"සැකිල්ල:Trojan War" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සැකිල්ල:ට්‍රෝජන් යුද්ධය වෙතට යළි-යොමුකරමින්
(සැකිල්ල:ට්‍රෝජන් යුද්ධය වෙතට යළි-යොමුකරමින්)
 
#යළියොමුව [[සැකිල්ල:ට්‍රෝජන් යුද්ධය]]
{| class="infobox" style="clear:right; float:right; width:{{{width|190px}}}; text-align:center; font-size:85%;"
|-
|style="padding-left:0.3em; padding-right:0.3em; padding-top:0.3em; padding-bottom:0em;"|
<span style="font-size:150%;"><center>'''[[ට්‍රෝජන් යුද්ධය]]'''</center></span>
|-
|style="paddin-left:0.3em; padding-right:0.3em; padding-bottom:0.3em;"|
[[File:Akhilleus Patroklos Antikensammlung Berlin F2278.jpg|250px|]]<br>
''[[Achilles]] tending the wounded [[Patroclus]]''<br>([[Pottery of ancient Greece|Attic red-figure kylix]], c. 500 {{{era|BC}}})
<!-- default as per current apparent consensus. -->
|-
|
<div style="background:#F0ACAC; font-size:110%; padding:0.1em;">'''The war'''</div>
'''Setting:''' [[Troy]] (modern [[Hisarlik]], [[Turkey]])<br>
'''Period:''' [[Bronze Age]]<br>
'''[[Trojan War#Dates of the Trojan War|Traditional dating:]]''' c. 1194–1184 {{{era|BC}}}<br>
'''Modern dating:''' c. 1260–1180 {{{era|BC}}}<br>
'''Outcome:''' Greek victory, destruction of Troy<br>
''See also:'' [[Historicity of the Iliad|Historicity of the ''Iliad'']]
 
|-
|
<div style="background:#F0ACAC; font-size:110%; padding:0.1em;">'''සාහිත්යමය මූලාශ්ර'''</div>
''[[ඉලියඩ්]]''{{·}}[[Epic Cycle]]{{·}}[[Aeneid|''Aeneid'', Book 2]]{{·}}<br>
''[[Iphigenia in Aulis]]''{{·}}''[[Philoctetes (Sophocles)|Philoctetes]]''{{·}}<br>''[[Ajax (Sophocles)|Ajax]]''{{·}}''[[The Trojan Women]]''{{·}}[[Posthomerica]]<br>
''See also:'' [[Trojan War in popular culture]]
 
|-
|
<div style="background:#F0ACAC; font-size:110%; padding:0.1em;">'''Episodes'''</div>
[[Judgement of Paris]]{{·}} Seduction of [[Helen of Troy|Helen]]{{·}}
[[Trojan Horse]]{{·}}[[Iliupersis|Sack of Troy]]{{·}}[[Returns from Troy|The Returns]]{{·}}
[[Odyssey|Wanderings of Odysseus]]{{·}}
[[Aeneid|Aeneas and the Founding of Rome]]
 
|-
|
<div style="background:#F0ACAC; font-size:110%; padding:0.1em;">'''Greeks and allies'''</div>
[[Agamemnon]]{{·}}[[Achilles]]{{·}}[[Helen of Troy|Helen]]{{·}}[[Menelaus]]{{·}}[[Nestor (mythology)|Nestor]]{{·}}
[[Odysseus]]{{·}}[[Ajax (mythology)|Ajax]]{{·}}[[Diomedes]]{{·}}[[Patroclus]]{{·}}[[Thersites]]{{·}}[[Achaeans (Homer)|Achaeans]]{{·}}[[Myrmidons]]<br>''See also:'' [[Catalogue of Ships]]
 
|-
|
<div style="background:#F0ACAC; font-size:110%; padding:0.1em;">'''Trojans and allies'''</div>
[[Priam]]{{·}}[[Hecuba]]{{·}}[[Hector]]{{·}}[[Paris (mythology)|Paris]]{{·}}[[Cassandra]]{{·}}[[Andromache]]{{·}}[[Aeneas]]{{·}}[[Memnon (mythology)|Memnon]] {{·}}[[Troilus]]{{·}}[[Penthesilea]] and the [[Amazons]]{{·}}[[Sarpedon]]<br>''See also:'' [[Trojan Battle Order]]
 
|-
|
<div style="background:#F0ACAC; font-size:110%; padding:0.1em;">'''Participant gods'''</div>
'''Caused the war:''' [[Eris (mythology)|Eris]]{{·}}[[Zeus]]<br>
'''On the Greek side:''' [[Athena]]{{·}}[[Hera]]{{·}}[[Hephaestus]]{{·}}[[Hermes]]{{·}}[[Poseidon]]{{·}}[[Thetis]]<br>
'''On the Trojan side:''' [[Aphrodite]]{{·}}[[Apollo]]{{·}}[[Ares]]{{·}}[[Artemis]]{{·}}[[Leto]]{{·}}[[Scamander]]
 
|-
|
<div style="background:#F0ACAC; font-size:110%; padding:0.1em;">'''Related topics'''</div>
[[Homeric question]]{{·}}
[[Troy VII|Archaeology of Troy]]{{·}}[[Mycenae]]{{·}}
[[Mycenaean Greece#Warfare|Mycenaean warfare]]<br>
 
{{navbar|Trojan War}}
|}<noinclude>
 
{{documentation}}
 
==References==
{{reflist}}
[[Category:Ancient history templates]]
[[Category:Ancient Greece war and conflict navigational boxes]]
[[Category:Military history templates]]
</noinclude>

සංස්කරණ

22,856

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/400091" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි