"සැකිල්ල:Wikimedia for portals" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
(Wiktionary logo change + si prefix)
{|<div class="noprint" align="center" style="clear:both; background: transparent; text-align:center; font-size:91%" cellspacing="3" cellpadding="3" rules="none" border="0" align="center">
<div style="display:inline-block;margin:0 0 0.75em 0">
|-
<p style="margin:0">The following [[Wikimedia Foundation]] sister projects provide more on this subject:</p>
{{#ifeq:{{{n}}}|-||{{!}}'''[[Wikinews:{{{n|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}|{{{page|{{PAGENAME}}}}} on&nbsp;Wikinews]]'''&nbsp;}}
<div style="display:inline-block;display:flex;flex-wrap:wrap;justify-content:center;">{{#ifeq:{{{b}}}|no||
{{#ifeq:{{{q}}}|-||{{!}}'''[[Wikiquote:{{{q|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}|{{{page|{{PAGENAME}}}}} on&nbsp;Wikiquote]]'''&nbsp;}}
<div style="float:left; margin:0 3px 3px 3px; font-size:91%;">
{{#ifeq:{{{b}}}|-||{{!}}'''[[Wikibooks:{{{b|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}|{{{page|{{PAGENAME}}}}} on&nbsp;Wikibooks]]'''&nbsp;}}
{{#ifeq:{{{s}}}|-||{{!}}'''[[WikisourceWikibooks:{{{sb|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}|{{{page|{{PAGENAME}}}}} on&nbsp;WikisourceWikibooks]]'''&nbsp;}}<br>
Books<br>
{{#ifeq:{{{wikt}}}|-||{{!}}'''[[Wiktionary:si:{{{wikt|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}|{{{page|{{PAGENAME}}}}} on&nbsp;Wiktionary]]'''&nbsp;}}
{{#ifeq[[File:{{{v}}}|Wikibooks-logo.svg|25x25px|center|link={{!}}'''[[Wikiversityfullurl:Wikibooks:{{{vb|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}|{{{page|{{PAGENAME}}}}} on&nbsp;Wikiversity|alt=]]'''&nbsp;}}
</div>
{{#ifeq:{{{commons}}}|-||{{!}}'''[[Commons:{{{commons|Special:Search/Category:{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}|{{{page|{{PAGENAME}}}}} on Wikimedia Commons]]'''}}
}}{{#ifeq:{{{commons}}}|no||
|-
<div style="float:left; margin:0 3px 3px 3px; font-size:91%;">
{{#ifeq:{{{n}}}|-||{{!}}News}}
'''[[Commons:{{{commons|Special:Search/Category:{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}|Commons]]'''<br>
{{#ifeq:{{{q}}}|-||{{!}}Quotations}}
Media<br>
{{#ifeq:{{{b}}}|-||{{!}}Manuals &amp; Texts}}
[[File:Commons-logo.svg|25x25px|center|link={{fullurl:Commons:{{{commons|Special:Search/Category:{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}}}|alt=]]
{{#ifeq:{{{s}}}|-||{{!}}Texts}}
</div>
{{#ifeq:{{{wikt}}}|-||{{!}}Definitions}}
}}{{#ifeq:{{{vn}}}|-no||{{!}}Learning resources}}
<div style="float:left; margin:0 3px 3px 3px; font-size:91%;">
{{#ifeq:{{{commons}}}|-||{{!}}Images &amp; Media}}
'''[[Wikinews:{{{n|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}|Wikinews]]'''&nbsp;<br>
|-
News<br>
{{#ifeq:{{{n}}}|-||{{!}}<center>{{#tag:imagemap|
[[File:Wikinews-logo.svg|x25px|center|link={{fullurl:Wikinews:{{{n|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}}}|alt=]]
Image:Wikinews-logo.svg{{!}}45x35px
</div>
default [{{fullurl:Wikinews:{{{n|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}}}]
}}{{#ifeq:{{{q}}}|no||
desc none
<div style="float:left; margin:0 3px 3px 3px; font-size:91%;">
}}</center>}}
'''[[Wikiquote:{{{q|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}|Wikiquote]]'''&nbsp;<br>
{{#ifeq:{{{q}}}|-||{{!}}<center>{{#tag:imagemap|
Quotations<br>
Image:Wikiquote-logo.svg{{!}}30x35px
default [[File:Wikiquote-logo.svg|25x25px|center|link={{fullurl:Wikiquote:{{{q|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}}}|alt=]]
</div>
desc none
}}{{#ifeq:{{{s}}}|no||
}}</center>}}
<div style="float:left; margin:0 3px 3px 3px; font-size:91%;">
{{#ifeq:{{{b}}}|-||{{!}}<center>{{#tag:imagemap|
'''[[Wikisource:{{{s|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}|Wikisource]]'''&nbsp;<br>
Image:Wikibooks-logo.svg{{!}}30x35px
Texts<br>
default [{{fullurl:Wikibooks:{{{b|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}}}]
[[File:Wikisource-logo.svg|25x25px|center|link={{fullurl:Wikisource:{{{s|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}}}|alt=]]
desc none
}}</centerdiv>}}
}}{{#ifeq:{{{sv}}}|-no||{{!}}<center>{{#tag:imagemap|
<div style="float:left; margin:0 3px 3px 3px; font-size:91%;">
Image:Wikisource-logo.svg{{!}}30x35px
default '''[{{fullurl:Wikisource[Wikiversity:{{{sv|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}}}|Wikiversity]]'''<br>
Learning resources<br>
desc none
[[File:Wikiversity-logo.svg|x25px|center|link={{fullurl:Wikiversity:{{{v|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}}}|alt=]]
}}</center>}}
</div>
{{#ifeq:{{{wikt}}}|-||{{!}}<center>{{#tag:imagemap|
}}{{#ifeq:{{{voy}}}|no||
Image:Wiktionary-logo.svg{{!}}30x35px
<div style="float:left; margin:0 3px 3px 3px; font-size:91%;">
default [{{fullurl:Wiktionary:si:{{{wikt|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}}}]
'''[[Wikivoyage:{{{voy|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}|Wikivoyage]]'''&nbsp;<br>
desc none
Travel guides<br>
}}</center>}}
[[File:Wikivoyage-Logo-v3-icon.svg|25x25px|center|link={{fullurl:Wikivoyage:{{{voy|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}}}|alt=]]
{{#ifeq:{{{v}}}|-||{{!}}<center>{{#tag:imagemap|
</div>
Image:Wikiversity-logo.svg{{!}}30x35px
}}{{#ifeq:{{{wikt}}}|no||
default [{{fullurl:Wikiversity:{{{v|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}}}]
<div style="float:left; margin:0 3px 3px 3px; font-size:91%;">
desc none
'''[[Wiktionary:{{{wikt|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}|Wiktionary]]'''&nbsp;<br>
}}</center>}}
Definitions<br>
{{#ifeq:{{{commons}}}|-||{{!}}<center>{{#tag:imagemap|
[[File:Wiktionary-logo-v2.svg|25x25px|center|link={{fullurl:Wiktionary:{{{wikt|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}}}|alt=]]
Image:Commons-logo.svg{{!}}20x35px
</div>
default [{{fullurl:Commons:{{{commons|Special:Search/Category:{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}}}]
}}{{#ifeq:{{{data}}}|no||
desc none
<div style="float:left; margin:0 3px 3px 3px; font-size:91%;">
}}</center>}}
'''[[Wikidata:{{{data|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}|Wikidata]]'''&nbsp;<br>
|}<noinclude>
Database<br>
[[File:Wikidata-logo.svg|x25px|center|link={{fullurl:Wikidata:{{{data|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}}}|alt=]]
</div>
}}{{#ifeq:{{{species}}}|no||
<div style="float:left; margin:0 3px 3px 3px; font-size:91%;">
'''[[Wikispecies:{{{species|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}|Wikispecies]]'''&nbsp;<br>
Species<br>
[[File:Wikispecies-logo.svg|25x25px|center|link={{fullurl:Wikispecies:{{{species|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}}}|alt=]]
</div>
}}
</div>
</div>
</div><noinclude>
{{Documentation}}
<!-- PLEASE ADD THIS TEMPLATE'S CATEGORIES AND INTERWIKIS TO THE /doc SUBPAGE, THANKS -->

සංස්කරණ

5,591

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/429788" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි