"ඊජිප්තුවෙහි දහඅටවන රාජවංශය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
සුළු (Shwetha විසින් ඊජිප්තුවේ දහඅටවන රාජවංශය සිට ඊජිප්තුවෙහි දහඅටවන රාජවංශය වෙත පිටුව ගෙන යන ලදී)
barset:Rulers
 
from: -1550 till: -1525 color:PA text:"[[Iවන අහ්මෝස්|Ahmose I]] (ක්‍රි.පූ. 1550–1525)"
from: -1525 till: -1504 color:PA text:"[[Iවන අමෙන්හොටෙප්|Amenhotep I]] (ක්‍රි.පූ. 1525–1504)"
from: -1504 till: -1492 color:PA text:"[[Iවන තුත්මෝස්|Thutmose I]] (ක්‍රි.පූ. 1504–1492)"
from: -1492 till: -1479 color:PA text:"[[IIවන තුත්මෝස්|Thutmose II]] (ක්‍රි.පූ. 1492–1479)"
from: -1479 till: -1457 color:PA text:"[[හට්ෂෙප්සුට්|Hatshepsut]] (ක්‍රි.පූ. 1479–1457)"
from: -1479 till: -1425 color:PA text:"[[IIIවන තුත්මෝස්|Thutmose III]] (ක්‍රි.පූ. 1479–1425)"
from: -1427 till: -1401 color:PA text:"[[IIවන අමෙන්හොටෙප්|Amenhotep II]]" (ක්‍රි.පූ. 1427–1401)
from: -1401 till: -1391 color:PA text:"[[IVවන තුත්මෝස්|Thutmose IV]]" (ක්‍රි.පූ. 1401–1391)
from: -1391 till: -1353 color:PA text:"[[IIIවන අමෙන්හොටෙප්|Amenhotep III]]" (ක්‍රි.පූ. 1391–1353)
from: -1391 till: -1353 color:PA text:"[[ටියේ|Tiye]]" (ක්‍රි.පූ. ?–1338)
from: -1353 till: -1335 color:PA text:"[[අක්නාටෙන්|Akhenaten]]" (ක්‍රි.පූ. 1353–1335)
from: -1336 till: -1335 color:PA text:"[[ස්මෙන්ඛ්කරේ|Smenkhkare]] ?" (ක්‍රි.පූ. 1336–1335?)
from: -1335 till: -1333 color:PA text:"[[නෙෆර්නෙෆරුආටෙන්|Neferneferuaten]]?" (ක්‍රි.පූ. 1335–1333?}
from: -1333 till: -1323 color:PA text:"[[තුතන්ඛාමුන්|Tutankhamun]] (ක්‍රි.පූ. 1333–1323)"
from: -1323 till: -1319 color:PA text:"[[ආයි|Ay]] (ක්‍රි.පූ. 1323–1319)"
from: -1319 till: -1292 color:PA text:"[[හොරෙම්හෙබ්|Horemheb]] (ක්‍රි.පූ. 1319–1292)"
 
barset:skip
[[Category:ඊජිප්තුවේ නව රාජධානිය]]
[[Category:ඊජිප්තුවේ ක්‍රි.පූ. 16වන සියවස]]
[[:de:Neues Reich#18. Dynastie]]

සංස්කරණ

6,555

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/393096" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි