lake Michigan shore north of the Coast Guard Station Sturgeon Bay
| photo9f =Equisetum scirpoides Jacksonport Wisconsin.jpg{{!}}''[[Equisetum scirpoides]]'', dwarf scouringrush, Jacksonport
| photo9g =Gfp-wisconsin-newport-state-park-little-pine-trees.jpg{{!}}''Lycopodium annotinum'', synonym ''[[Spinulum annotinum]]'', stiff clubmoss, Newport State Park
| photo9h =Selaginella selaginoides club spikemoss Ridges Baileys Harbor Wisconsin.jpg{{!}}''[[Selaginella selaginoides]]'', club spikemoss, Ridges
| photo9i = Selaginella eclipes hidden spikemoss Ridges Baileys Harbor Wisconsin.jpg{{!}}''[[Selaginella eclipes]]'', hidden spikemoss, Ridges
| photo9j = Maidenhair-Ferns.gif{{!}}''[[Adiantum pedatum]]'', northern maidenhair, Peninsula State Park
| photo9k = Eastern marsh fern Thelypteris palustris Vicinity of Ephraim Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Thelypteris palustris]]'', eastern marsh fern, vicinity of Ephraim
| photo9l =Botrychium multifidum Garrett Bay Wisconsin.jpg{{!}}''[[Botrychium multifidum]]'', leathery grapefern, Garrett Bay
| photo9m = Botrypus virginianus rattlesnake fern Garrett Bay Town of Liberty Grove Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Botrypus virginianus]]'', rattlesnake fern, Garrett Bay
| photo9n =Gymnocarpium robertianum North Bay Wisconsin.jpg{{!}}''[[Gymnocarpium robertianum]]'', scented oakfern, North Bay
| photo9o =Sulphur Polypore.gif{{!}}''[[Laetiporus sulphureus]]'', sulphur polypore, Peninsula State Park
| photo9p =Pholiota aurivella mushroom at campground in Door County, Wisconsin - Flickr - Jay Sturner.jpg{{!}}''[[Pholiota]] aurivella'', golden scalycap, unspecified campground
| photo9q =Boreal oakmoss Evernia mesomorpha Ridges Baileys Harbor Door County Wisconsin.jpg{{!}}''[[Evernia]] mesomorpha'', Boreal oakmoss, The Ridges
| photo9r =Chara contraria Europe Lake Wisconsin.jpg{{!}}''[[Chara (alga)|Chara]] contraria'', opposite stonewort, Europe Lake
| align = left
| size =430
| spacing = 0
| color = black
| border = 1
| color_border = black
| text =
| text_background =
| foot_montage =
}}
|- style="background:#eee;"
|}
 
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-uncollapsed floatleft" cellpadding="5px" cellspacing="2" style="text-align:center; border:1px solid #444;"
|-style="background-color:#CEDFF9; text-align:center"
|colspan=4|Select astronaut photography of Door County
|-
|colspan=4 align=center|{{Photomontage
| photo1a = SL2-X5-386.jpg
| photo1b = SL3-33-302.jpg
| photo1c = STS028-153-Y.jpg
| photo1d = STS045-94-75.jpg
| photo1e = STS059-208-54.jpg
| photo1f = STS062-100-47.jpg
| photo1g = STS062-104-19.jpg
| photo2a = STS068-237-45.jpg
| photo2b = STS066-153-176.jpg
| photo2c = NM21-767-71.jpg
| photo2d = NM21-767-74.jpg
| photo2e = NM23-702-106.jpg
| photo2f = NM23-704-177.jpg
| photo2g = NM23-761-702.jpg
| photo3a = STS098-316-31.jpg
| photo3b = STS098-718-30 3.jpg
| photo3c = STS105-708-88 3.jpg
| photo3d = ISS004-722-34.jpg
| photo3e = ISS003-E-7546.jpg
| photo3f = ISS004-E-8478.jpg
| photo3g = ISS006-E-25195.jpg
| photo4a = ISS006-E-29288.jpg
| photo4b = ISS006-E-32207.jpg
| photo4c = ISS006-E-33579.jpg
| photo4d = ISS006-E-33580.jpg
| photo4e = ISS006-E-38008.jpg
| photo4f = ISS008-E-20330.jpg
| photo4g = ISS012-E-16838.jpg
| photo5a = ISS012-E-16839.jpg
| photo5b = ISS015-E-14027.jpg
| photo5c = ISS015-E-14280.jpg
| photo5d = ISS015-E-14281.jpg
| photo5f = ISS030-E-147656.jpg
| photo5g = ISS030-E-183973.jpg
| photo6a = ISS038-E-54749.jpg
| photo6b = ISS038-E-57969.jpg
| photo6c = ISS038-E-57974.jpg
| photo6d = ISS-38 Washington Island on Lake Michigan.jpg
| photo6e = ISS038-E-57981.jpg
| photo6f = ISS038-E-57982.jpg
| photo6g = ISS042-E-287841.jpg
| photo7a = ISS042-E-287842.jpg
| photo7b = ISS047-E-17773.jpg
| photo7c = ISS048-E-15904.jpg
| photo7d = ISS048-E-16348.jpg
| photo7e = ISS054-E-13520.jpg
| photo7f = ISS054-E-13536.jpg
| photo7g = ISS054-E-34353.jpg
| align = left
| size =430
| spacing = 0
| color = black
| border = 1
| color_border = black
| text =
| text_background =
| foot_montage =
}}
|- style="background:#eee;"
|}
 
{| class="wikitable sortable floatright" cellpadding="0px" cellspacing="0" style="text-align:left; border:0px solid #444;"
|-style="background-color:#CEDFF9; text-align:center"
|colspan=4|State Natural Areas within the county
|-
|colspan=4 align=center|{{Photomontage
| photo1a = Peninsula Park Beech Forest.jpg{{!}}Peninsula Park Beech Forest
| photo1b = Thuja occidentalis forest 2 Wisconsin.jpg{{!}}Peninsula Park White Cedar Forest
| photo1c = The Ridges Sanctuary.jpg{{!}}The Ridges Sanctuary
| photo2a = Sister Islands.jpg{{!}}Sister Islands
| photo2b = Toft Point.jpg{{!}}Toft Point
| photo2c = Newport Conifer-Hardwoods.jpg{{!}}Newport Conifer-Hardwoods
| photo3a = Jackson Harbor Ridges.jpg{{!}}Jackson Harbor Ridges
| photo3b = Mud Lake.jpg{{!}}Mud Lake
| photo3c = Whitefish Dunes.jpg{{!}}Whitefish Dunes
| photo4a = Marshall's Point.jpg{{!}}Marshall's Point
| photo4b = Mink River Estuary State Natural Area.jpg{{!}}Mink River Estuary
| photo4c = Moonlight Bay Bedrock Beach.jpg{{!}}Moonlight Bay Bedrock Beach
| photo5a = Coffey Swamp.jpg{{!}}Coffey Swamp
| photo5b = Baileys Harbor Boreal Forest and Wetlands.jpg{{!}}Baileys Harbor Boreal Forest and Wetlands
| photo5c = Kangaroo_Lake_Aerial.JPG{{!}}Kangaroo Lake
| photo5d = Niagara Escarpment at Bayshore Blufflands.jpg{{!}}Bayshore Blufflands
| photo6a = Ellison Bluff.jpg{{!}}Ellison Bluff
| photo6b = Europe Bay Woods.jpg{{!}}Europe Bay Woods
| photo6c= North Bay State Natural Area.jpg{{!}}North Bay
| photo7a = Rock Island Woods.jpg{{!}}Rock Island Woods
| photo7b = White Cliff Fen and Forest.jpg{{!}}White Cliff Fen and Forest
| photo7c = Big and Little Marsh.jpg{{!}}Big and Little Marsh
| photo7d = Thorp Pond.jpg{{!}}Thorp Pond
| photo8a = Detroit Harbor.jpg{{!}}Detroit Harbor
| photo8b = Logan Creek.jpg{{!}}Logan Creek
| photo8c = Meridian Park.jpg{{!}}Meridian Park
| photo9a = Little Lake.jpg{{!}}Little Lake
| photo9b = Cave Point-Clay Banks.jpg{{!}}Cave Point-Clay Banks
| photo9c = Column in the escarpment in Peninsula State Park.jpg{{!}}Peninsula Niagara Escarpment
| align = left
| size =250
| spacing = 0
| color = black
| border = 0
| color_border = black
| text =
| text_background =
| foot_montage =
}}
|- style="background:#eee;"
|}
 
== සටහන් ==

සංස්කරණ

84

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/453211" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි