"පරිශීලක:Chamika1990/බ්‍රිතාන්‍ය රජ ලැයිස්තුව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Chamika1990 මගින් සිදුකල 442602 සංශෝධනය අහෝසි කරන්න (සාකච්ඡා)
No edit summary
(Chamika1990 මගින් සිදුකල 442602 සංශෝධනය අහෝසි කරන්න (සාකච්ඡා))
| 6 February 1665<br />[[ශාන්ත ජේම්ස් මාලිගය]]<hr />දෙවන ජේම්ස් රජුගේ<br/> සහ ඈන් හයිඩ්ගේ දියණිය
| ඩෙන්මාර්කයේ ජෝර්ජ් කුමරු<br />ශාන්ත ජේම්ස් මාලිගය<br />28 ජුලි 1683<br />No surviving children
| 1 අගෝස්තු 1714<br />[[කෙන්සින්ටන් මාලිගය]]<br />වයස: {{age in years and days|1665|2|6|1714|8|1}}
| දෙවන ජේම්ස් රජුගේ දෙවන දියණිය<hr />[[Bill of Rights 1689]]
| <ref>{{cite web|url=https://www.royal.uk/anne-r-1702-1714|title=Anne (r. 1702–1714)|website=royal.gov.uk|accessdate=16 January 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20180125020033/https://www.royal.uk/anne-r-1702-1714|archive-date=25 January 2018|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>
| 28 May 1660<br />[[Leineschloss]]<hr />හැනෝවර්හි අර්නස්ට් ඔගස්ටස් වරක-කුමරුගේ<br />සහ සොෆියා කුමරියගේ පුත්
| බෘන්ස්වික්-ලනබර්ග් සෙල් හි සොෆියා ඩොරතියා කුමරිය<br />21 නොවැම්බර් 1682<br />දරුවන් 2යි
| 11 ජූනි 1727<br />[[Osnabrück]]<br />වයස: {{age in years and days|1660|5|28|1727|6|27}}
| Great-grandson of {{වෙළීනොමැත|[[James VI and I]]}}<hr />Act of Settlement<hr />Eldest son of [[Sophia of Hanover]]
| <ref>{{cite web|url=https://www.royal.uk/george-i-r-1714-1727|title=George I (r. 1714–1727)|website=royal.gov.uk|accessdate=12 January 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20160507210904/https://www.royal.uk/george-i-r-1714-1727|archive-date=7 May 2016|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>
| 30 ඔක්තෝබර් 1683<br />[[Herrenhausen]]<hr />පළමු වන ජෝර්ජ් රජුගේ<br />සෙල් හි සොෆියා ඩොරතියා කුමරියගේ පුත්
| බ්‍රැන්ඩන්බර්ග්-ඇන්ස්බැක් හි කැරොලින් කුමරිය<br />22 අගෝස්තු 1705<br />[[Herrenhausen]]<br />දරුවන් 8යි
| 25 ඔක්තෝබර් 1760<br />[[කෙන්සින්ටන් මාලිගය]]<br /> වයස:{{age in years and days|1683|10|30|1760|10|25}}
| පළමු වන ජෝර්ජ් රජුගේ වැඩිමහල් පුත්
| <ref>{{cite web|url=https://www.royal.uk/george-ii-r-1727-1760|title=George II (r. 1727–1760)|website=royal.gov.uk|accessdate=12 January 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20160507222248/https://www.royal.uk/george-ii-r-1727-1760|archive-date=7 May 2016|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>
| 4 ජූනි 1738<br />[[නෝෆෝක් නිවස]]<hr />ෆ්‍රෙඩ්‍රික්, වේල්සයේ කුමරුන්ගේ <br />සහ සැක්ස ගොතා හි ඔගස්ටා කුමරියගේ පුත්
| මැක්ලන්බර්ග් ස්ට්‍රෙලිස් හි චාර්ලට් කුමරිය<br />[[ශාන්ත ජේම්ස් මාලිගය]]<br />8 සැප්තැම්බර් 1761<br /> දරුවන් 15යි
| 29 ජනවාරි 1820<br />[[වින්ඩ්සර් මාලිගය]]<br />වයස: {{age in years and days|1738|6|4|1820|1|29}}
| දෙවන ජෝර්ජ් රජුගේ මුණුබුරා
| <ref>{{cite web|url=https://www.royal.uk/george-iii-r-1760-1820|title=George III (r. 1760–1820)|website=royal.gov.uk|accessdate=12 January 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20180520150812/https://www.royal.uk/george-iii-r-1760-1820|archive-date=20 May 2018|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>
| 12 අගෝස්තු 1762<br />[[ශාන්ත ජේම්ස් මාලිගය]]<hr />[[එක්සත් රාජධානියෙහි තුන්වන ජෝර්ජ් රජ|තුන් වන ජෝර්ජ් රජුගේ]]<br />සහ මැක්ලන්බර්ග් ස්ට්‍රෙලිස් හි චාර්ලට් කුමරියගේ පුත්
| {{Gray|(1)}} මාරියා ෆිට්ස්හර්බට්<small><br>රජුගේ කැමැත්ත නොවිමසූ නිසා 1772 රාජකීය විවාහ පණත අනුව එම විවාහය ශුන්‍ය සහ බල රහිත ලෙස සැලකීය</small><br />පාර්ක් වීදිය<br />15 සැප්තැම්බර් 1785<br />No verified children<hr />{{Gray|(2)}} බෘන්ස්වික් හි කැරොලින් කුමරිය<br />ශාන්ත ජේම්ස් මාලිගය<br />8 අප්‍රේල් 1795<br />එක් දියණියයි
| 26 ජූනි 1830<br />වින්ඩ්සර් මාලිගය<br /> වයස:{{age in years and days|1762|8|12|1830|6|26}}
|තුන්වන ජෝර්ජ් රජුගේ වැඩිමහල් පුත්
| <ref>{{cite web|url=https://www.royal.uk/king-george-iv-r-1820-1830|title=King George IV (r. 1820–1830)|website=royal.gov.uk|accessdate=12 January 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20170819063405/https://www.royal.uk/king-george-iv-r-1820-1830|archive-date=19 August 2017|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>
| 21 අගෝස්තු1765<br />බකින්හැම් මාලිගය<hr />[[එක්සත් රාජධානියෙහි තුන්වන ජෝර්ජ් රජ|තුන් වන ජෝර්ජ් රජුගේ]]<br />සහ මැක්ලන්බර්ග් ස්ට්‍රෙලිස් හි චාර්ලට් කුමරියගේ පුත්
| සැක්ස මේනින්ගන් හි ඇඩිලේඩ් කුමරිය<br />කිව් මාලිගය<br />13 ජුලි 1818<br />දියණියන් 2යි
| 20 ජූනි1837<br />වින්ඩ්සර් මාලිගය<br />වයස: {{age in years and days|1765|8|21|1837|6|20}}
| තුන්වන ජෝර්ජ් රජුගේ තුන්වන පුත්
| <ref>{{cite web|url=https://www.royal.uk/william-iv-r-1830-1837|title=William IV (r. 1830–1837)|website=royal.gov.uk|accessdate=12 January 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20170921001850/https://www.royal.uk/william-iv-r-1830-1837|archive-date=21 September 2017|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>
| 24 May 1819<br />කෙන්සින්ටන් මාලිගය<hr />එඩ්වඩ් කුමරු, කෙන්ති ආදිපාදවරයාගේ<br />සැක්ස කොබර්ග් සාල්ෆෙල්ඩ් හි වික්ටෝරියා කුමරියගේ දියණිය
| සැක්ස කොබර්ග් සහ ගොතා හි ඇල්බට් කුමරු<br />ශාන්ත ජේම්ස් මාලිගය<br />[[Wedding of Queen Victoria and Prince Albert of Saxe-Coburg and Gotha|10 පෙබරවාරි 1840]]<br />දරුවන් 9යි
| 22 ජනවාරි 1901<br />[[ඔස්බෝන් නිවස]]<br />agedවයස: {{age in years and days|1819|5|24|1901|1|22}}
| තුන්වන ජෝර්ජ් රජුගේ මිණිබිරිය
| <ref>{{cite web|url=https://www.royal.uk/victoria-r-1837-1901|title=Victoria ( r. 1837–1901)|website=royal.gov.uk|accessdate=12 January 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20180125015954/https://www.royal.uk/victoria-r-1837-1901|archive-date=25 January 2018|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>
| 9 නොවැම්බර්1841<br />බකිංහැම් මාලිගය<hr /> [[වික්ටෝරියා රැජිණ|වික්ටෝරියා රැජිණගේ]] <br />සහ සැක්ස කොබර්ග් හා ගොතා හි ඇල්බට් කුමරුගේ පුත්
| ඩෙන්මාර්කයේ ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රා කුමරිය<br />ශාන්ත ජෝර්ජ් දේවස්ථානය<br />10 මාර්තු 1863<br />දරුවන් 6යි
| 6 මැයි 1910<br />[[බකිංහැම් මාලිගය]]<br />agedවයස: {{age in years and days|1841|11|9|1910|5|6|}}
| [[වික්ටෝරියා රැජිණ|වික්ටෝරියා රැජිණගේ]] වැඩිමහල් පුත්
| <ref>{{cite web|url=https://www.royal.uk/edward-vii-r1901-1910|title=Edward VII (r.1901–1910)|website=royal.gov.uk|accessdate=12 January 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20180125015924/https://www.royal.uk/edward-vii-r1901-1910|archive-date=25 January 2018|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>
| 3 ජූනි1865<br />මාර්ල්‍ බ්‍රෝ නිවස<hr />[[එක්සත් රාජධානියෙහි හත්වන එඩ්වඩ් රජ|හත් වන එඩ්වඩ් රජුගේ]] <br />සහ ඩෙන්මාර්කයේ ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රා කුමරියගේ පුත්
| ටෙක් හි මේරි කුමරිය<br />ශාන්ත ජේම්ස් මාලිගය<br />[[Wedding of Prince George, Duke of York, and Princess Mary of Teck|6 ජුලි 1893]]<br />දරුවන් 6යි
| 20 ජනවාරි 1936<br />[[සැන්ඩ්‍රින්හැම් නිවස]]<br />agedවයස: {{age in years and days|1865|6|3|1936|1|20}}
| [[එක්සත් රාජධානියෙහි හත්වන එඩ්වඩ් රජ|හත් වන එඩ්වඩ් රජුගේ]] දෙවන පුත්
| <ref>{{cite web |url=https://www.royal.uk/george-v-r-1910-1936 |title=George V (r. 1910–1936) |website=royal.gov.uk |accessdate=12 January 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180125020319/https://www.royal.uk/george-v-r-1910-1936 |archive-date=25 January 2018 |url-status=live |df=dmy-all }}</ref>
| 23 ජූනි 1894<br />වයිට් ලොජ්<hr />{{nowrap|[[George V| පස්වන ජෝර්ජ් රජුගේ ]]}}<br />සහ ටෙක් හි මේරි කුමරියගේ පුත්
| වොලිස් සිම්ප්සන්<br />[[Château de Candé]]<br />[[Wedding of Prince Edward, Duke of Windsor, and Wallis Simpson|3 ජූනි 1937]]<br />දරුවන් නැත
| 28 මැයි 1972<br />[[Neuilly-sur-Seine]]<br />agedවයස: {{age in years and days|1894|6|23|1972|5|28}}
|[[George V| පස්වන ජෝර්ජ් රජුගේ ]] වැඩිමහල් පුත්
| <ref>{{cite web |url=https://www.royal.uk/edward-viii-jan-dec-1936 |title=Edward VIII (Jan–Dec 1936) |website=royal.gov.uk |accessdate=3 August 2010 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160507221901/https://www.royal.uk/edward-viii-jan-dec-1936 |archive-date=7 May 2016 |url-status=live |df=dmy-all }}</ref>
| 14 December 1895<br />සැන්ඩ්‍රින්හැම් නිවස<hr />{{nowrap|[[George V| පස්වන ජෝර්ජ් රජුගේ ]]}}<br />සහ ටෙක් හි මේරි කුමරියගේ පුත්
| එලිසබෙත් බෝව්ස්-ලයන් ආර්යාව<br />වෙස්ට්මිනිස්ටර් දේවස්ථානය<br />[[Wedding of Prince Albert, Duke of York, and Lady Elizabeth Bowes-Lyon|26 අප්‍රේල් 1923]]<br />දියණියන් දෙදෙනයි
| 6 පෙබරවාරි 1952<br />සැන්ඩ්‍රින්හැම් නිවස<br />agedවයස: {{age in years and days|1895|12|14|1952|2|6}}
| [[George V| පස්වන ජෝර්ජ් රජුගේ ]] දෙවන පුත්
| <ref>{{cite web |url=https://www.royal.uk/george-vi-r1936-1952 |title=George VI (r.1936–1952) |website=royal.gov.uk |accessdate=12 January 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20171201035747/https://www.royal.uk/george-vi-r1936-1952 |archive-date=1 December 2017 |url-status=live |df=dmy-all }}</ref>

සංස්කරණ

202

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/442603" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි