"මීතිරිගල ධම්මාවාස මහ තෙරුන් වහන්සේ" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්