"පරිශීලක:Chamika1990/බ්‍රිතාන්‍ය රජ ලැයිස්තුව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

 
|-
| <big>[[George I of Great Britain|{{nowrap|'''පළමු වන ජෝර්ජ්'''}}]]</big><br />'''ජෝර්ජ් ලුවී'''<br />1 August 1714{{විස්තරාත්මක සටහන්|King George I was crowned on 20 October 1714.}}<br />{{Ndash}}<br />11 June 1727<br />''({{aydage in years and days|1714|8|1|1727|6|11|duration=yes}})''
| [[File:King George I by Sir Godfrey Kneller, Bt.jpg|100px]]
| [[File:Royal Arms of Great Britain (1714-1801).svg|100px]]
| 28 May 1660<br />[[Leineschloss]]<hr />Son of [[Ernest Augustus, Elector of Brunswick-Lüneburg|Ernest Augustus of Brunswick-Lüneburg]]<br />and [[Sophia of Hanover]]
| [[Sophia Dorothea of Celle|Sophia Dorothea of Brunswick-Lüneburg-Celle]]<br />21 November 1682<br />2 children
| 11 June 1727<br />[[Osnabrück]]<br />Aged {{aydage in years and days|1660|5|28|1727|6|27}}
| Great-grandson of {{වෙළීනොමැත|[[James VI and I]]}}<hr />Act of Settlement<hr />Eldest son of [[Sophia of Hanover]]
| <ref>{{cite web|url=https://www.royal.uk/george-i-r-1714-1727|title=George I (r. 1714–1727)|website=royal.gov.uk|accessdate=12 January 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20160507210904/https://www.royal.uk/george-i-r-1714-1727|archive-date=7 May 2016|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>
| 30 October 1683<br />[[Herrenhausen]]<hr />Son of [[George I of Great Britain|{{nowrap|George I}}]]<br />and [[Sophia Dorothea of Celle|Sophia Dorothea of Brunswick-Lüneburg-Celle]]
| [[Caroline of Ansbach|Caroline of Brandenburg-Ansbach]]<br />22 August 1705<br />[[Herrenhausen]]<br />8 children
| 25 October 1760<br />[[Kensington Palace]]<br />Aged {{aydage in years and days|1683|10|30|1760|10|25}}
| Son of [[George I of Great Britain|{{nowrap|George I}}]]
| <ref>{{cite web|url=https://www.royal.uk/george-ii-r-1727-1760|title=George II (r. 1727–1760)|website=royal.gov.uk|accessdate=12 January 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20160507222248/https://www.royal.uk/george-ii-r-1727-1760|archive-date=7 May 2016|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>
| 4 June 1738<br />[[නෝෆෝක් නිවස]]<hr />Son of [[Frederick, Prince of Wales|Prince Frederick]]<br />and [[Princess Augusta of Saxe-Gotha|Augusta of Saxe-Gotha]]
| [[Charlotte of Mecklenburg-Strelitz]]<br />[[ශාන්ත ජේම්ස් මාලිගය]]<br />8 September 1761<br />15 children
| 29 January 1820<br />[[Windsor Castle]]<br />Aged {{aydage in years and days|1738|6|4|1820|1|29}}
| Grandson of [[George II of Great Britain|{{nowrap|George II}}]]
| <ref>{{cite web|url=https://www.royal.uk/george-iii-r-1760-1820|title=George III (r. 1760–1820)|website=royal.gov.uk|accessdate=12 January 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20180520150812/https://www.royal.uk/george-iii-r-1760-1820|archive-date=20 May 2018|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>
| 12 August 1762<br />[[ශාන්ත ජේම්ස් මාලිගය]]<hr />Son of [[George III of the United Kingdom|{{nowrap|George III}}]]<br />and [[Charlotte of Mecklenburg-Strelitz]]
| {{Gray|(1)}} [[Maria Fitzherbert]]<br />[[Park Lane]]<br />15 September 1785<br />No verified children<hr />{{Gray|(2)}} [[Caroline of Brunswick|Caroline of Brunswick-Wolfenbüttel]]<br />ශාන්ත ජේම්ස් මාලිගය<br />8 April 1795<br />1 daughter
| 26 June 1830<br />Windsor Castle<br />Aged {{aydage in years and days|1762|8|12|1830|6|26}}
|rowspan=2|Sons of [[George III of the United Kingdom|{{nowrap|George III}}]]
| <ref>{{cite web|url=https://www.royal.uk/king-george-iv-r-1820-1830|title=King George IV (r. 1820–1830)|website=royal.gov.uk|accessdate=12 January 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20170819063405/https://www.royal.uk/king-george-iv-r-1820-1830|archive-date=19 August 2017|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>
| 21 August 1765<br />[[Buckingham Palace]]<hr />Son of {{වෙළීනොමැත|George III}}<br />and Charlotte of Mecklenburg-Strelitz
| [[Adelaide of Saxe-Meiningen]]<br />[[Kew Palace]]<br />13 July 1818<br />2 daughters
| 20 June 1837<br />Windsor Castle<br />Aged {{aydage in years and days|1765|8|21|1837|6|20}}
| <ref>{{cite web|url=https://www.royal.uk/william-iv-r-1830-1837|title=William IV (r. 1830–1837)|website=royal.gov.uk|accessdate=12 January 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20170921001850/https://www.royal.uk/william-iv-r-1830-1837|archive-date=21 September 2017|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>
 
| 24 May 1819<br />[[Kensington Palace]]<hr />Daughter of the [[Prince Edward, Duke of Kent and Strathearn|Duke of Kent and Strathearn]]<br />and [[Princess Victoria of Saxe-Coburg-Saalfeld|Victoria of Saxe-Coburg-Saalfeld]]
| [[Albert, Prince Consort|Albert of Saxe-Coburg and Gotha]]<br />ශාන්ත ජේම්ස් මාලිගය<br />[[Wedding of Queen Victoria and Prince Albert of Saxe-Coburg and Gotha|10 February 1840]]<br />9 children
| 22 January 1901<br />[[Osborne House]]<br />aged {{aydage in years and days|1819|5|24|1901|1|22}}
| Granddaughter of [[George III of the United Kingdom|{{nowrap|George III}}]]
| <ref>{{cite web|url=https://www.royal.uk/victoria-r-1837-1901|title=Victoria ( r. 1837–1901)|website=royal.gov.uk|accessdate=12 January 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20180125015954/https://www.royal.uk/victoria-r-1837-1901|archive-date=25 January 2018|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>

සංස්කරණ

202

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/442006" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි